งานทัศนศิลป์ในการโฆษณา

ผลงานทัศนศิลป์อย่างหนึ่งที่เราจะพบได้อย่างแพร่หลายในสังคมก็คือ  งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะงานโฆษณาที่ถูกสร้างสรรค์ออกมาในรูปแบบของโปสเตอร์ซึ่งมีความหลากหลายทั้งในแง่ของการสร้างสรรค์รูปแบบ  วัสดุที่ใช้  ตลอดจนเทคนิคในการผลิตผลงานถึือเป็นงานโฆษณาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้พบเห็นกระทำในสิ่งที่ผู็ผลิตโฆษณาคาดหวังไว้   การเรียนรู็้วิธีการออกแบบโฆษณานอกจากจะทำให้เราสามารถบรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อโน็มน้าวใจได้แล้ว  เรายังสามารถจะนำความรู้จากการศึกษาไปสร้างสรรค์งานโฆษณาในรูปแบบโปสเตอร์ได้ถูกต้อง  มีความงดงาม  และมีประสิทธิภาพในการใช้งานด้วย
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโฆษณา
     1.1.ความหมายของโฆษณา  หมายถึง การเผยแพร่หนังสือออกไปยังสาธารณชน  ป่าวร้อง  ป่าวประกาศ เช่น โฆษณาสินค้า
     1.2.รูปแบบของการโฆษณา   หลักสำคัญอยู่ที่ต้องการสื่อความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้ออกแบบบและผู้พบเห็น  เพื่อเชิญชวนมาใช้บริการสินค้าที่ทำโฆษณา
     1.3. จุดมุ่งหมายของการโฆษณา
        - การโฆษณาเพื่อความเข้าใจร่วมกันในสังคม
        - การโฆษณาเพื่อรณรงค์หรือต่อต้าน
        - การโฆษณาเชิญชวนเพื่อผลทางธุรกิจ
2.ทัศนศิลป์กับงานโฆษณา  งานทางด้านทัศนศิลป์นับว่ามีบทต่อสังคม  โดยเฉพาะงานโฆษณาถือว่าเป็นสื่อกลางที่ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
     2.1.ความหมายและลักษณะของโปรสเตอร์เพื่อการโฆษณา
โปสเตอร์  หมายถึง ภาพศิลปะที่สามารถรายละเอียดให้ผู้พบเห็นเข้าใจความหมายโดยรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น
     2.2.ประเภทของโปรสเตอร์เพื่อการโฆษณา  แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ โปสเตอร์ที่มีเฉพาะรูปภาพ   โปสเตอร์ที่มีเฉพาะตัวออักษร  และโปรสเตอร์ที่มีรูปภาพและตัวอักษร
         1. โปรสเตอร์ที่มัเฉพาะรูปภาพ  เป็นการโฆษณาที่ใช้ภาพวาด  ภาพถ่าย  ภาพกราฟิกตามที่ออกแบบ  โดยไม่มีตัวอักษรโดยใช้หลักดังนี้
         - ออกแบบตัวอักษรให้มีจุดสนใจอยู่เพียงจุดเดียว
         - ภาพต้องสื่อความหมายที่เข้าใจได้
         - มีสีสันสะดุดตา
         2.โปสเตอร์ที่มีเฉพาะตัวอักษร  เป็นการทำโฆษณาโดยใช้คำหรือข้อความเป็นสื่อ โดยใช้หลักดังนี้
         - ออกแบบตัวอักษรให้สะดุดตา
         - ใช้ตัวอักษรที่อ่าได้ชัดเจน
         - มีสีสันสะดุดตา
        3. โปรสเตอร์ที่มีรูปภาพและตัวอักษร  เป็นโปรสเตอร์ที่ประกอบด้วยภาพและข้อความในเรื่องเดียวกัน  โดยจะต้องยึดหลักดังต่อไปนี้
         - กำหนดถ้อยคำที่หัวเรื่องที่กระชับ
         - ออกแบบตัวอักษรโดยมีชื่อเรื่องหรือหัวเรื่องและถ้อยคำที่ลดลั่นกันไป
         - ออกแบบภาพที่สามารถสื่อความหมายได้สมบูรณ์
         - ออกแบบให้มีสีสันที่ช่วยดึงดูดใจ
    2.3.หลักการออกแบโปสเตอร์เพื่อการโฆษณา  มีหลักดังนี้
         1.ความเป็นเอกภาพ
         2.ความมีสมดุล
         3.ความโน้มน้าวใจ
       

ไม่มีความคิดเห็น: