โครงร่างการวิจัย การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียน
โครงร่างการวิจัย
 ชื่อผู้วิจัย นาย วสันต์  บุพศิริ
 ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานักเรียนส่วนหนึ่งขาดทักษะและนิสัยที่ดีในการทำงานขาดความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนไม่ได้รับการฝึกทักษะและนิสัยที่ดีในการทำงาน

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2.เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการทำงาน
ขอบเขตการวิจัย
1.  กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
2. วิธีการหรือนวัตกรรมที่ใช้

1.      ทักษะกระบวนการทำงาน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1.  ขั้นตระหนัก

2.  ขั้นวางแผนปฏิบัติงาน

3.  ขั้นลงมือปฏิบัติงาน

4.  ขั้นตรวจสอบประเมินผลงาน

5.   ขั้นปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน

6.  ขั้นปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ

      2. เครื่องมือวัดผลและรวบรวมข้อมูล เป็นแบบบันทึกการสังเกตการทำงานของนักเรียนดังนี้

1. บันทึกการสังเกตความกระตือรือร้นในการทำงาน

2. บันทึกการสังเกตความเคารพกฎกติกาของการร่วมกิจกรรม

3. บันทึกการสังเกตความตั้งใจทำงาน

4. บันทึกการสังเกตความร่วมมือในการทำงาน

5. บันทึกการสังเกตความรับผิดชอบในการทำงาน
 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ขั้นตระหนัก ให้นักเรียนแต่ละคนรับมอบหมายงานนำไปศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน ผลดี ผลเสีย และวิธีแก้ไขปรับปรุง

2. ขั้นวางแผนปฏิบัติงาน นักเรียนศึกษาการวางแผนว่าจะปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนอย่างไร จะรับผิดชอบงานได้อย่างไร จะมีการศึกษาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ อย่างไร

3. ขั้นลงมือปฏิบัติงาน นักเรียนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานที่วางแผนไว้

4. ขั้นตรวจการประเมินผลงาน นักเรียนตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร มีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข

5. ขั้นปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน นักเรียนทำการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานตามที่ได้ตรวจสอบและประเมินผลไว้ จนได้ผลงานตามที่ต้องการ

6. ขั้นปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ นักเรียนนำประสบการณ์จากการทำงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทำงานเป็น ทำงานอย่างมีความสุข และภาคภูมิใจในผลงานของตน

 

        3. วิธีการรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลโดยการบันทึกการสังเกต และกระบวนการทำงานของนักเรียน       
        4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปผลจากการบันทึกการสังเกต และกระบวนการทำงานของนักเรียน โดยใช้อัตราส่วนร้อยละจากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 38 คน      
        5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
               ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และมีความสามารถในด้านต่างๆมากขึ้น กล่าวคือ นักเรียนมีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน และมีการใช้และดูแลเก็บรักษาเครื่องมือทำงานได้อย่างน่าพอใจดังนี้

1.  จำนวนนักเรียนที่มีความกระตือรือร้นทักษะกระบวนการทำงานในระดับน่าพอใจ

2.  จำนวนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมทักษะกระบวนการทำงานในระดับดีมาก

3.  จำนวนนักเรียนที่ตั้งใจทำงานทักษะกระบวนการทำงานในระดับน่าพอใจ

4.  จำนวนนักเรียนที่มีความร่วมมือในการทำงานทักษะกระบวนการทำงานในระดับดีมาก

                  5. จำนวนนักเรียนที่มีความรับผิดชอบทักษะกระบวนการทำงานในระดับน่าพอใจ
        6.  สรุปผล

การให้นักเรียนปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการทำงาน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ 6ขั้นตอน คือ ขั้นตระหนัก ขั้นวางแผนปฏิบัติงาน ขั้นลงมือปฏิบัติงาน ขั้นตรวจสอบและประเมินผลงาน ขั้นปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน และขั้นปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ มีผลทำให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีมีความรับผิดชอบและรักงานที่ได้รับมอบหมาย ทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ตลอดจนมีนิสัยที่ดี และมีความสุขในการทำงาน


                                                                      


ภาคผนวก

โครงการวิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปัญหา นักเรียนขาดทักษะและนิสัยที่ดีในการทำงาน
สาเหตุ นักเรียนไม่ได้รับการฝึกทักษะและนิสัยที่ดีในการทำงาน
วัตถุประสงค์

1.  เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2.  เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการทำงาน
วิธีการวิจัย

1.กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
2.วิธีการหรือนวัตกรรมที่ใช้
1. ทักษะกระบวนการทำงานมีขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นตระหนัก

2. ขั้นวางแผนปฏิบัติงาน

3. ขั้นลงมือปฏิบัติงาน

4. ขั้นตรวจสอบประเมินผลงาน

5. ขั้นปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน

6. ขั้นปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ

 2. เครื่องมือวัดผลและรวบรวมข้อมูล เป็นแบบบันทึกการสังเกต การทำงานของนักเรียน ดังนี้

1. บันทึกการสังเกตความกระตือรือร้นในการทำงาน

2. บันทึกการสังเกตความเคารพกฎกติกาของการร่วมกิจกรรม

3. บันทึกการสังเกตความตั้งใจทำงาน

4. บันทึกการสังเกตความร่วมมือในการทำงาน

5. บันทึกการสังเกตความรับผิดชอบในการทำงาน

3. วิธีการรวบรวมข้อมูล

 รวบรวมข้อมูลโดยการบันทึกการสังเกตกระบวนการทำงานของนักเรียน 
4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล             วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสรุปผลจากบันทึกการสังเกตกระบวนการ ทำงาน ของนักเรียน
5. ระดับความพึงพอใจ
         นักเรียนควรมีทักษะกระบวนการทำงานสูงขึ้นและอยู่ในระดับที่น่าพอใจและอยู่ในระดับดีมาก
ปฏิทินปฏิบัติงาน
กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยในระหว่างวันที่ 7 มกราคม พ.. 2557   ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.. 2557 เป็นเวลา 7 ขั้นตอน ดังนี้

1. กำหนดปัญหา สาเหตุ  เป้าหมาย

2. จัดทำแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม

3.  ตรวจสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมในข้อ 2

4.  ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนานวัตกรรม

5.  ดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน (นำนวัตกรรมไปใช้)

6.  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

7.  สรุปผล และเขียนรายงานการวิจัย

ไม่มีความคิดเห็น: