โครงงาน เรื่อง การประดิษฐ์งานสร้างสรรค์จากเศษวัสดุภายในท้องถิ่น


โครงงาน
เรื่อง   การประดิษฐ์งานสร้างสรรค์จากเศษวัสดุภายในท้องถิ่น

 เสนอ
คุณครูอนันต์   ปุกหุต

จัดทำโดย
เด็กหญิงไอศวรรย์   บุพศิริ

เลขที่ 2   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาศิลปะ

 คำนำ
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาศิลปะ   เพื่อนำเสนอคุณครูอนันต์  ปุกหุต   รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้า   โดยผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้า  ขอขอบคุณคณะครูที่ให้คำปรึกษา

                                                                                                 จัดทำโดย
เด็กหญิงไอศวรรย์   บุพศิริ


สารบัญ
                                                                                                                  หน้า
คำนำ                                                                                                                         
สารบัญ                                                                                                                     
งานประดิษฐ์                                                                                                             1
                    

ชื่องานประดิษฐ์   ดอกไม้
วัสดุ  1.  เศษผ้า
         2.  ก้านมะพร้าว
         3.  เศษกระดาษ
อุปกรณ์  1.  กรรไกร
               2.  กาว
               3.  คัตเตอร์
วิธีทำ   1.  เหลาก้านมะพร้าว
2.  นำกระดาษมาตัด ให้เป็นรูปกีบดอกด้านหนึ่ง เสร็จแล้วนำไปพันกับก้านมะพร้าวไปเรื่อยๆจนเป็นรูปดอกไม้
3.  นำกระดาษที่มีสีเขียวมาตัดเป็นรูปใบไม้แล้วนำไปที่ก้านของดอก
4.  นำกระดาษสีน้ำตาลมาตัดแล้วนำไปพันรอบๆก้านจากดอกไปจนสุดก้าน
ปัญหาที่พบ   -   

         
แสดงความคิดเห็น