เอกสารที่ต้องยื่นขอรับเงิน ชพค.ในกรณีเสียชีวิต

พี่น้องเพื่อนสมาชิกชพค.ทุกท่านวันนี้ผมได้มีคำแนะนำในกรณีสมาชิกได้เสียชีวิตลง ว่าผู้รับผลประโยชน์ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างเพื่อขอรับเงินทดแทนจาก
สกสค.มาฝากกันนะครับ   โดยถ้าเอกสารถูกต้องครบถ้วนก็จะได้รับเงินภายใน 90 วัน และระเบียบการรับเงิน ชพค. มีดังนี้

เอกสาร/หลักฐานในการยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพ กรณีสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม
1. ใบมรณบัตรฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน  2  ฉบับ
2. หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพตามแบบที่ ช.พ.ค.กำหนด  (ชพค.5)  หรือ ตามแบบของวัดที่ออกให้ โดยมีข้อความลักษณะเดียวกันกับแบบ ชพค.5 ที่กำหนด
3. สำเนาใบเสร็จรับเงิน ช.พ.ค.งวดปัจจุบัน หรือสำเนาหนังสือตอบรับการเป็นสมาชิก ทดลองจ่าย จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจำหน่าย (ตาย)  จำนวน  2  ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพและต้องเป็นบุคคลคนเดียวกันกับผู้จัดการศพที่ทางวัดรับรอง
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก จำนวน  2  ฉบับ
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นขอรับเงินฯ จำนวน  3  ฉบับ
8. สำเนาทะเบียนสมรส กรณีคู่สมรสเป็นผู้จัดการศพ  จำนวน  2  ฉบับ
9. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม

10. หนังสือมอบอำนาจ (ชพค.15) กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการยื่นขอรับเงิน และจัดทำสัญญายืมเงิน ค่าจัดการศพแทน

เอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้ยื่นเรื่องขอรับเงินลงนามรับรองสำเนาทุกฉบับ
หมายเหตุ ผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับเงินค่าจัดการศพ  ต้องเป็นผู้จัดการศพ และต้องเป็นบุคคลข้อ 6 หรือข้อ 8 แห่ง ระเบียบ ช.พ.ค. ซึ่งได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
1. คู่สมรสชอบด้วยกฎหมาย บุตรชอบด้วยกฎหมาย  บุตรบุญธรรม  บุตรนอกสมรสที่บิดารับรองแล้ว บิดา/มารดา ของสมาชิก ช.พ.ค.
2. ผู้อยู่ในอุปการะอย่างบุตรของสมาชิก ช.พ.ค.
3. ผู้อุปการะสมาชิก ช.พ.ค.

เอกสารการรับเงินค่าจัดการศพ (กรณีมอบอำนาจ)
1. หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่ ช.พ.ค.กำหนด (ชพค.15)
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ ตัวจริง ของผู้มอบ  และผู้รับมอบอำนาจ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ บัตรประจำตัวที่ท่านนำมาเป็นหลักฐาน จะต้องไม่หมดอายุ หากท่านปฏิบัติได้ครบทุกขั้นตอน ท่านจะได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการรับเงิน

สำนักสวัสดิภาพครู
เลขหมายโทรศัพท์อัตโนมัติ 100 เลขหมาย
เบอร์ Call center โทร.    0-2 288-4500      
เบอร์ แฟกซ์ กลุ่ม ช.พ.ค.  0-2 288-4532 ,  0-2 288-4505     

ไม่มีความคิดเห็น: