รายงานการวิจัยในชั้นเรียน ชื่อเรื่องส่งเสริมทักษะการระบายสีสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล

รายงานการวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อเรื่อง    ส่งเสริมทักษะการระบายสี สำหรับนักเรียนชั้น อนุบาล

ผู้วิจัย    ครูวสันต์  บุพศิริ
1.ความเป็นมา
กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมหนึ่งใน  6  กิจกรรมที่ครูได้ใช้ดำเนินการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน
และจากการจัดกิจกรรมนี้เอง  ครูผู้สอน   พบว่า    ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งมีทักษะพื้นฐานทางการระบายสีที่ดี แต่ยังมีข้อควรปรับปรุงอีกเล็กน้อย   ซึ่งครูผู้สอนได้เล็งเห็นว่า  หากมีการฝึกทักษะเป็นลำดับขั้นตอนอย่างถูกวิธี    จะช่วยส่งผลให้นักเรียนมีทักษะที่ถูกต้อง  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น  ดังนั้นครูผู้สอนจึงมีความสนใจที่จะทำวิจัยในเรื่องนี้เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและเป็นพื้นฐานการเรียนวิชาศิลปะต่อไป

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนระบายสีได้ถูกต้องตามขั้นตอน
2.เพื่อให้นักเรียนระบายสีตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้

3.สมมติฐานของการวิจัย
นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการฝึกมีทักษะการระบายสีหลังการฝึกสูงกว่าก่อนการฝึก

4.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักเรียนมีความสามารถในการระบายสีหลังฝึกสูงกว่าก่อนฝึก
2.นักเรียนระบายสีได้เรียบร้อย สวยงาม ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

5.ขอบเขตของการวิจัย
1.ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นการส่งเสริมทักษะการระบายสี โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์และแบบฝึกทักษะ
2.ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักเรียนอนุบาล 1/3  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2546

6.วิธีดำเนินการวิจัย
6.1  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นอนุบาล  1/3  ปีการศึกษา  2546   จำนวน  5  คน
6.2  ตัวแปรที่ศึกษา
6.2.1  ตัวแปรต้น  ได้แก่   แผนการจัดประสบการณ์และแบบฝึกทักษะ
6.2.2  ตัวแปรตาม  ได้แก่   ความสามารถในการระบายสี
6.3  วิธีการนำไปใช้  ใช้ฝึก ช่วงเวลาพักเที่ยง  30  นาทีต่อครั้ง  โดยใช้ใบงานที่ครูกำหนดและมีการวัดผลดังนี้
6.3.1  ให้ระบายสีก่อนการใช้แบบฝึก  1  ครั้ง
6.3.2  ฝึกทักษะตามแบบฝึกที่กำหนดไว้และมีการตรวจผลงานเป็นระยะ ๆ
6.3.3  ให้ระบายสีหลังการฝึกทักษะ 1 ครั้ง
6.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล
6.4.1  ข้อมูลที่เก็บ  ได้แก่   ความสามารถในการระบายสี
6.4.2  วิธีการที่ใช้ คือ การตรวจผลงาน
6.4.3  เครื่องมือที่ใช้ คือ บันทึกผลการตรวจผลงาน
6.5  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
6.5.1  เปรียบเทียบความสามารถในการระบายสีก่อนและหลังการฝึก
6.5.2  เปรียบเทียบความก้าวหน้าในการระบายสีเป็นระยะ ๆ ในระหว่างการฝึก
6.6  สถิติที่ใช้  ได้แก่      ค่าเฉลี่ย ( X )
7.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   ดังแสดงในตาราง


ตารางที่  1    เปรียบเทียบความสามารถในการระบายสีของนักเรียน  ชั้นอนุบาล 1/3       
                                   ก่อนและหลังการฝึก  จำนวน    5   คน   (คะแนนเต็ม  3  คะแนน)
ชื่อ - นามสกุล
คะแนนก่อนฝึก
คะแนนหลังฝึก
ความก้าวหน้า
..ณัฐภูมิ          อุณาพรม
1
3
2
..ศุกกฤต        ไชยกา
1
3
2
..ณัฐพล         แสนพันธ์
1
3
2
..เปรม              นาหมีด
2
3
1
..ธัญชนก          ผาอิดดี
2
3
1
คะแนนรวม
7
15
+8
คะแนนเฉลี่ย
1.40
3.00
+2.67
                
 ตารางที่   2    ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนความก้าวหน้าในการระบายสีของนักเรียนอนุบาล 1/3  จากการฝึก  5  ครั้ง
รายการ
จำนวนนักเรียน
( N )
ค่าเฉลี่ย
( X )
ทดสอบก่อนฝึก
5
1.40
ทดสอบระหว่างฝึก ครั้งที่ 1
5
2.00
ทดสอบระหว่างฝึก ครั้งที่ 2
5
2.00
ทดสอบระหว่างฝึก ครั้งที่ 3
5
2.40
ทดสอบหลังฝึก
5
3.00

 จากตารางที่  2  พบว่า  คะแนนความก้าวหน้าในการระบายสีของนักเรียนจากการใช้ภาพทดสอบ  5  ครั้ง  เท่ากับ  1.40 , 2.00 , 2.00 , 2.40  และ  3.00  ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านักเรียนกลุ่มนี้มีความก้าวหน้าในการระบายสีสูงขึ้น

8. สรุปและอภิปรายผล
8.1สรุปผล
ภายหลังการฝึกทักษะการระบายสีด้วยแบบฝึกทักษะที่ครูกำหนดขึ้น ซึ่งมีลำดับขั้นจากภาพ
ที่มีองค์ประกอบน้อยไปจนถึงภาพที่มีองค์ประกอบและรายละเอียดมาก  ปรากฎว่า  นักเรียนชั้นอนุบาล  1/3  ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน  5  คน  มีทักษะการระบายสีที่ดีขึ้น
8.2อภิปรายผล
จากผลการใช้แบบฝึกทักษะการระบายสี ปรากฎว่า นักเรียนมีความสามารถในการระบายสีดี
ขึ้น    ซึ่งเมื่อพิจารณาความก้าวหน้าในการระบายสีของนักเรียน   พบว่า    นักเรียนมีพัฒนาการในการระบายสีดีขึ้นตามระยะเวลาและจำนวนกิจกรรมที่ฝึกและเมื่อสิ้นสุดการฝึกก็พบว่านักเรียนทั้ง 5 คน สามารถระบายสีได้ดีมาก      สามารถกำหนดสีได้เหมาะสมกับภาพ      ระบายสีได้อย่างสวยงาม มีจินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์  แสดงว่าแบบฝึกที่ครูกำหนดขึ้นประกอบกับการให้คำชี้แนะนักเรียนเป็นรายบุคคล   ช่วยส่งเสริมทักษะการระบายสีของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.ข้อเสนอแนะ
1.  ควรปรับใช้กิจกรรมนี้ฝึกเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่ยังขาดทักษะการระบายสี
2.  ควรเผยแพร่ผลงานให้ครูคนอื่นได้นำไปทดลองใช้

ไม่มีความคิดเห็น: