อารมณ์และความเครียด

การดำเนินชีวิตในปัจจุบัน  ทุกคนต้องประสบทั้งภาวะของความสุขและความทุกข์  ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาทางด้านอารมณ์ได้ หากสะสมอยู่นานหรือไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องเหมาะสม  อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายจิตใจ และสังคมในระยะยาวได้

   สุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญต่อวิถีการดำรงชีวิต  เนื่องจากกายและจิตทำงานสัมพันธ์กัน จึงส่งผลต่อสุขภาพของบุุคคล  ดังนั้น การรู้จักปฏิบัติตนที่ดีและเลือกวิธีจัดการได้อย่างเหมาะสม จะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข


อารมณ์ หมายถึง กระบวนการความรู้สึกตอบสนองขั้นต้นของจิตต่อสิ่งเร้าที่กระตุ้นทางร่างกาย ได้แก่ ความโกรธ  ความกลัว ความวิตกกังวล  ความคับข้องใจ ความรัก  ความชอบ  ความเกลียด  ความพอใจ  ความเสียใจ
ความเกรียด  คือเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อจิตใจถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าที่ทำให้ตื่นเต้นหรือวิตกกังวล  ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติของร่างกาย หากความเครียดนั้นมีมากและคงอยู่เป็นเวลานาน

สาเหตุของความเครียด
  1.ภาวะด้านร่างกาย
  2.ภาวะด้านจิตใจ
  3.ภาวะด้านสิ่งแวดล้อม
ลักษณะที่บ่งบอกเมื่อเกิดความเครียด
  1.ด้านร่างกาย เช่น ปวดศีรษะข้างเดียวบ่อยๆ  หายใจไม่ออก  เหนื่อยง่าย  ท้องเสีย ท้องผูก  ปัสสาวะบ่อย  นอนไม่หลับ เป็นลม เบื่ออาหาร เจ็บหน้าอก เป็นต้น
  2.ด้านจิตใจ เช่น อาการหงุดหงิด  รำคาญ  เบื่อหน่าย  ท้อถอย  เคร่งเครียด  เก็บกด  อดทนต่อปัญหาน้อย 

ไม่มีความคิดเห็น: