โครงการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนโครงการ                                  โครงการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี)
แผนงาน                                  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนบ้านหาดแพง  (หาดแพงวิทยา)
ผู้รับผิดชอบโครงการ              นายวสันต์   บุพศิริ
ลักษณะโครงการ                      โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดำเนินโครงการ        28 - 29  พฤศจิกายน  2556
1.  หลักการและเหตุผล
                        การกีฬาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์พร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคได้   การกีฬาทำให้คน   รู้จักแพ้   รู้จักชนะ   และรู้จักการให้อภัยสามารถทำให้คนเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้
2.  วัตถุประสงค์
            1.  เพื่อตอบสนองการเรียนการสอนในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
            2.  เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องกฎ   กติกาพร้อมระเบียบ
            3.  เพื่อคัดเลือกตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่อไป
            4.  เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างโรงเรียนและชุมชน
            5.  เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนเล่นกีฬาห่างไกลจากยาเสพติด
3.  เป้าหมาย
            ด้านปริมาณ
            นักเรียนในโรงเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แสดงออกเต็มตามศักยภาพ
            ด้านคุณภาพ
            โรงเรียนได้คัดเลือกตัวนักกีฬาที่มีคุณภาพสูง   สามารถเข้าแข่งขันในระดับต่อไปได้
4.  ปฏิทินการปฏิบัติงาน
รายการ
ปีการศึกษา   2556
หมายเหตุ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
1. เสนอโครงการ
2. แจ้ง  ครู
3. พิจารณาวางแผน
4. ดำเนินการตามแผนงาน
5. สรุป ประเมินผลกิจกรรม
แบ่งนักเรียนเป็น   4   สี  ( สีแดง,สีน้ำเงิน , สีชมพู , สีเขียว)   และจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาต่างๆ
            ประเภทกีฬาสากล      ฟุตบอล   วอลเลย์บอล            ตะกร้อ  แชร์บอล
            ประเภทของกรีฑา       วิ่ง  50  ม.  , วิ่ง  60  ม.  , วิ่ง   80   ม. ,วิ่ง  100   เมตร , วิ่งผลัด 4 X100 ม.
            ประเภทกีฬาพื้นบ้าน   วิ่งกระสอบ , ชักเขย่อ  และอื่นๆ
5.  งบประมาณ
            ขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหาดแพง   จำนวน   10,000   บาท
6.  การประเมินผล
ตัวบ่งชี้
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
-นักเรียนได้แสดงออกเต็มตามศักยภาพ
-นักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับโรงเรียน

สังเกต

แบบสังเกต
แบบประเมิน


7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
            นักเรียนได้แสดงออกทางด้านนันทนาการและการกีฬาอย่างเต็มความสามารถพร้อมได้รับประสบการณ์ตรงสามารถนำไปใช้ได้ตลอดทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างหมู่คณะอย่างดียิ่ง

ลงชื่อ.....................................ผู้เสนอโครงการ                    ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
         ( นายวสันต์   บุพศิริ )                                         (  นายนรินทร์   ศรีสงคราม  )
       ครู โรงเรียนบ้านหาดแพง                                   หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป

  
               ลงชื่อ                                                  ผู้อนุมัติโครงการ
                                                   ( นางอมรรัตน์   เชิงหอม )
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

 คำสั่ง   โรงเรียนบ้านหาดแพง
ที่......../ 2556
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านหาดแพง
.....................................................................
                ด้วย   ทางโรงเรียนบ้านหาดแพงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น   ในวันที่  28-29  พฤศจิกายน  2556   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการกีฬาของนักเรียน   เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในงานฝ่ายต่างๆ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
1. นางอมรรัตน์  เชิงหอม                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง ประธาน
                2. นายนรินทร์   ศรีสงคราม             ตำแหน่ง  ครู                                                        รองประธาน
                3. นายประสิทธิ์  เวฬุวนารักษ์         ตำแหน่ง  ครู                                                        กรรมการ
                4. นายอินทร์ปัน  ธงศรี                     ตำแหน่ง  ครู                                                        กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการครูประจำสี
1.              สีแดง
-  นางสาวจริยา  บรรลือเสียง                           ตำแหน่ง   ครู
-  นายวสันต์   บุพศิริ                                         ตำแหน่ง   ครู
-  นางมลิวรรณ   สรรคชา                                ตำแหน่ง   ครู
-  นางสุดคณึงนิจ  ดาบพลอ่อน                       ตำแหน่ง   ครู
                                2.   สีชมพู
-  นางพนอรักษ์   จันทสิทธิ์                             ตำแหน่ง   ครู
-  นายสมชัย  ส่องใส                                         ตำแหน่ง   ครู
-  นางสาวสัญทิตย์  ชอนบุรี                             ตำแหน่ง   ครู
-  นางสาววราภรณ์  บุพศิริ                               ตำแหน่ง   ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
                                3.  สีเขียว
-  นายนรินทร์   ศรีสงคราม                             ตำแหน่ง   ครู
-  นายอินทร์ปัน   ธงศรี                                    ตำแหน่ง   ครู
-  นางทัศพร   ธงศรี                                           ตำแหน่ง   ครู
-  นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์                         ตำแหน่ง   ครู

                             4.  สีน้ำเงิน
-  นายประสิทธิ์   เวฬุวนารักษ์                         ตำแหน่ง   ครู
-  นายอุดม   สิงห์งอย                                        ตำแหน่ง   ครู
-  นางวัชรีวรรณ   บุพศิริ                                  ตำแหน่ง   ครู
-  นางสาววิลัยพร    ชินจันทร์ทึก                   ตำแหน่ง   ครูธุรการ
                มีหน้าที่                 ควบคุม   ให้คำปรึกษา  แนะนำนักเรียนประจำสีของตนเอง

คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
1.  นางทัศพร  ธงศรี                                          ตำแหน่ง   ครู                       ประธาน
2.  นางสุดคนึงนิจ  ดาบพลอ่อน                     ตำแหน่ง  ครู                        กรรมการ
3.  นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์                       ตำแหน่ง   ครู                       กรรมการ/เลขานุการ
                มีหน้าที่   รับเงินสนับสนุนโครงการ   และเบิกจ่ายให้แก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1.  นายนรินทร์   ศรีสงคราม                           ตำแหน่ง   ครู                       ประธาน
2.  นายอุดม  สิงห์งอย                                       ตำแหน่ง   ครู                       กรรมการ
3. นางสาวสัญิทย์  ชอนบุรี                               ตำแหน่ง   ครู                       กรรมการ/เลขานุการ
                มีหน้าที่   ประชาสัมพันธ์การจัดงานและเป็นพิธีกรในงาน

คณะกรรมการฝ่ายจัดหารางวัล
1.  นายอินทร์ปัน  ธงศรี                                    ตำแหน่ง   ครู                       ประธาน
2.  นางวัชรีวรรณ  บุพศิริ                                  ตำแหน่ง   ครู                       กรรมการ
3.  นางมลิวรรณ  สรรคชา                                ตำแหน่ง   ครู                       กรรมการ
4.  นางสาวสัญทิตย์  ชอนบุรี                           ตำแหน่ง   ครู                       กรรมการ
5.  นางสาววราภรณ์  บุพศิริ                            ตำแหน่ง  ครูเด็กพิเศษ       กรรมการ
6.  นางสาววิลัยพร  ชินจันทร์ทึก                  ตำแหน่ง  ครูธุรการ            กรรมการ/เลขานุการ
                มีหน้าที่   จัดหารางวัลให้แก่นักกีฬาแต่ละประเภท

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
1.  นายประสิทธิ์  เวฬุวนารักษ์                        ตำแหน่ง   ครู                       ประธานกรรมการ
2.  นางทัศพร  ธงศรี                                          ตำแหน่ง   ครู                       ประธาน
3.  นางสุดคนึงนิจ  ดาบพลอ่อน                     ตำแหน่ง  ครู                        กรรมการ
4.  นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์                       ตำแหน่ง   ครู                       กรรมการ
5.  นางสาวจริยา   บรรลือเสียง                        ตำแหน่ง   ครู                       กรรมการ
6.  นางพนอรักษ์   จันทสิทธิ์                           ตำแหน่ง   ครู                       กรรมการ
7.  นางวัชรีวรรณ   บุพศิริ                               ตำแหน่ง   ครู                       กรรมการ
8.  นางมลิวรรณ   สรรคชา                              ตำแหน่ง   ครู                       กรรมการ
9.  นางสาวสัญทิตย์  ชอนบุรี                           ตำแหน่ง   ครู                       กรรมการ
10.  นางสาววิลัยพร  ชินจันทร์ทึก                 ตำแหน่ง   ครูธุรการ           กรรมการ
11.  นางสาววราภรณ์  บุพศิริ                           ตำแหน่ง   ครูเด็กพิเศษ      กรรมการ/เลขานุการ
                มีหน้าที่   จัดหาบริการอาหารและน้ำดื่มให้แก่ผู้ที่มาร่วมงาน

คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
1.  นายอุดม   สิงห์งอย                                      ตำแหน่ง   ครู                       ประธาน
2.  นายนรินทร์  ศรีสงคราม                             ตำแหน่ง   ครู                       กรรมการ
3.  นางพนอรักษ์  จันทสิทธิ์                             ตำแหน่ง   ครู                       กรรมการ
4.  นายวสันต์   บุพศิริ                                       ตำแหน่ง   ครู                       กรรมการ/เลขานุการ
                มีหน้าที่   ตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นในการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท/ให้ปรึกษากับกรรมการตัดสิน

คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
1.  นางวัชรีวรรณ  บุพศิริ                                  ตำแหน่ง   ครู                       ประธาน
2.  นางพนอรักษ์  จันทสิทธิ์                             ตำแหน่ง  ครู                        กรรมการ
3.  นางมลิวรรณ   สรรคชา                              ตำแหน่ง   ครู                       กรรมการ/เลขานุการ
                มีหน้าที่   จัดเตรียมอุปกรณ์ชุดปฐมพยาบาล   เพื่อปฐมพยาบาลเมื่อมีการบาดเจ็บ

คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  เครื่องเสียง
1.  นายสมชัย  ส่องใส                                       ตำแหน่ง   ครู                                       ประธาน
2.  นายอินทร์ปัน  ธงศรี                                    ตำแหน่ง   ครู                                       กรรมการ
3.  นายวสันต์  บุพศิริ                                         ตำแหน่ง  ครู                                        กรรมการ
4.  นายนิเวศน์   บุพศิริ                                      ตำแหน่ง   นักการภารโรง                                กรรมการ/เลขานุการ
                มีหน้าที่   จัดเตรียมสถานที่และเครื่องเสียงตลอดงาน


ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง   ปฏิบัติหน้าที่จนสุดความสามารถให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
หากมีปัญหาให้รีบประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางแก้ไขและรายงานให้ทราบ

                                ทั้งนี้       ตั้งแต่   วันที่   20   เดือน   พฤศจิกายน     พ.ศ.   2556
                                                   สั่ง       วันที่   20   เดือน   พฤศจิกายน     พ.ศ.   2556


                                                                                ลงชื่อ
                                                                                                (   นางอมรรัตน์   เชิงหอม  )
                                                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดแพง

ไม่มีความคิดเห็น: