โครงการต่อเติมอาคารโครงการ   ปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์

แผนงาน                                การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ       โรงเรียนบ้าน...........................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ         .........................................................
ลักษณะโครงการ             (  )  ต่อเนื่อง      (/  )  ใหม่
ระยะเวลาดำเนินการ        ปีงบประมาณ  ........................................
…………………………………………………………………………………………………
1.   หลักการและเหตุผล    
การบริหารงานการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ และมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาในทุก ๆ ด้าน  เพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ  ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร  การพัฒนาครู  การพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนเป็นอาคารก่อสร้างแบบชั้นเดียว  ควรได้รับการพัฒนาปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซม เนื่องจาก โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ซึ่งมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น  แต่อาคารอเนกประสงค์เดิมยังคงเป็นอาคารแบบเดิมซึ่งไม่เพียงพอเวลาจัดกิจกรรมต่างๆของนักเรียนไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน ซึ่งเห็นควรต้องรับการพัฒนาปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพที่ดี และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
2.  วัตถุประสงค์
2.1       เพื่อให้มีอาคารอเนกประสงค์ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2       เพื่อใช้เป็นสถานที่การจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน
2.3       เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยให้กับผู้เรียน
3.  เป้าหมาย
ปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบชั้นเดียว ขนาดกว้าง  5.00 เมตร  ยาว  22  เมตร
4. งบดำเนินการ
ขอรับการสนับสนุนจาก.................................... เป็นจำนวนเงิน  250,000   บาท ( สองแสนห้าหมื่นแสนบาท )
5. วิธีและขั้นตอนในการดำเนินงาน
1.   ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
2.   จัดทำโครงการเสนอเพื่อของบประมาณสนับสนุน
3.    แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและประสานงาน
4.    วางแผนการดำเนินงาน
5.    ดำเนินงานตามแผนงาน
6.    ประเมินผลงานโครงการ
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีอาคารอเนกประสงค์ที่อยู่ในสภาพการใช้งานได้เป็นอย่างดี สามารถใช้เป็นสถานที่การจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นลงชื่อ……………....……….. ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ            
          ( ......................................... )                                    ( ................................................... )
   ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  พิเศษ                         ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ        

ลงชื่อ…………………….. ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ            
          ( ......................................... )                            ( .............................................................)
   ตำแหน่ง ครูชำนาญการ  พิเศษ                         ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ        


 ลงชื่อ…………………….. ผู้อนุมัติโครงการ            
                                                        (...............................................................................)                                           
                                      ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียน...................................................

ไม่มีความคิดเห็น: