แบบสรุปผลการดำเนินการตามโครงการ


รงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
แบบสรุปผลการดำเนินการตามงาน โครงการ.......................................................................
ประจำปีงบประมาณ  .............


ส่วนที่  1
1.  กลุ่มบริหาร / กลุ่มสาระฯ / งาน .................................................................................................
2.  ชื่อ  (งาน หรือ โครงการ  ระบุ) ..................................................................................................
     กลยุทธ์ของโรงเรียนที่ .............................................................................................................
     สนองภารกิจหลักสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ข้อที่  ...........................................
3.  สอดคล้องกับมาตรฐาน  สมศ. ด้าน ........................ มฐ. ที่........................... ตัวชี้วัด ..................
                                                ด้าน ......................... มฐ. ที่.......................... ตัวชี้วัด ..................
4.  ประเมินผลการดำเนินงาน  เมื่อวันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. ............................
5.  ชื่อผู้สรุป ...............................................................................................................................

ส่วนที่  2
ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
                   1.1  วัตถุประสงค์ของงาน / โครงการ.......................................................................
                   1.2  การดำเนินงาน  ¨ ดำเนินการเสร็จแล้ว  ¨  กำลังดำเนินการ  ¨  ยังไม่ได้ดำเนินการเสร็จ
                   1.3  ระยะเวลาดำเนินการ  ตามแผน          เริ่ม .......................... สิ้นสุด .......................
                                                            ปฏิบัติจริง     เริ่ม .......................... สิ้นสุด .......................
                                                                                     (* หากยังไม่ได้ดำเนินการให้เว้นไว้)

                   1.4  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ                               
โครงการ......................................................................................
1.  กิจกรรม ..............................  เงินอุดหนุน ..................  เงินรายได้  ...............  เงินอื่นๆ ..............
2.  กิจกรรม ..............................  เงินอุดหนุน ..................  เงินรายได้  ...............  เงินอื่นๆ ..............
3.  กิจกรรม ..............................  เงินอุดหนุน ..................  เงินรายได้  ...............  เงินอื่นๆ ..............

                               รวมทั้งสิ้น     .........................................


ลำดับที่
รายการ
ระดับของความคิดเห็น
4
มากที่สุด
3
มาก
2
ปานกลาง
1
น้อย
1.
ท่านคิดว่าผลการดำเนินการงาน / โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด
2.
ท่านพอใจในผลสำเร็จของงาน / โครงการตามเป้าหมายเพียงใด
3.
ในระหว่างการดำเนินการตามงาน / โครงการมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นเพียงใด
3.1  ความเหมาะสมของงาบประมาณที่ได้รับ

3.2  ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน
3.3  ขั้นตอนการดำเนินงานไปตามกำหนดเวลา
4.
ผลงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทำให้เกิดผลกระทบตามที่คาดหวังในระดับใด
เฉลี่ย
(คะแนนรวมหารด้วย  6 )                             รวม                                                         
ตอนที่  2   การประเมินผลงานหรือโครงการ ...........................................................................
                       
6.  สรุปผลการประเมินรวมของงาน / โครงการ เป็นอย่างไร  
                ¨  เป็นที่พอใจ            คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่  3   ขึ้นไปแสดงว่าเป็นที่น่าพอใจ  
              ¨  ต้องปรับปรุง        คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า  3   ลงมาแสดงว่าควรปรับปรุง
ตอนที่  3   สภาพปัญหา อุปสรรค ของงาน / โครงการ

ปัญหา อุปสรรค
สาเหตุปัญหา
อุปสรรค
การแก้ไข
หากต้องการความช่วยเหลือ
หรือสนับสนุนจากกลุ่มบริหาร
 / กลุ่มสาระฯ / งานอื่นๆ โปรดระบุ
สำเร็จ
ไม่สำเร็จ
ด้านงบประมาณ
ด้านวัตถุ
ด้านบุคลากร
ด้านบริการและประสานงาน
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข หรืออื่นๆ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

ตอนที่  4    เอกสารหรือภาพถ่ายการสรุปกิจกรรม / โครงการ
 ลงชื่อ ........................................... ผู้สรุป
                                                                                                                                        (........................................)
ตำแหน่ง ...................................

 ลงชื่อ..........................................
                                                                                                                        
    (............................................)
                                                                                                              
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง
                                                                                                                
 ......... / .............. / ............

ไม่มีความคิดเห็น: