ข้อสอบคอมพิวเตอร์ ม.1

แบบทดสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1   วิชา คอมพิวเตอร์ (ง21201 )
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1    โรงเรียนบ้านหาดแพง
คำชี้แจง   1. แบบทดสอบมีทั้งหมด   30  ข้อ
              2.  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วกากบาทลงในกระดาษคำตอบ
......................................................................................................................................
 1. โปรแกรม Microsoft Word จัดเป็นโปรแกรมประเภทใด
ก.  วาดรูป         ข.  พิมพ์เอกสาร
ค.  คำนวณ        ง.  จัดรูปแบบเอกสาร
2. โปรแกรม Microsoft Word ที่ใช้ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์เป็น    เวอร์ชั่นใด
ก. Microsoft Word 97       ข. Microsoft Word 2000
ค. Microsoft Word 2003    ง. Microsoft Word 2007
3. ข้อใดเรียงลำดับการเริ่มงาน Word ได้ถูกต้อง
 ก. Start > Programs > Microsoft office > Microsoft Word
 ข. Start > Programs > Microsoft Word > Microsoft office
 ค. Start > Microsoft office > Programs > Microsoft Word
 ง.  Start > Microsoft Word > Programs > Microsoft office
4.  ปุ่ม Start อยู่บนส่วนใด
 ก.  Desktop       ข.  Taskbar
 ค.  Icon            ง.  Title bar
5.  ข้อใดคือความหมายของคำว่าเดสก์ทอป (Desktop)
ก.  แถบสีเทาที่อยู่ด้านล่างของจอภาพ
ข.  ใช้บรรจุรายการต่าง ๆ ของวินโดวส์
ค.  โต๊ะทำงานที่มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานต่าง ๆ วางอยู่
ง.   พื้นที่สี่เหลี่ยมที่อยู่มุมล่างด้านซ้ายของจอภาพ
6.  ข้อใดคือหน้าที่ของการแถบสถานะ (Status Bar) บนหน้าจอ โปรแกรม Microsoft Word 2003
ก.   แสดงวันที่และเวลาของระบบ
ข.   แสดงสถานการณ์ใช้งานต่าง ๆ ของโปรแกรม Microsoft   Word 2003 ในขณะนั้น
ค.  แสดงชื่อโปรแกรมและชื่อแฟ้มเอกสารที่กำลังเปิดใช้งานอยู่
ง.  แสดงความกว้างยาวของเอกสาร
7.  เมื่อเรียกใช้โปรแกรม Microsoft Word 2003 แล้วปรากฎว่า หน้าต่างของโปรแกรมไม่แสดงแถบเครื่องมือมาตรฐาน มีวิธีการ ปฏิบัติอย่างไร
ก.  คลิกเมาส์ที่เมนูมุมมอง > มาตรฐาน > แถบเครื่องมือ
ข.  คลิกเมาส์ที่เมนูมุมมอง > แถบเครื่องมือ > มาตรฐาน
ค.  คลิกเมาส์ที่เมนูแทรก > แถบเครื่องมือ > มาตรฐาน
ง.   คลิกเมาส์ที่เมนูรูปแบบ > แถบเครื่องมือ > มาตรฐาน
8. "Save" เป็นคำสั่งใช้ทำอะไร
ก.  บันทึกแฟ้มข้อมูล    ข.  เปิดแฟ้มข้อมูล
ค.  แก้ไขแฟ้มข้อมูล    ง.  ลบแฟ้มข้อมูล
9.  ชนิดของแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บใน Microsoft Word จะมีนามสกุล  เป็นอะไร
ก.  Word.bmp            ข.  Word.txt
ค.  Word.xls              ง.  Word.doc
10.  เมื่อเราแก้ไขเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าต้องการบันทึกลงดิสก์   โดยใช้ชื่อแฟ้มใหม่จะต้องใช้คำสั่งใด
ก.  บันทึก                         ข.  บันทึกเป็น
ค.  บันทึกเป็น HTML          ง.  ถูกทุกข้อ
11.  ถ้าหากสามารถบันทึกข้อมูลได้แล้วจะมีสิ่งใดปรากฏให้ทราบ
ก.  มีข้อความปรากฏบนจอภาพ
ข.  มีชื่อที่อยู่บนดิสก์
ค.  มีชื่อไฟล์หรือแฟ้มที่แถบชื่อเรื่อง
ง.   ไม่มีอะไรแสดงให้รู้ ต้องไปเปิดดูในเครื่องเอง
12.  กลุ่มของแฟ้มที่มีความเกี่ยวข้องกันและถูกจัดว่ารวบรวมไว้      ด้วยกันเรียกว่าอะไร
ก.  แฟ้มข้อมูล         ข.  ไดเรกทอรี่
ค.  ไอคอน              ง.  โฟลเดอร์
13.  คำสั่งที่ใช้เปิดแฟ้มข้อมูลใหม่คืออะไร
ก.  บันทึก                           ข.  บันทึกเป็น
ค.  สร้างเอกสารเปล่า             ง.  เปิด
14.  การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่เพื่อประโยชน์อะไร
ก.  นำข้อมูลมาแก้ไข              ข.  สร้างเอกสารใหม่มาใช้
ค.  เปิดเอกสารหน้าใหม่          ง.  นำเอกสารไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์
15.  ข้อใดเป็นลำดับขั้นตอนการในการเปลี่ยนหน่วยวัดบนแบบ      ไม้บรรทัดจากเซนติเมตรเป็นนิ้ว
ก.  จากเมนู เครื่องมือ เลือก ตัวเลือก เลือก ทั่วไป ในส่วนหน่วยวัดใช้เมาส์คลิกเลือกเปลี่ยนจากเซนติเมตรเป็นนิ้ว
ข.  จากเมนู เครื่องมือ เลือก ตัวเลือก เลือก แก้ไข ในส่วนหน่วยวัดใช้เมาส์คลิกเลือกเปลี่ยนจากเซนติเมตรเป็นนิ้ว
 ค.  จากเมนู รูปแบบ เลือก ตัวเลือก เลือก ทั่วไป ในส่วนหน่วยวัดใช้เมาส์คลิกเลือกเปลี่ยนจากเซนติเมตรเป็นนิ้ว
 ง.  จากเมนู รูปแบบ เลือก ตัวเลือก เลือก แก้ไข ในส่วนหน่วยวัดใช้เมาส์คลิกเลือกเปลี่ยนจากเซนติเมตรเป็นนิ้ว
16.  คำสั่งใดที่ใช้ในการตั้งค่าหน้ากระดาษ
ก.  แฟ้ม > ตั้งค่าหน้ากระดาษ
ข.  แก้ไข > ตั้งค่าหน้ากระดาษ
ค.  มุมมอง > ตั้งค่าหน้ากระดาษ
ง.  รูปแบบ > ตั้งค่าหน้ากระดาษ
17.  ตัวหนังสือหรือ FONT ที่เป็นภาษาไทยมักจะมีชื่อต่อท้ายว่าอย่างไร
ก.  IPC             ข.  UPC
ค.  PCU            ง.  CPU
18.  ข้อใดเป็นปุ่มที่ให้คอมพิวเตอร์ทำตามคำสั่ง
ก.  Back space        ข.  Spacebar
ค.  Num Lock         ง.  Enter
19.  ข้อใดเป็นแป้นที่ยาวที่สุด และทำหน้าที่เว้นวรรค
ก.  Home                   ข.  Enter
ค.  Spacebar              ง.  Backspace
20.  ถ้าต้องการพิมพ์ตัวอักษรบนในภาษาไทยและตัวอักษรใหญ่     ในภาษาอังกฤษต้องใช้ปุ่มใด
ก.  SPACE BAR         ข.  ENTER
ค.  NUM LOCK          ง.  CAPS LOCK
21.  โดยปกติตัวหนังสือที่ใช้พิมพ์งานจะมีขนาดเท่าใด
ก.  12 point              ข. 14 point
ค.  16 point              ง.  18 point
22. การย่อและขยายหน้าจอปกติจะตั้งค่าปกติไว้ที่ไหร่
 ก. 50 เปอร์เซ็นต์            ข.  75 เปอร์เซ็นต์
ค.  100 เปอร์เซ็นต์          ง.  125 เปอร์เซ็นต์
23.  การปรับมุมมองเอกสารใช้เพื่ออะไร
ก.  เป็นการดูเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ ตามลักษณะ การใช้งาน
ข.  เลื่อนจอให้ไปที่หน้าต่าง ๆ
ค.  ทำให้ได้เอกสารสวยงาม
ง.  ปรับลวดลายของเอกสาร
24.  เคอร์เซอร์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเอกสารทำหน้าที่อะไร
ก.  ทำหน้าที่สำหรับเลือกวัตถุ
ข.  ทำหน้าที่แสดงแถบเครื่องมือ
ค.  ทำหน้าที่แสดงตำแหน่งที่จะเริ่มพิมพ์
ง.  ทำหน้าที่บอกชื่อไฟล์และโปรแกรม
25.  การลบตัวอักษรที่อยู่ข้างหน้า I (Insertion Point) ใช้ปุ่มใด
ก.  ปุ่ม Delete              ข.  ปุ่ม ESC
ค.  ปุ่ม Backspace        ง.   ปุ่ม Space Bar
26.  การลบข้อความในเอกสารจะต้องใช้ปุ่มใดบนคีย์บอร์ด
ก.  Alt                  ข.  Ctrl
ค.  Insert              ง.  Delete
27.  การเลือกระบายแถบสีดำ กดปุ่ม Delete หรือปุ่ม Back space หรือ  ปุ่ม Enter คือวิธีการใด
 ก.  การแทรกข้อความ               ข.  การลบข้อความยาว ๆ
 ค.  การคัดลอกข้อความ             ง.  การย้ายข้อความ
28.  การจัดการเกี่ยวกับรูปแบบของตัวอักษรต้องใช้เมนูใด
ก.  เมนูแฟ้ม > แบบอักษร         ข.  เมนูแก้ไข > แบบอักษร
ค.  เมนูรูปแบบ > แบบอักษร      ง.  เมนูเครื่องมือ > แบบอักษร
29.  ข้อใดเป็นขั้นตอนการคัดลอกข้อมูลอย่างถูกต้อง
ก.  ระบายข้อความที่ต้องการ > แฟ้ม > คัดลอก > วาง
ข.  ระบายข้อความที่ต้องการ > แฟ้ม > วาง > คัดลอก
ค.  ระบายข้อความที่ต้องการ > แก้ไข > คัดลอก > วาง
ง.   ระบายข้อความที่ต้องการ > แก้ไข > วาง > คัดลอก
30.  การยกเลิกคำสั่งที่ได้สั่งไปแล้ว เราสามารถใช้คำสั่งหรือปุ่มใด
ก.  ปุ่มเลิกทำหรือทำซ้ำ          ข.  ปุ่ม Delete
ค.  ปุ่ม ESC                         ง.  ปุ่ม Back Space

........จงโชคดี........

ไม่มีความคิดเห็น: