บทสวดมนต์

บทสวดมนต์นี้เป็นบทสวดมนตืที่ผมว่ามีความไพเราะในคำสวดและเป้นบทสวดที่มีความหมายกับทางพระพุทธศาสนาของเราอีกบทหนึ่ง  จึงได้นำมาเรียบเรียงให้เป็นบทที่ต่อเนื่องกันเพื่อให้ผู้ที่สนใจในพระพุทธศาสนาได้มาฟังและสวดตามกันนะครับ  ซึ่งมีอยู่   5  บท  จะประกอบไมด้วย
1.บทสวดธรรมจักรกัปปวัตตนะสูตร
2.สวดมนต์เมตตาใหญ่(เมตตาพรหมวิหาร)
3.สวดชัยยะมงคลคาถา บทสวดชัยน้อย
4.กะระณียะเมตตะสุตตัง  ให้มีเทวดา
5.ขันธะปะริตตะคาถา ป้องกันงูเข้าหาไม่มีความคิดเห็น: