การวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการแก้ป้ญหาเด็กไม่รับประทานผัก

การวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง...การแก้ป้ญหาเด็กไม่รับประทานผัก
ระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านหาดแพง   อำเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม
โดย...คุณครูพนอรักษ์   จันทสิทธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     กระทรวงศึกษาธิการ

ชื่อปัญหาการวิจัย . การไม่ชอบรับประทานผัก

"วัตถุประสงค์..."
1.เพื่อให้เด็กรับประทานผัก
2.เพื่อให้เด็กรับประทานอาหารหมดชาม
3.เพื่อให้รู้คุณค่าของอาหารผักต่างๆ

"ประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา.."
- นักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 โรงเรียนบ้านหาดแพง   ปีการศึกษา 2554 จำนวน 28 คน

"เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา.."
- เล่านิทานเรื่องแม่โพสพ หนูน้อยผักกาด
- ร้องเพลงฉันชอบผัก
- เล่นเกมผัก
- ท่องคำคล้องจอง ข้าว
- ผัดผักรวมมิตรร่วมกัน


"เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล..."
ตารางบันทึกผลการรับประทานแหรกลางวันของนักเรียนชั้นอนุบาล 1  โรงเรียนบ้านหาดแพง

"สรุปผลการวิจัย..."
จากการบันทึกการรับประทานอาหารของนักเรียนชั้นอนุบาล    ปีการศึกษา 2554    ในสัปดาห์ที่ 6
หลังจากใช้เครื่องมือต่างๆครบแล้ว เด็กๆมีพัฒนาการและเจตคติทีดีต่อการกินผักมากขึ้น และทานอาหาร
หมดจาน คณะครูและแม่ครัวก็ชื่นชมว่าเด็กๆทานผักได้ทุกคน เด็กๆอร่อยกับการรับประทานผักที่ช่วยกันผัด
จนหมดชามทุกคน ครูได้สอบถามว่า ...อยู่บ้านเด็กๆรับประทานอาหารจำพวกผักได้หรือไม่ และทานข้าวหมดชามทุกครั้งหรือเปล่าผู้ปกครองบอกว่า แต่ก่อนจะเขี่ยผักทิ้งแต่เดี๋ยวนี้เด็กชอบทานผัก และผู้ปกครองยังได้ขอบคุณที่คุณครูช่วยแก้ปัญหาการไม่ทานผักของลูก ทำให้ดิฉันภูมิใจมากกับการที่สามารถแก้ปัญหาการไม่ชอบทานผักของเด็กที่อยู่ในความดูแลได้จนประสบความสำเร็จดิฉันจึงได้เสนอผลงานการวิจัยต่อผู้อำนวยการโรงเรียน และได้นำผลงานวิจัยและขั้นตอนต่างๆไปให้ครูต่างโรงเรียนที่มีปัญหาเด็กไม่ทานผักได้นำไปแก้ปัญหา ก็ได้ผลเช่นกัน


ข้อเสนอแนะ
กำลังบันทึกข้อมูลในขณะเด็กรับประทานอาหารกลางวันครูควรดูแลอย่างใกล้ชิด ควรกล่าวชมเชยทุกวันทุกครั้งที่ทานอาหารหมด และเมื่อเด็กทานผัก ควรแสดงความรักจากการสัมผัสบ้าง เช่น การสัมผัส ศีรษะบ้าง โอบกอดบ้าง หรือทางวาจาเช่น พูดว่า.."หนูเก่งมาก" "เยี่ยมมากๆ" การที่เด็กได้รับสัมผัสความรักจากครู เด็กจะเชื่อฟังและอบอุ่นจะทานข้าวอย่างมีความสุข...
แสดงความคิดเห็น