หนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการครู

  เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อผลประโยชน์กับข้าราชการทุกหน่วยงานนะครับสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับ
หนังสือรับรองเงินเดือน


 
ที่   ศธ  …………./……..                                                      โรงเรียนบ้าน................  ต.............
                                                                                            อ.................... จ.................. 4…….

                        ข้าพเจ้า   ...................................................................    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน..............  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............................................สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ                       

ขอรับรองว่า…………………………………….ปัจจุบันเป็นข้าราชการ     ตำแหน่ง ครู   ระดับ..........................    ขั้น  ……………….…..  บาท   เงินพิเศษ ................... บาท   รวมรายได้ทั้งหมด ....................  บาท    โรงเรียนบ้าน...........................   ตำบล.....................   อำเภอ...................จังหวัด.................  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............................สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   เริ่มรับราชการตั้งแต่วันที่ ........  เดือน ................................... พ.ศ. ..........   รวมเวลาราชการถึงวันที่ .......เดือน ..........................   พ.ศ. ...........   เป็นเวลา .......... ปี  .......... เดือน  .......... วัน  จริง 


                                    ให้ไว้  ณ  วันที่............. เดือน...................................... พ.ศ………………..                                                                           ลงชื่อ…………………………………
                                                                                     ( .................................................   )
                                                                         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน.....................

ไม่มีความคิดเห็น: