วัยรุ่นกับการดูแลน้ำหนักตัว

วัยรุ่นมักมีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวที่ไม่ได้มาตรฐาน  ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการรับประทานที่มากเกินไป  น้อยเกินไป  หรือไม่มีประโยชน์  ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ  วัยรุ่นจึงควรดูแลน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  โดยการสร้างเสริมและปรับปรุงสุขภาพกายควบคู่กันไป  จะช่วยให้วัยรุ่นมีสุขภาพกายและจิตที่ดี  ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บพร้อมที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้

   1. น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตราฐานของเด็กไทย  โดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการกำหนดให้น้ำหนักตัวเป็นตัวชี้มาตรฐานของสุขภาพเป็นตัวสำคัญ  หมายถึงใครมีน้ำหนักตัวที่เหมาะสมก็จะทำให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงตามไปด้วย
     1.1.ความหมายและคำจำกัดความของน้ำหนักและส่วนสูง
            1. น้ำำหนัก  หมายถึง น้ำหนักรวมที่ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ ไขมัน กล้ามเนื้อ อวัยวะต่างๆ โครงกระดูก และส่วนที่เป็นของเหลวภายในร่างกาย
             1.1. น้ำหนักปกติ  หมายถึง น้ำหนักของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับอายุ  ส่วนสูง และโครงสร้างของร่างกาย ถ้ามีสุขภาพดีย่อมมีน้ำหนักตัวใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
             1.2. น้ำหนักผิดปกติ  หมายถึง  น้ำหนักของบุคคลที่ไม่สัมพันธ์กับอายุ  ส่วนสูง และโครงสร้างของร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  โดยมีน้ำหนักตัวไม่มากหรือน้อยกว่าเกณฑ์ปกติร้อยละ 10 ขึ้นไป

    
 2. ส่วนสูง   หมายถึง ความยาวของร่างกายตั้งแต่บนสุดถึงล่างสุด  เป็นเครื่องมือชี้วัดการเจริญเติบโตจะเริ่มตั้งแต่อญุ่ในครรภ์มารดาจนถึงช่างวัยรุ่น

 
 1.2. น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
             เราสามารถนำน้ำหนักและส่วนสูงมาเทียบกับตารางมาตรฐานตามเกณฑ์อายุ ทางกรมอนามัยได้ ถ้ามีน้ำหนักน้อยต้องปรับปรุงให้เพิ่มขึ้นถ้ามีน้ำหนักมากต้องรักษาสมดุลกับส่วนสูงจึงจะทำให้ร่างกายสมส่วน
     1.3. การคิดน้ำหนักและส่วนสูงที่สมดุล
มีสูตรคิดง่ายๆทำได้โดย  การนำเอาส่วนสูง(หน่วยเป็นเซนติเมตร) ลบด้วยตัวเลขมาตรฐานสากล  105 (สำหรับคนไทยนิยมใช้ 110) แล้วนำผลลัพธ์มาเปรียบเทียบกับน้ำหนักตัว (หน่วยเป็นกิโลกรัม) โดยใช้เกณฑ์อนุโลม คือ  + 10 หรือ  - 10  ในการตัดสินใจว่า  ปกติ  อ้วน  หรือผอม  เช่น นายเอ สูง 160 เซนติเมตร  หนัก 43  กิโลกรัม ก็คือ 160 - 110  = 50  กิโลกรัม  และเมื่อพิจารณาจากค่าอนุโลม โดยการบวก 10 และลบ 10 มาประกอบการวิเคราะห์ จะพบว่า นายเอ ควรมีน้ำหนักตัวระหว่าง 40 - 60 กิโลกรัม จากน้ำหนักที่เป็นอยู่จริง คือ 43  กิโลกรัม  จึงแสดงว่านายเอมีน้ำหนักและส่วนสูงสมดุลกัน

ไม่มีความคิดเห็น: