ต้นตระกูลผู้มาสร้างบ้านหาดแพง

ต้นตระกูลผู้มาสรางบ้านหาดแพง (พ.ศ. 2390 - 2400)
ผู้มาสร้างบ้านหาดแพงครั้งแรก มีประมาณ 7 ครอบครรัว ดังนี้
1) พ่อเฒ่าสาลี หรือพ่อเฒ่าขาว มาจากบ้านยางงอย นามสกุล แพงสาระ
2) พ่อเฒ่าหมีด หรือพ่อเฒ่าหงอก มาจากบ้านอีอูด แต่เป็นชาวเมืองท่าอุเทน นามสกุล นาหมี
3) พ่อเฒ่าพรหมวงษา มาจากเมืองไชยบุรี เป็นคนชวเมืองยโสธร นามสกุล ปิตะพรหม
4) พ่อเฒ่าเมืองแพน (ชื่อจริงไม่ทราบ) ชาวเมืองท่าอุเทน นามสกุล บุพศิริ ตอนหลังกลับไปอยู่ท่าอุเทน
5) พ่อเฒ่าจันทะเทพ เป็นน้องของพ่อเฒ่าเมืองแพน ชาวเมืองท่าอุเทน นามสกุล บุพศิริ
6) พ่อเฒ่าเคน หรือพ่อเฒ่าหลวงปูมลูม มาจากบ้านพร้าว จังหวัดหนองคาย นามสกุลเคนแก้ว
7) พ่อเฒ่าคาน หรือพ่อเฒ่าตาแสง มาจากเมืองคุก (เมืองหนองคาย) นามสกุล คานสี
ต้นตระกูลผู้มาสรางบ้านหาดแพง
ได้มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
1) เดิมขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของเมืองไชยบุรี ประมาณ 87 ปี (นับถึงปีปัจจุบัน ปี 2557)
2) พ.ศ. 2457 ยุบอำเภอไชยบุรี ไปขึ้นกับอำเภอท่าอุเทน และจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลพธาย อำเภอท่าอุเทน จ.นครนม ในสมัยหลงอภิบาลวรเดช นายอำเถอท่าอุเทน คนที่ 3
3) พ.ศ. 2486 ตั้งกิ่งอำเภอศรีสงคราม บ้านหาดแพงโอนไปขึ้นกับตำบลหนองแวง เป็นหมู่ที่ 8 ตำบลหนองแวง กิ่งอำเภอบ่อศรีสงคราม ในสมัย นายพราหม รัตนมาลี เป็นปลัดกิ่งอำเภอบ่อศรีสงคราม
4) ตั้งกิ่งอำเภอบ้านแพง โอนไปขึ้นกิ่งอำเภอบ้านแพง 1 ปี
5) พ.ศ. 2492 โอนกลับคืนอำเภอศรีสงคราม เป็นหมู่ที่ 9 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
6) พ.ศ. 2498 ตั้งตำบลศรีสงคราม บ้านหาดแพงเปลี่ยนเป็นหมู่ที่ 5 ตำบลศรีสงคราม
7) พ.ศ. 2522 ตั้งขึ้นเป็นตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม เป็นหมู่ที่ 1 ตำบลหาดแพง
8) พ.ศ. 2528 แยกบ้านหาดแพง หมู่ที่ 1 ออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือบ้านหาดแพงท่า เป็นหมู่ที่ 1 ตามเดิม บ้านหาดแพงทุ่ง เป็นหมู่ที่ 5 ตำบลหาดแพง

สภาพภูมิประเทศทั่วๆไป
บ้านหาดแพง ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำสงคราม สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึง ทุ่งโล่ง ป่าโปร่ง เนินโคก ป่าไม้เต็งรัง เมื่อก่อนมีป่าดงทึบ เช่น ป่าห้วยไร่ ดวงหัวคำบอน คงคำหมากเตี้ย ดงห้วยคำก้าว โคกป่าหญ้าคา ดอนน้อย ดอนหมู ดอนแดง ดอนกะเปียด ดอนหมากยาง ทามห้วยกระแสน ทามหนองสุ่ง เป็นต้น เดี๋ยวนี้ ป่าดงและดอนดังกล่าวกลายเป็นไร่ เป็นทุ่งนา ส่วนแม่น้ำลำคลองก็มีอยู่มากมาย เช่น แม่น้ำสงคราม หนองหาดแพง ห้วยบ่อ ห้วยเดื่อ ห้วยคำบอน ห้วยกระแสน

ไม่มีความคิดเห็น: