ข้อสอบการงาน ม.3 ภาค2

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2
วิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  
คำชี้แจง    1. แบบทดสอบมีทั้งหมด   40   ข้อ
               2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

 ...............................................................................................................................................................................................
1.การขยายพันธุ์พืชช่วยรักษาพันธุ์พืชอย่างไร
    ก.ช่วยเพิ่มจำนวนต้นพืช
    ข.ช่วยให้พืชไม่กลายพันธุ์
    ค.ช่วยลดข้อบกพร่องของสายพันธุ์พืช
    ง.ช่วยให้พืชมีความแข็งแรง ทนทาน
2.การขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ หมายถึงอะไร
    ก.การขยายพันธุ์ด้วยตา
    ข.การขยายพันธุ์ด้วยหน่อ
    ค.การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด
    ง.การขยายพันธุ์ด้วยเนื้อเยื่อเจริญ
3.การขยายพันธุ์โดยการใช้ส่วนต่างๆ ของพืชมีข้อเสียอย่างไร
    ก. ให้ผลผลิตช้า
    ข. มีการกลายพันธุ์ได้ง่าย
    ค. ลำต้นสูงใหญ่ไม่สะดวกในการเก็บเกี่ยวและดูแลรักษา
    ง. กิ่งพันธุ์ที่นำไปปลูกมักติดโรคจากต้นแม่พันธุ์ที่เป็นโรค
4.ต้นพริกควรขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใด
    ก.การตัดชำ       
    ข.การติดตา
    ค.การตอนกิ่ง       
    ง.การเพาะเมล็ด
5.การตอนกิ่งแบบกรีดกิ่งเหมาะสมกับพืชชนิดใด
    ก.พืชอวบน้ำ       
    ข.พืชที่มีกิ่งยาว
    ค.พืชที่ลอกเปลือกออกง่าย   
    ง.พืชที่ลอกเปลือกออกยาก
6.การขยายพันธุ์พืชวิธีใดที่เกษตรกรนิยมมากที่สุด
    ก.การติดตา    
    ข.การต่อกิ่ง
    ค.การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช   
    ง.การแบ่งและการแยก
 7.การขยายพันธุ์พืชวิธีใดทำให้ได้ผลผลิตปริมาณมากในระยะเวลาอันสั้น
    ก.การติดตา
    ข.การตอนกิ่ง
    ค.การแบ่งและการแยก
    ง.การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 8.การจัดการงานขยายพันธุ์พืชอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ยกเว้นข้อใด
    ก.พันธุ์พืช
    ข.เครื่องมือ
    ค.ความคุ้มค่า
    ง.วิธีการขยายพันธุ์
 9.ส้มโอที่ใช้สำหรับตอนกิ่งจะต้องมีอายุเท่าไร
    ก.1 ปี    ข.2 ปี
    ค.3 ปี    ง.ไม่เกิน 1 ปี
10.ต้นชบาควรขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใด
    ก.การตัดชำ
    ข.การติดตา
    ค.การตอนกิ่ง
    ง.  การเพาะเมล็ด
11. เทคโนโลยี หมายถึงอะไร
    ก.ความก้าวหน้าด้านวิทยาการ
    ข.ความก้าวหน้าทางด้านเครื่องจักรกล
    ค.การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และความก้าวหน้า ต่างๆ
    ง.การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และระบบความรู้ความเข้าใจต่างๆ
12. ผลของกระบวนการเทคโนโลยีมีลักษณะอย่างไร
    ก.ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
    ข.วิทยาการ และความก้าวหน้า
    ค.เทคโนโลยี และสารสนเทศ
    ง.ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และพีเพิลแวร์
    13. การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปในลักษณะขั้นบันไดได้ อย่างไร
    ก.เทคโนโลยีระดับต่ำจะมีเทคโนโลยีระดับสูงเป็นคู่แข่ง
    ข.เทคโนโลยีระดับสูงจะส่งผลให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีระดับต่ำ
    ค.เทคโนโลยีระดับต่ำจะหมดไป และมีแต่เทคโนโลยีระดับสูง
    ง.เทคโนโลยีระดับต่ำจะเป็นพื้นฐานของการสร้างเทคโนโลยีระดับสูง
14. ข้อใดเป็นเทคโนโลยีระดับพื้นฐาน (Low Technology)
    ก.รถไถนา        ข.ครกตำข้าว
    ค.รถเกี่ยวข้าว    ง.เชื้อเพลิงชีวภาพ
15. เทคโนโลยีระดับใดที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
    ก.ระดับสูง               ข.ระดับกลาง
    ค.ระดับพื้นบ้าน         ง. ระดับรากหญ้า
16. เทคโนโลยีระดับใดตอบสนองความต้องการของมนุษย์    ด้านปัจจัย 4
    ก.ระดับสูง        ข.ระดับกลาง
    ค.ระดับพื้นบ้าน    ง.ระดับรากหญ้า
17. ใครเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด
    ก.เขมเลือกใช้เทคโนโลยีระดับสูงที่มีความยุ่งยากซับซ้อนแบบมืออาชีพ
    ข.ส้มเลือกใช้เทคโนโลยีที่ราคาแพง และสามารถปรับเปลี่ยนได้ในราคาสูง
    ค.รินเลือกใช้เทคโนโลยีที่สะดวกสบาย และตอบสนองความต้องการของตนเอง
    ง.ออยเลือกใช้เทคโนโลยีที่สามารถนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาบริหารจัดการแบบครบวงจร
18. การออกแบบในข้อใด ทำให้ได้รูปทรงใกล้เคียงกับ ของจริงมากที่สุด
    ก.การเขียนภาพตัด        ข.การเขียนภาพฉาย
    ค.การสร้างหุ่นจำลอง        ง.การเขียนภาพแปลน
19. ข้อใดเป็นการถ่ายทอดข้อมูลของวัตถุ 3 มิติ โดยใช้สื่อ 2 มิติ
    ก.การเขียนภาพตัด           ข.การเขียนภาพฉาย
    ค.การสร้างหุ่นจำลอง        ง.การเขียนภาพแปลน
20.การประเมินค่าในกระบวนการออกแบบ มีประโยชน์อย่างไร
    ก.ช่วยให้ทราบขั้นตอนการสร้างผลงาน
    ข.ช่วยเลือกแนวทางการออกแบบที่เหมาะสมที่สุด
    ค.ช่วยให้ทราบแนวทางการพัฒนาผลงานให้สมบูรณ์
    ง.  ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และปลอดภัยในการทำงาน
21. ข้อใดจัดเป็นธุรกิจ
    ก.ห้องสมุดประชาชน
    ข.บริษัทอักษรการพิมพ์
    ค.โรงเรียนอักษรเจริญวิทย์
    ง.โรงพยาบาลอักษรการแพทย์
22. ปัจจัยพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจที่สำคัญที่สุดคือข้อใด
    ก.คน                   ข. เงิน
    ค.วัตถุดิบ              ง. วิธีปฏิบัติงาน
23. คุณสมบัติของธุรกิจที่ดี มีดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
    ก.เป็นนักเรียนรู้
    ข.มีความยืดหยุ่น
    ค.เข้าใจหลักการบริหาร
    ง.ไม่ยอมเผชิญความเสี่ยง
24. ใครปฏิบัติตามกระบวนการของงานธุรกิจ
    ก.กุมภาจัดหาเงินทุนจากการกู้หนี้นอกระบบ
    ข.มีนานำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการตรวจสอบมาคละคุณภาพกัน
    ค.สิงหาส่งเสริมการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มตลาดเป้าหมาย
    ง.ธันวาประเมินผลการทำงานของลูกจ้าง เพื่อหาทางหักเงินเดือน
25. ข้อใดกล่าวถึงบริษัทจำกัดผิด
    ก.การประกอบกิจการของบริษัทจำกัดต้องแบ่งทุนเป็นหุ้น
    ข.ผู้ถือหุ้นบริษัทจำกัดไม่ต้องรับผิดในหนี้สินโดยไม่จำกัดจำนวน
    ค.บริษัทเอกชนจำกัดไม่สามารถนำหุ้นออกเสนอขายต่อประชาชนได้
    ง.บริษัทจำกัดมีความเสี่ยงกว่ากิจการเจ้าของคนเดียวและห้างหุ้นส่วน
26.การวางแผนการผลิตอย่างรัดกุมจะต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง
    ก.ค่าขนส่ง แรงงาน เงินทุน
    ข.เวลาการผลิต จำนวนการผลิต แรงงาน
    ค.การตรวจสอบคุณภาพ การปรับปรุงสินค้า
    ง.คุณภาพสินค้า จำนวนการผลิต สิ่งอำนวย  ความสะดวก
  27. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของธุรกิจ
    ก.ลดปัญหาการว่างงาน
    ข.ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
    ค.เพิ่มช่องว่างระหว่างคนในสังคม
    ง.ช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศมีความก้าวหน้า
  28.ธุรกิจที่บุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปมารวมกัน เพื่อช่วยเหลือกันและกันในหมู่สมาชิกคือธุรกิจ
      ประเภทใด
    ก.สหกรณ์   
    ข.รัฐวิสาหกิจ
    ค.ห้างหุ้นส่วน   
    ง.ธุรกิจแฟรนไชส์
  29.ผู้บริหารสามารถควบคุมปัจจัยใดได้
    ก.วัตถุดิบ        
    ข.เทคโนโลยี
    ค.ผู้จัดจำหน่าย       
    ง.การส่งเสริมการขาย
30.ธุรกิจการให้บริการมีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไร
    ก.อำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจ
    ข.จัดแสดงสินค้าเพื่อให้ง่ายต่อการซื้อขาย
    ค.บริการสินค้าที่หลากหลายแก่ผู้บริโภค
    ง.โฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครู้จักสินค้า
31. งานอาชีพ หมายถึงอะไร
    ก.กิจกรรมหรืองานที่พัฒนาตนเอง
    ข.กิจกรรมหรืองานที่สามารถสร้างรายได้
    ค.กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติเพื่อการดำรงชีวิต
    ง.งานที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง
32. คุณสมบัติใดจำเป็นสำหรับแอร์โฮสเตส
    ก.ชอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ชอบค้นคว้า ทดลอง
    ข.แสวงหาความรู้อยู่เสมอ เสียสละ มีใจรักด้านการศึกษา
    ค.มีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
    ง.รักบริการ มีบุคลิกภาพดี และสามารถสื่อสารภาษา ต่างประเทศได้เป็นอย่างดี
33. ข้อใดถูกต้องที่สุด
    ก.นิ่มเลือกสถานที่ทำงานที่ต้องใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง
    ข.น้ำหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เพราะ ปรับตัวไม่เก่ง
    ค.น้องสำรวจข้อบกพร่องของตนเอง เพื่อนำมา ปรับปรุงแก้ไข
    ง.นิดกำหนดรายได้ที่ต้องการจากการทำงานตาม ความพอใจของตนเอง
34. ช่องทางการหางานใดที่สะดวก รวดเร็วมากที่สุด
    ก.สื่ออิเล็กทรอนิกส์
    ข.หน่วยงานราชการ
    ค.การประกาศรับสมัครงาน
    ง.การเข้าไปติดต่อองค์กรที่สนใจด้วยตนเอง
35. การศึกษาต่อด้านวิชาชีพมีหลายสาขา ยกเว้นข้อใด
    ก.วิศวกรรม         ข.  อุตสาหกรรม
    ค. เกษตรกรรม    ง.  พาณิชยกรรม
36.ใครมีเป้าหมายของการทำงานเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต
    ก.แพรเลือกงานที่มีสวัสดิการดี
    ข.พัชเลือกงานที่มีโอกาสเจริญก้าวหน้า
    ค.แพรวเลือกงานที่มีรายได้สูง เพื่อจะได้มีเงินออม
    ง.พีทเลือกงานที่มีรายได้เพียงพอกับค่าอาหารและค่าเดินทาง
 37. แนวโน้มของตลาดแรงงาน หมายถึงอะไร
    ก.ความต้องการแรงงานในการทำงาน
    ข.ผู้สำเร็จการศึกษาในด้านต่างๆ ต่อปี
    ค.ความต้องการของผู้ทำงานในด้านต่างๆ
    ง.แหล่งหางานต้องการผู้ทำงานในด้านต่างๆ
 38. อีฟเป็นนักเรียนชั้น ม.3 มีความสามารถด้านภาษา และอยากทำงานกระทรวงต่างประเทศ เธอควรเลือกศึกษาต่ออย่างไร
    ก.ศึกษาต่อต่างประเทศ
    ข.ศึกษาต่อทางด้านวิชาชีพ
    ค.ศึกษาต่อแผนการเรียนวิทย์-คณิต
    ง.ศึกษาต่อแผนการเรียนด้านภาษา
39.ข้อใดไม่ใช่แนวทางเข้าสู่อาชีพที่ถูกต้อง
    ก.เลือกประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับความรู้
    ข.เลือกประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่าย
    ค.เลือกประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับความสามารถ
    ง.เลือกประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง
40.ผู้ทำงานควรยึดหลักธรรมข้อใด
    ก.ขันธ์ 5   
    ข.อริยสัจ 4   
    ค.อิทธิบาท 4                  
    ง. พรหมวิหาร 4
.......................ขอให้โชคดีทุกคน...............................

เฉลย
 1.          2.          3.          4.            5.         6.       7.           8.          9.        10. 
 11.       12.         13.        14.        15.        16.     17.         18.        19.        20.
 21.       22.         23.        24.        25.        26.     27.         28.        29.        30. 
 31.       32.         33.        34.        35.        36.     37.         38.        39.        40.

ไม่มีความคิดเห็น: