การประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น

งานประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น  เป็นชิ้นงานที่จัดทำขึ้นสร้างขึ้น  โดยวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาประกอบกันเป็นชิ้นงานตามความจำเป็นในการใช้สอยเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ที่บรรพบุรุษของเรารู้จักประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นสิ่งประดับตกแต่งตามบ้านเรือนให้มีความสวยงามน่าอยู่ เป็นของใช้ตามวัฒนธนนมประเพณีต่างๆ ของเล่นเด็ก ของกำนัล ของฝาก เป็นต้น และในปัจจุบันการประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น นอกจากเพื่อประโยชน์ใช้สอยของตกแต่่งจากวัสดุในท้องถิ่น  นอกจากเพื่อประโชน์ใช้สอยของตนเองแล้ว ยังสร้างเป็นอาชีพได้อีกด้วย ดังนั้นการฝึกการประดิษฐ์ชิ้นงาน จะช่วยให้ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานตามขั้นตอน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และได้ชิ้นงานมาใช้ประโยชน์ได้
1. ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น  หมายถึง การใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ออกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ประโยชน์ใช้สอยตรงกับความต้องการ วัสดุในท้องถิ่น ได้แก่
 1.วัสดุธรรมชาติจากสัตว์ เช่น เปลือกหอย  เปลือกไข่ ขนนก  ขนไก่ เกล็ดปลา แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 2.วัสดุธรรมชาติจากพืช  เช่น ไม้ไผ่ มะพร้าว ต้นกล้วย ป่าน ปอ เป็นต้น
 3.วัสดุธรรมชาติจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น เส้นใยของพืชและสัตว์  ผ้า  กระดาษ  พลาสติก  ลวด  กระป๋อง เป็นต้น
ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น
1.สร้างนิสัยการทำงานที่มีความสุขุม  ใจเย็น รอบคอบในการทำงาน
2.มีนิสัยรักการทำงาน มีความมานะอดทนในการทำงานและรู้คุณค่าของผลงาน
3.ได้พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสติปัญญา
4.มีความสามารถในการพัฒนาฝีมือ
5.มีอารมณ์มั่นคง มีสมาธิ
6.สร้างความรัก  ความสามัคคีในกลุ่มและหมู่คณะ
7.ยึดเป็นอาชีพในการเลี้ยงครอบครัวได้
2.ชนิดของวัสดุในท้องถิ่น
     2.1.ไม้ไผ่
     2.2. มะพร้าว
     2.3. กล้วย
     2.4. ผักตบชวา
     2.5. กระจูด
     2.6. กก
     2.7. หวาย
     2.8. ย่านลิเภา
     2.9. ลาน
     2.10.เปลือกหอย
3. เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานประดิษฐ์  มีหลักในการเลือกดังต่อไปนี้
     3.1.ต้องมีจำหน่ายในท้องถิ่น ถ้าเกิดการชำรุดเสียหาดจึงจะสามารถซื้ออะไหร่มาซ่อมได้
     3.2.มาความทนทานสามารถใช้งานได้ยาวนาน
     3.3.คำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานมากกว่าเรื่องราคา
     3.4.มีการรับรองคุณภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน
หลักทั่วไปในการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในงานประดิษฐ์
   1.จัดหาที่เก็บให้เรียบร้อยและจดบันทึกจำนวนเพื่อสะดวกในการใช้
   2.อุปกรณ์ที่เป็นอันตรายควรจัดเก็บให้พ้นมือเด็กเล็ก
   3.อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าควรเก็บสายไฟให้เรียบร้อย
   4.อุปกรณ์ที่เป็นเหล็กก่อนเก็บต้องทำความสะอาดและเช็ดด้วยน้ำมันเพื่อป้องกันสะนิม
   5.เครื่องมือที่เป็นไม้ควรเก็บในที่แห้ง
   6.เครื่องมือที่เป็นชิ้นเล็กๆควรเก็บใส่กล่อง
   7.อุปกรณ์ที่ชำรุดควรซ่อมก่อนใช้งานต่อไปให้เรียบร้อย
ประเภทอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช้ในงานประดิษฐ์
   1.อุปกรณ์ที่ใช้วัด ได้แก่ สายวัด   ตลับเมตร  ไม้บรรทัด
   2.อุปกรณ์ที่ใช้ตัด  ได้แก่ กรรไกร   เลื่อย   มีด
   3.อุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะ  สว่านมือ  สว่านไฟฟ้า
   4.อุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปทรง  ได้แก่ ค้อน  ไขควง  คีม
ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในงานประดิษฐ์
   1.ศึกษาคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ให้เข้าใจ
   2.แต่งกายรัดกุมก่อนใช้เครื่องมือเพื่อความปลอดภัย
   3.ผู้ที่มีผมยาวควรรัดผมให้เรียบร้อย
   4.ในขณะทำงานและใช้เครื่องมือต้องควบคุมอารมณ์ของตนเองให้อยู่ในสภาวะที่ปกติ
   5.ในขณะทำงานหากมีอาการง่วงนอนให้หยุดการทำงานและพักผ่อนทันที
   6.ต้องตรวจสอบเครื่องมือให้อยู่ในสภาะการใช้งานได้และปลอดภัยที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น: