ประวัติอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ตอนที่ 2


ลักษณะภูมิประเทศของอำเภอศรีสงคราม
พื้นที่ของอำเภอศรีสงคราม  แบ่งออกเป็น  2  ลักษณะ  คือ  พื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำสงคราม  และน้ำอูน  เป็นที่ราบต่ำ  เหมาะแก่การทำนามาก  แต่ในฤดูฝนมักจะมีน้ำท่วมถึงทุกปี  พื้นที่อีกส่วนหนึ่งจะเป็นที่ราบสูง  เหมาะแก่ทำไร่  มีภูเขาดินลูกหนึ่งอยู่ในเขตตำบลนาคำ  เรียกว่า  ภูกระแต  ฤดูฝน  ฝนตกชุก  ฤดูแล้งอากาศแห้งแล้งและหนาวจัด  ในฤดูหนาว  ร้อนจัดในฤดูร้อน  สภาพทั่วไปในแถบลุ่มน้ำอูน  และลุ่มน้ำสงคราม  จะเป็นทุ่งหญ้าและป่าไผ่  ส่วนที่เป็นที่ราบสูงเป็นป่าบางส่วนและบางส่วนเสื่อมโทรมและป่าละเมาะ  พื้นที่ทั้งหมดของอำเภอศรีสงคราม  683,173  ตารางกิโลเมตร

สายน้ำที่สำคัญของอำเภอศรีสงคราม
แม่น้ำสงคราม  ยาวประมาณ  320  กิโลเมตร  กว้าง  250  เมตร  ต้นเกิดในเขตอำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  ไหลผ่านเขตจังหวัดอุดรธานี  จังหวัดสกลนคร  จังหวัดนครพนม  ที่อำเภอศรีสงคราม  อำเภอท่าอุเทน  ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำโขงที่บ้านไชยบุรี  เป็นแม่น้ำที่อุดมไปด้วยปลาน้ำจืด  และใช้เป็ฯทางคมนาคมทางน้ำได้ตลอดฤดูกาล
ลำน้ำอูน  ยาวประมาณ  150  กิโลเมตร  กว้าง  75  เมตร  ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาภูพาน  จังหวัดสกลนคร  ไหลผ่านเขตจังหวัดนครพนมที่อำเภอนาหว้า  และอำเภอศรีสงคราม  ในท้องที่ตำบลโพนสว่าง  ตำบลบ้านเอื้อง  ตำบลท่าบ่อ  และตำบลศรีสงคราม  ใช้เป็นทางคมนาคมได้ในฤดูฝน  ส่วนฤดูแล้งน้ำขาดเป็นห้วงๆ  ใช้ในการเดินเรือไม่ได้
ลำน้ำยาม  ยาวประมาณ  14  กิโลเมตร  ต้นน้ำเกิดที่เขตอำเภอวานรนิวาส  ไหลผ่านอำเภออากาศ  จังหวัดสกลนคร  ไหลลงสู่แม่น้ำสงครามที่บ้านปากยามตำบลสามผง  อำเภอศรีสงคราม
ลำน้ำเมา  ยาวประมาณ  15  กิโลเมตร  เกิดที่  ของหลง  เขตอำเภอเซกา  ไหลผ่านอำเภอบ้านแพง  เข้าเขตอำเภอศรีสงครามที่ตำบลสามผง  ลงสู่น้ำสงคราม  ที่บ้านคำไฮ  ตำบลหาดแพง
ลำน้ำอ้วน  ยาวประมาณ  9  กิโลเมตร  ต้นน้ำเกิดในเขตอำเภอบ้านแพงไหลผ่านเขตท่าอุเทน  ที่ตำบลพะทาย  ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำสงครามที่บ้านอ้วน  ตำบลหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: