คำกล่าวรายงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา

 คำกล่าวรายงานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี
โรงเรียนบ้านหาดแพง  ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่  13  พฤศจิกายน  2557
********************************
              กราบเรียน  ท่านประธานที่เคารพ       ดิฉัน นางอมรรัตน์  เชิงหอม    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง   ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดแพง ขอขอบพระคุณ ที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งแข่งกีฬาสีโรงเรียนบ้านหาดแพง ประจำปีการศึกษา 2557  การแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนบ้านหาดแพง   ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
2.เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
3.เพื่อให้นักเรียนหันมาสนใจการกีฬา
4.เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ
5.เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
6.เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน
การแข่งขันกีฬาสีประกอบด้วย คณะสี 4 สี คือ สีแดง สีชมพู  สีเขียว  และสีน้ำเงิน กีฬาที่จัดให้มีการแข่งขัน คือ   ฟุตบอล   วอลเลย์บอล     เซปัคตะกร้อ     แชร์บอล     กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน   นอกจากนั้นยังจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์ เพื่อให้การแข่งขันบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาแล้ว
    บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเลิกแล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้ให้โอวาท และประกอบพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนบ้านหาดแพง  ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจแก่นักกีฬา และผู้เกี่ยวข้องสืบต่อไป    ขอกราบเรียนเชิญค่ะ
...............................................................
คำกล่าวพิธีเปิด ของประธาน
การแข่งขันกีฬาสี โรงเรียนบ้านหาดแพง
วันที่  13  พฤศจิกายน  2557
...........................................................

ท่านคณะกรรมการจัดการแข่งขัน  นักเรียนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนบ้านหาดแพงในครั้งนี้
    จากวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนบ้านหาดแพง  ที่กล่าวมา นั้น ก็ล้วนส่งให้เกิดความรัก ความสามัคคี  มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์  และก่อให้เกิดสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 
    กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้คงจะดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ
    บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว     กระผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนบ้านหาดแพง  ประจำปีการศึกษา 2557  ณ บัดนี้
........................................................................................

แสดงความคิดเห็น