อาหารกับการดำรงชีวิต

อาหารเป็นปัจจัยสี่ของการดำรงชีวิต  ในการรับประทานอาหารจึงต้องคำนึงถึงหลักโภชนาการซึ่งอาหารแต่ละประเภทให้ประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกันออกไป


ประโยชน์ของอาหารที่มีต่อร่างกาย
1.ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย
2.เสริมสร้างอวัยวะต่างๆของร่างกายให้เจริญเติบโต
3.ซ่อมแวมอวัยวะของร่างกายที่สึกหรอ ทรุดโทรมให้กลับคงสภาพดี
4.ช่วยควบคุมและกระตุ้นอวัยวะต่างๆของร่างกายให้ทำหน้าที่ตามปกติ

หลักการเลือกบริโภคอาหาร
 อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารการเลือกซื้ออาหาร
หลักทั่วไปในการประกอบอาหาร
1.คำนึงถึงหลักโภชนาการ
2.จัดอาหารในวันใกล้เคียงกันไม่ซ้ำกัน
3.ความเหมาะสมของอาหารแต่ละมื้อ
4.คำนึงถึงการสงวนคุณค่าของอาหาร
5.คำนึงถึงการประหยัดเวลา
6.ประหยัดค่าใช้จ่าย
7.คำนึงถึงการจัดเก็บอาหาร
8.คำนึงถึงความพอใจของสมาชิกในครอบครัว

วิธีการประกอบอาหาร
1.การต้ม
2.การลวก
3.การเคี่ยว
4.การทอด
5.การตุ๋น
6.การนึ่ง
7.การผัด
8.การย่างและปิ้ง
9.การเผา
10.การคั่ว

การแปรรูปอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น: