ข้อสอบบาสเกตบอล ชุดที่1

ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2
วิชา บาสเกตบอล     ระดับ   ม.3

1.คุณสมบัติใดเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นที่สุดข้อหนึ่ง ที่นักกีฬาบาสเกตบอลควรมี
ก. การชำเลืองมองเป็นมุมกว้าง   
ข. วิ่งเร็ว   
ค. การชู๊ทลูกบาสลงห่วง       
ง. การครองลูกบาสได้ดี
2.ใช้ปลายนิ้วบังคับลุกบาสเกตบอล   อุ้งมือต้องไม่สัมผัสลูกบอลเป็นอันขาด   ยกเว้นแต่ในเสี่ยววินาที่ที่รับลูกได้เท่านั้น  เป็นทักษะการเล่นบาสเกตบอลท่าใด
ก. การทรงตัว       
ข. การจับลูกบอล
ค. การรับลูกบอล           
ง. การส่งบอลสองมือระดับอก
3.การเคลื่อนไหวที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้การเล่นบาสเกตบอลเป็นเกมส์ที่มีชั้นเชิงในการแข่งขัน  คือท่าใด
ก. การหลบหลีกที่ไว    ข. การเลี้ยงลูก
ค. การหมุนตัว    ง. การทรงตัว
4.การยิงประตูด้วยท่าใดที่ตามปกติแล้วมักจะใช้ยิงจากระยะไกล
ก. การยิงประตูมือเดียว       
ข. การกระโดยิงประตู
ค. การยิงประตูใต้ห่วง       
ง. การยิงประตูสองมือระดับอก
5.การเลี้ยงลูกบอลแบบใดที่เป็นการเลี้ยงลูกขณะที่ฝ่ายป้องกันเข้ามาแย่งลูก
ก. การเลี้ยงลูกเปลี่ยนช่วงก้าว   
ข. การเลี้ยงลูกเปลี่ยนทิศทาง
ค. การเลี้ยงลูกบอลหมุนตัว       
ง. การเลี้ยงลูกหลบหลีก
6.การเลี้ยงลูกต่ำ  (Low dribble)  จะใช้เมื่ออยู่ในสถานะการใด
ก. ป้องกันคู่ต่อสู้ในระยะประชิดตัว
ข. ป้องกันคู่ต่อสู้ในระยะประชิดตัวและการเปลี่ยนทิศทาง
ค. การเปลี่ยนทิศทาง
ง. ต้องการส่งลูกบอล
7.การส่งลูกบอลในลักษณะใดที่เป็นรากฐาน  หรือเป็นรากฐานในการส่งลูก
ก. การส่งลูกบอลสองมือระดับอก   
ข. การส่งลูกสองมือล่าง
ค. การส่งลูกสองมือเหนือศีรษะ   
ง. การส่งลูกมือเดียวเหนือไหล่
8.การส่งลูกระยะใดจะใช้เมื่ออยู่ระไกล
ก. การส่งลูกบอลสองมือระดับอก   
ข. การส่งลูกมือเดียวเหนือไหล่
ค. การส่งลูกสองมือเหนือศีรษะ   
ง. การส่งลูกสองมือล่าง
9.ข้อใดเป็นพื้นฐานของการเคลื่อนไหว  และใช้ในการเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว
ก. การทรงตัว    ข. การเลี้ยงลูก
ค. การสไลด์    ง. การหยุด
10.    การหยุดโดยปกติ  แบ่งออกเป็นกี่วิธี
ก. 3 วิธี        ข. 1 วิธี
ค. 4 วิธี        ง.  2 วิธี
11.การหมุนมีกี่วิธี
ก. 2 วิธี         ข. 3 วิธี
ค. 4วิธี        ง. 5 วิธี
12.การรับลูกมีกี่ระดับ
ก. 3 ระดับ    ข .5 ระดับ
ค .4 ระดับ    ง. 6 ระดับ
13. ข้อใดคือการส่งรูปในรูปแบบของบาสเกตบอล
ก.  การหมุนตัวโยนลูกส่ง       
ข.  การส่งเหนือศีรษะ
ค.  การส่งสองมือกลับหลัง       
ง.  การส่งสองมือระดับเข่า
14.เลี้ยงมาแล้วทุ่มบาสด้วยสองมือ  2 ครั้ง ผิดกติกาการเล่นเลียกว่าอะไร
ก.เบิ้ลบอล        ข. ทิปบอล
ค.วอคคิ่ง        ง. จั้มบอล
15.  การเลี้ยงลูกแล้วจับลูกบอลสองมือ แล้ววิ่งเกิน3ก้าวผิดกติกาเลียกว่าอะไร
ก.เบิ้ลบอล        ข. ทิปบอล
ค.วอคคิ่ง        ง. จั้มบอล
16. การที่ถือบอลอยู่แล้วก่ะโดดโดยที่ไม่ชู๊ต หรือ ไม่ส่ง แล้วขาลงถึงพื้น ผิดกติกาเลียกว่าอะไร
ก. เบิ้ลบอล    ข. ทิปบอล
ค. วอคคิ่ง        ง. จั้มบอล
17. ลูก 3 คะแนน จะได้เมื่อชู๊ตที่ตำแหน่งใด
 ก. ในเขนสี่เหลี่ยมใต้แป้น           
ข.  ในเขตครึ่งวงกลมขอบทางซ้ายของสนาม
ค. ในเขตครึ่งวงกลมขอบทางขวาของสนาม 
ง.  นอกเขตครึ่งวงกลม
18. การที่ผู้เล่นขึ้นชู๊ตใต้แป้นแล้วเกิดการฟาวแต่ลูกลงห่วง เรียกว่าอะไร
ก. ฟาวลง    ข. ชู้ตลง
ค.วอคคิ่ง    ง. ข้อ ก และ ข  ถูก
19. จากข้อ 18  กรมมการจะให้ผู้เล่นทำยังไงต่อ
ก. ชู๊ตลูกโทษ 1 ลูก    ข. ชู้ตลูกโทษ 2 ลูก
ค. เปิดใหม่ข้างสนาม    ง. เปิดใหม่หลังแป้น
20. เมื่อผู้เล่นฝ่ายหนึ่งข้ามไปเขตของอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วส่งลูกกลับมาให้ทีมตัวเองที่ฝ่ายของทีมตัวเองผิดกติกาเลียกว่าอะไร
ก. พาสแบค    ข. ย้อนหลัง
ค. วอคคิ่งเอ้าท์    ง. ถูกทั้ง ก และ ค
21. เมื่อผู้เล่นทูกทำฟาวในเขตของฝ่ายตรงข้าม ของเขตครึ่งวงกลม กรรมการจะให้ทำอย่างไร
ก. ไล่ออก                     ข. เปิดข้างสนาม
ค. ชู๊ตจุดโทษ    ง. อาจเป็นไปได้ทั้ง ก ข และ ค
22. เมื่อผู้เล่นถูกทำฟาวในเขตครึ่งวงกรมของฝ่ายตรงข้าม กรรมการจะให้ทำอย่างไร
ก. ตักเตือน       ข. ไล่ออก
ค. ชู๊ตจุดโทษ    ง. อาจเป็นไปได้ทุกข้อที่กล่าวมา
23. ผู้เล่นทำฟาวกี่ครั้งถึงจะถูกไล่ออกจากสนาม
ก. 5 ครั้ง        ข. 6 ครั้ง
ค. 7ครั้ง        ง. 3 ครั้ง
24. การกระโด 2 เท้า ซ้ำอยู่กับที่โดยถือบอลอยู่ ผิดกติกาเล็กว่าอะไร
ก.จั้มบอล        ข. เบิ้ลบอล
ค.วอคคิ่ง        ง. ฟาว
25. เมื่อจบเกม ผู่เล่นควรทำอย่างไร
ก. ด่ากรรมการ    ข. ทำร้ายโค๊ช
ค. จับมือผ่ายตรงข้าม    ง. วางระเบิดฝ่ายตรงข้าม
26. จำนวนผู้เล่นที่ลงสนามแข่ง มีกี่คน
ก. 4 คน        ข .5 คน
ค. 6 คน        ง. 7 คน
27. จำนวนผู้เล่นทั้งทีม รวมตัวสำรองอย่างน้อยควรมีกี่คน
ก. 12 คน        ข. 15 คน
ค. 13 คน        ง. 14 คน
28. สนามบาสเกตบอล ยาวเท่าไหร่
ก. 25 เมตร        ข. 28 เมตร
ค. 30 เมตร        ง. 24.5 เมตร
29. ห่วงบาสเกตบอลมาตรฐาน มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่
ก. 0.7    เมตร               ข. 1 เมตร
ค. 0.8 เมตร         ง. 0.5 เมตร
30. แป้นบาสเกตบอล มี ความสูงเท่าไหร่
ก. 1.5 เมตร    ข. 2 เมตร
ค. 2.2 เมตร    ง. 1.2 เมตร

ตอนที่ 2
ข้อเขียน 5 ข้อ
1.จงอธิบายการส่งลูกบอลที่ถูกวิธี มา 5 ข้อ
 1.1)...........................................................................................................................
1.2)............................................................................................................................
1.3)............................................................................................................................
1.4)............................................................................................................................
1.5)............................................................................................................................
2. อธิบายการเคลื่อนที่ ที่ถูกวิธีมา 5 ข้อ
1.1)...........................................................................................................................
1.2)...........................................................................................................................
1.3)...........................................................................................................................
1.4)...........................................................................................................................
1.5)...........................................................................................................................

3.อธิบายการเลี้ยงลูก ที่ถูกวิธีมา 5 ข้อ
1.1)...........................................................................................................................
1.2)...........................................................................................................................
1.3)...........................................................................................................................
1.4)...........................................................................................................................
1.5)...........................................................................................................................
4.จงอธิบาย วิธีการเล่น street basketball 3-3 มาคร่าวๆ
 ................................................................................................................................
................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................
5. จงอธิบายวิธีการเก็บรักษาอุปกรณ์ บาสเกตบอลที่ถูกต้องมา 5 ข้อ
1.1)............................................................................................................................
1.2)............................................................................................................................
1.3)............................................................................................................................
1.4)............................................................................................................................
1.5)............................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น: