การจัดตั้งที่บูชาในการประชุม


                ในการจัดประชุมอบรมหรือสัมมนาในปัจจุบันนิยมจัดที่บูชา  โดยจัดให้มีธงชาติ  โต๊ะหมู่บูชา  (จะใช้หมู่  5  หมู่  7  หรือหมู่  9  ก็ได้)  และมีพระบรมฉายาลักษณ์ไว้ในห้องประชุมนั้นด้วย  ฉะนั้นการจัดตั้งที่บูชาในงานพิธีตลอดจนวิธีปฏิบัติ  ดังนี้

ก.      องประชุมอบรม  โต๊ะหมู่บูชาต้องอยู่ด้านหน้าของผู้เข้าอบรม  นอกจากนี้ต้องมีธงชาติตั้งไว้ด้านขวาของที่บูชาและพระบรมฉายาลักษณ์ตั้งไว้ทางด้านซ้ายของโต๊ะหมู่บูชานั้น  ทั้งบรมฉายาลักษณ์และธงชาตินั้นไม่ควรติดตั้งให้สูงเลยพระพุทธรูป  ควรกะให้เหมาะสมกับขนาดที่บูชานั้นด้วย  ดังรูปนี้
 ข.     ถ้าจัดที่บูชาในงานพิธีศาสนา  ไม่ต้องใช้ธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์  ตั้งแต่โต๊ะหมู่บูชาไว้ด้านขวามือของพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในพิธีนั้น  ถ้าสามารถจัดตั้งให้โต๊ะหมู่บูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกได้ยิ่งดี  การจัดเครื่องสักการะก็ให้เป็นไปตามของโต๊ะหมู่บูชานั้นๆ  แต่ในที่นี้จะขอแนะนำการจัดเครื่องสักการะของโต๊ะหมู่  7  ซึ่งนิยมใช้กันมาก  ดังนี้
วิธีจัด  ให้จัดโต๊ะหมู่บูชาให้เรียบร้อย  พระพุทธรูปต้องจัดหาพระพุทธรูปที่น่าเคารพกราบไหว้  มีฝาครอบให้เอาออก  ตั้งอยู่บนโต๊ะที่สูงสุด  หันหน้าไปสู่ที่ประชุม  จัดแจกันดอกไม้สด (ห้ามเอาดอกไม้เทียม)  เป็นคู่  จำนวน  2  คู่  ตั้งด้านซ้าย  ขวา  ลดหลั่นลงมา  รวม  4  แจกัน  และจัดพุ่มพานดอกไม้  1  พุ่ม  ตั้งตรงหน้าพระพุทธรูป  บนโต๊ะชั้นที่  2  กระถางธูปตั้งอยู่กลาง  ปักธูป  3  ดอก  เชิงเทียนตั้งด้านซ้ายขวาของกระถางธูป  มีเทียนติด  ขนาดเหมาะสมกับเชิงเทียน (อย่าใช้เล่มเล็ก  หรือใหญ่เกินไป)  ตรงหน้าที่โต๊ะหมู่บูชาปูเสื่อ  และวางหมอนกราบ  1  ใบ  อย่าวางบนโต๊ะ  เว้นจากจัดไว้สำหรับในหลวงจึงจะวางหมอนบนโต๊ะหรือมีพระแท่นทรงกราบ  (ให้ดูภาพการจัดโต๊ะหมู่บูชา  หมู่  7  ประกอบ)
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเป็นประธานพิธี
สำหรับผู้เข้าร่วมพิธี
1. เมื่อประธานเดินเข้ามาในพิธี  ให้ทุกคนยืนขึ้นในท่าตรง  เมื่อประธานเดินมาถึงที่จัดต้อนรับนั่งลง  เราก็นั่งลงด้วย
2.เมื่อประธานลุกจากที่นั่งเพื่อไปจุดธูปเทียนบูชาพระ  ทุกคนยืนตรง
3.ประธานจุดเทียนเล่มแรกทางขวามือของพระพุทธรูป  ทุกคนประนมมือ  และน้อมจิตตามไปว่าเราจะ “ประพฤติธรรม”เมื่อประธานจุดเทียนเล่มที่  2  ทางซ้ายมือพระพุทธรูป  ให้น้อมจิตว่าเราจะมี “วินัยในตนเอง”  พร้อมกับประนมมือก้มลง (มือจดหน้าผาก)  1  ครั้ง
4.เมื่อประธานจุดธูป  (ควรจะปักทีละดอก)  เสร็จแล้ว  ก็จะปักธูปดอกที่  1  ทางขวามือพระพุทธรูปให้เราระลึกว่า “ข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาคุณ”  ปักดอกที่  2  ตรงกลางแล้วเราระลึกว่า “ข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตให้บริสุทธิคุณ”  ปักดอกที่  3  ทางด้านซ้ายของพระพุทธรูป  ให้ระลึกว่า  “เราจะเป็นผู้ที่มีความกรุณาต่อสัตว์โลกทั้งหลาย”
สำหรับประธานพิธี
                เมื่อก้าวเดินไปยังที่พระแล้ว  ถ้าที่พระที่นั่งนั้นสูงให้ยืนจุดเทียน  ถ้าต่ำให้นั่งคุกเข่าลง  เทียนที่จะจุดนั้นต้องมีผู้เตรียมจุดเทียนชนวนให้  เมื่อผู้จุดเทียนชนวนยื่นเทียนชนวนให้  ผู้เป็นประธานจับเทียนชนวนระวังอย่าจับข้างล่าง  หรือข้างใต้มือผู้ถือเทียนชนวน  ให้จับข้างบนของมือผู้ถือเทียนชนวน
1.จุดเทียนเล่มทางขวามือของพระพุทธรูปก่อน  ระลึกว่า  “พระธรรม”  แล้วจุดเทียนเล่มทางซ้ายมือของพระพุทธรูป  ระลึกว่า  “พระวินัย”
2.รวบธูปทั้ง  3  ดอกมาจุดไฟเมื่อธูปติดดีแล้ว  ต่อจากนั้นจึงปักธูปเรียงทีละดอกช้าๆ  ปักดอกที่  1  ให้ระลึกว่าข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญา  ปักดอกที่  2  ให้ระลึกว่า  ข้าพเจ้าจะทำใจให้บริสุทธิ์จากกิเลส  ปักดอกที่  3  ให้ระลึกว่า  ข้าพเจ้าจะมีความกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์เหมือนพระองค์ (ปักเรียงกันไว้  จุดทีละดอกก็ได้)
3.นั่งคุกเข่าลงกราบพระด้วยท่าเบญจางคประดิษฐ์  3  ครั้ง  บนหมอนกราบ
4.กราบพระเสร็จ  ยืนขึ้นในท่าตรง  หันหน้าไปทางธงชาติ  แล้วโค้งคำนับ  ผู้หญิงก็ทำเช่นเดียว  แต่โค้งลงนิดหน่อย  เสร็จแล้วหันหน้าไปทางพระบรมฉายาลักษณ์  ชายโค้งคำนับ  หญิงถอนสายบัว
แสดงความคิดเห็น