จรรยาเภสัชกร


ผู้ที่จะเป็นเภสัชกรนอกจากจะต้องศึกษาถึงหลักเภสัชกรรมแล้ว  ยังจะต้องมีคุณธรรม  คือต้องมีจรรยาที่ดีงาม  ซึ่งจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประพฤติดี  ปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควรและชอบธรรม  เป็นทางนำความสุข  ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตน  จรรยาเภสัช  5  ประการ  มีดังนี้
2.1  ต้องมีความขยันหมั่นเพียร  หมั่นเอาใจใส่ศึกษาวิชาการแพทย์เพิ่มเติม  ให้เหมาะแก่กาลสมัยอยู่เสมอ  โดยไม่เกียจคร้าน
2.2  ต้องพิจารณาหาเหตุผลในการปฏิบัติงานด้วยความสะอาด  ประณีต  ไม่ประมาท  ไม่มักง่าย
2.3  ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีเมตตาจิตแก่ผู้ใช้ยา  ไม่โลภเห็นแก่ลาภ  โดยหวังผลกำไรมากเกินควร
2.4  ต้องละอายต่อบาป  ไม่กล่าวเท็จหรือกล่าวโอ้อวด  ให้ผู้อื่นหลงเชื่อในความรู้ความสามารถอันเหลวไหลของตน
2.5  ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  เมื่อเกิดการสงสัยในตัวยาชนิดใด  หรือวิธีปรุงยาโดยไม่ปิดบังความเขลาของตน
ความสำคัญของจรรยาเภสัชนี้  เพื่อให้เภสัชกรระลึกอยู่เสมอว่า  การปรุงยา  หรือผสมยา  หรือการประดิษฐ์วัตถุใดๆ  ขึ้นเป็นยาสำหรับมนุษย์  ต้องมีความรับผิดชอบต่อชีวิตมนุษย์  จะต้องมีความสะอาด  ประณีต  รอบคอบ  นึกถึงอยู่เสมอว่าเป็นสิ่งที่บำบัดโรคภัยไข้เจ็บต่อชีวิตมนุษย์  มิใช่เป็นยาทำลายชีวิตมนุษย์  ฉะนั้น  เภสัชกรจึงต้องมีจิตใจบริสุทธิ์ยึดหลักจรรยาเภสัชเปรียบเหมือนศีล 5 เป็นข้อยึดเหนี่ยวหรือเป็นกฏข้อบังคับเตือนใจเตือนสติให้ผู้เป็นเภสัชกร  ประพฤติปฏิบัติไปในทางที่ถูกควร  เป็นทางนำไปสู่คุณงามความดี  และนำความเจริญก้าวหน้าแห่งวิชาชีพสืบต่อไปชั่วกาลนาน
  หลักเภสัช  4
การศึกษาวิชาเภสัชกรรมแผนโบราณ  จำเป็นต้องเรียนรู้หลักสำคัญของการศึกษาวิชานี้  เพื่อได้จดจำง่ายได้จัดไว้เป็นหลักฐานใหญ่ๆ ที่เรียกว่า  “หลักเภสัช”  โดยจำแนกออกเป็น  4  บท  เพราะผู้ที่จะเป็นเภสัชกรแผนโบราณจำเป็นต้องรู้หลักใหญ่  4  ประการนี้ก่อน  คือ
1  เภสัชวัตถุ
        คือ  รู้จักวัตถุธาตุนานาชนิดที่จะนำมาใช้เป็นยารักษาโรคและรักษาไข้  จะต้องรู้ลักษณะพื้นฐานของตัวยาหรือสมุนไพรแต่ละชนิด  คือต้องรู้จักชื่อ  ลักษณะ  สี  กลิ่น  และรส
2  สรรพคุณเภสัช
        คือ รู้จักสรรพคุณของวัตถุธาตุนานาชนิดที่จะนำมาใช้เป็นยา  จะต้องรู้รสของตัวยานั้นๆ  ก่อนจึงสามารถทราบสรรพคุณได้ภายหลัง
3  คณาเภสัช
        คือ รู้จักการจัดหมวดหมู่ตัวยาหลายสิ่งหลายอย่าง  รวมเรียกเป็นชื่อเดียว
4  เภสัชกรรม
        คือ  รู้จักการปรุงยา  ผสมเครื่องยาหรือตัวยา  ตามที่กำหนดในตำรับยา  หรือตามใบสั่งยา

ไม่มีความคิดเห็น: