รายงานเรื่องนาฏยศัพท์


รายงาน
เรื่อง  นาฏยศัพท์
เสนอ
คุณครูอนันต์   ปุกหุต

จัดทำโดย
เด็กหญิงไอศวรรย์   บุพศิริ

เลขที่ 2      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาดนตรีคำนำ
        รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาดนตรี   เพื่อนำเสนอคุณครูอนันต์  ปุกหุต   รายงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้า   โดยผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้า  ขอขอบคุณคณะครูที่ให้คำปรึกษา

                                                                                                 จัดทำโดย
เด็กหญิงไอศวรรย์   บุพศิริ
                                                                                     

สารบัญ
                                                                                                                                            หน้า
1.            บัว                                                                                                                        1
2.            บัวหลวง                                                                                                                1
3.            บัวสาย                                                                                                                   1
4.            บัวผัน  บัวเผื่อน                                                                                                     1
5.            บัวลูกผสมกลุ่มบัวผัน                                                                                           1
6.            ชื่อเรียกดอกบัวในวรรณคดี                                                                                   3
7.            อ้างอิง                                                                                                                    4
                                                                                                                        ชื่อเรียกดอกบัวในวรรณดคีไทย

โกสุมภ์                                  หมายถึง ดอกไม้
ประทุม ปทุมมาลย์                   หมายถึง บัวหลวง
โกสุมภ์ประทุมมาลย์                 หมายถึง ดอกบัวหลวง
บุษบัน                                  หมายถึง บัวหลวง
สัตตบงกช                             หมายถึง บัวหลวงสีแดงดอกป้อม
สัตตบุษย์                              หมายถึง บัวหลวงสีขาว
บุณฑริก                               หมายถึง บัวหลวงสีขาวอมเขียวเล็กน้อย
สัตตบรรณ                            หมายถึง บัวชนิดหนึ่งไม่ได้บอกสีเข้าใจว่าสีแดงมีกลิ่นหอม
นิลบล นิโลตบล และนิโลบล           หมายถึง บัวขาว
นิลกลม นิลปัทม์                     หมายถึง บัวเขียว บัวกินสาย
สุธานิโลบล                          หมายถึง ดอกสีม่วงหรือครามแก่บัวกินสาย
โกมุท-โกเมท                       หมายถึง บัวกินสายดอกสีแดง
บุษกร ปุษกร                        หมายถึง บัวกินสายดอกสีน้ำเงิน
โกมล                                 หมายถึง บัวกินสายชนิดหนึ่ง
สินจง                                 หมายถึง บัวกินสายสีแดง
บัวเผื่อน                             หมายถึง ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม
บัวผัน                                หมายถึง เหมือนบัวเผื่อนดอกเล็ก ๆ
จงกลณี                              หมายถึง บัวกินสายดอกสีชมพู บานใจตอนกลางวัน
อ้างอิง
http://www.bloggang.com/viewdiary.php
http://www.tourdoi.com/flower/water_flower/lotus1/index.html

ไม่มีความคิดเห็น: