ข้อสอบปลายภาค ทัศนศิลป์ ม. 3 ภ.1

ข้อสอบนี้ผมได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวข้อสอบสำหรับคุณครูในการนำไปปรับปรุงและเผยแพร่ต่อไป  หรือนักเรียนที่สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะครับ  สามารถนำไปเผยแพร่ต่อไปได้นะครับ
ตอนที่ 1
คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. การจัดนิทรรศการมีความหมายตรงกับข้อใด
1 การประชุมทางศิลปศึกษา
2 การทำงานศิลปะนอกสถานที่
3 การจัดแสดงในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยเห็น
4 การแสดงผลงานเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ชมได้ความรู้  ความเข้าใจ
2. “จัดแสดงเป็นเวลายาวนาน ติดตั้งผลงานไว้อย่างมั่นคง” จากข้อความเป็นการจัดนิทรรศการรูปแบบใด
1 นิทรรศการถาวร
2 นิทรรศการชั่วคราว
3 นิทรรศการเคลื่อนที่
4 ข้อ 1 และ 3 ถูก

3.
จากภาพ เป็นการจัดนิทรรศการแบบใด
1 นิทรรศการถาวร
2 นิทรรศการชั่วคราว
3 นิทรรศการเคลื่อนที่
4 ข้อ 2 และ 3 ถูก
4. วันพ่อแห่งชาติควรจัดนิทรรศการในรูปแบบใด
1 นิทรรศการถาวร       
2 นิทรรศการวันหยุด
3 นิทรรศการชั่วคราว
4 นิทรรศการเคลื่อนที่
5. สถานที่ใดสามารถใช้จัดนิทรรศการได้
1 ลานวัด       
2 สนามหญ้า   
3 ระเบียงทางเดิน
4 ถูกทุกข้อ
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 6–10
1 การประชาสัมพันธ์
2 การเตรียมผลงานศิลปะ
3 การกำหนดวัตถุประสงค์และวางแผน
4 การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ
5 การประเมินผล
6. การติดการ์ด หรือใส่กรอบผลงาน คือขั้นตอนใด _2_
7. การเขียนโครงการจัดนิทรรศการ คือขั้นตอนใด _3_
8. การเชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนไปร่วมชมนิทรรศการ คือขั้นตอนใด _1_
9. การแต่งตั้งฝ่ายสถานที่ พิธีการ ต้อนรับ การเงินประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์ คือขั้นตอนใด _4_
10. ขั้นสุดท้ายในการจัดนิทรรศการ คือขั้นตอนใด _5_
11. ข้อใดคือหลักในการประเมินผลงานนิทรรศการ

1 สังเกตจากผู้เข้าชม
2 ฟังคำวิจารณ์ของผู้มีความรู้
3 แจกใบกรอกความคิดเห็นเป็นรายบุคคล
4 ถูกทุกข้อ
12. ข้อใดควรกระทำในการชมนิทรรศการ
1 จดบันทึกข้อความเนื้อหาที่เป็นประโยชน์
2 ไม่วิพากษ์วิจารณ์ผลงานไปในทางเสียหาย
3 รู้สึกสนุกสนานพูดคุยกับเพื่อนอย่างกันเองตลอดเวลา
4 ข้อ 2 และ 3 ถูก
13. ข้อใดเป็นการวิจารณ์โดยใช้ทัศนคติส่วนตัว
1 ผลงานชิ้นนี้มีการเน้นจุดเด่นด้วยขนาดที่   แตกต่างกัน
2 ผลงานชิ้นนี้เป็นการนำสีตรงข้ามกันมาใช้ในการระบายสี
3 ผลงานชิ้นนี้ถ่ายทอดความงามของดอกไม้ได้อย่างงดงาม
4 ผลงานชิ้นนี้มีการใช้พื้นผิวลักษณะต่าง ๆ ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว
14. การนำกระถางต้นไม้มาวางตามบอร์ดแสดงผลงานจัดอยู่ในขั้นตอนใดของการจัดนิทรรศการ
1 การต้อนรับ
2 การวัดประเมินผล
3 การเตรียมสถานที่       
4 การประชาสัมพันธ์
15. การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับธุรกิจสินค้าเพื่อจุดประสงค์อะไร
1 การสาธิต
2 เผยแพร่ความรู้       
3 การจัดการแสดงผลงาน   
4 การโฆษณาประชาสัมพันธ์
16. ข้อใดคือการตั้งวางสิ่งของเพื่อจัดแสดงอย่างเหมาะสม
1 งานจิตรกรรมจัดวางไว้บนโต๊ะ
2 งานประติมากรรมจัดวางไว้บนโต๊ะ
3 งานประดิษฐ์แขวนไว้สูงกว่าระดับสายตา
4 ไม่มีข้อใดถูก
17. การวิพากษ์วิจารณ์ช่วยส่งเสริมด้านใด
1 รู้ข้อบกพร่อง   
2 ความมีเหตุผล   
3 กล้าแสดงออก
4 ถูกทุกข้อ
18. การจัดนิทรรศการชั่วคราวควรใช้ระยะเวลาเท่าใด
1 2–3 วัน       
2 2–3 สัปดาห์   
3 2–3 เดือน   
4 ถูกทุกข้อ
19. การวิจารณ์เพื่อประเมินตัดสินการประกวดแข่งขันยึดหลักการใดเป็นสำคัญ
1 ความสวยงามมีระเบียบ
2 หลักองค์ประกอบศิลป์และทัศนคติส่วนตัว
3 พิจารณาจากข้อมูลทางด้านอารมณ์ความรู้สึก
4 ใช้เครื่องมือการวัดประเมินผลตามหลักเกณฑ์อย่างรอบคอบ ยุติธรรม
20. ข้อใดคือการสร้างกำลังใจให้กับผู้สร้างผลงาน
1 วิจารณ์ผลงานในด้านบวก       
2 วิจารณ์ผลงานตามความรู้สึก
3 แสดงความรู้สึกด้วยการวิจารณ์ชมเสียงดัง ๆ
4 เขียนคำชมเยอะ ๆ ในสมุดแสดงความคิดเห็น
21. การวิจารณ์มีประโยชน์อย่างไร
1 ทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน
2 เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน
3 ทำให้เห็นข้อบกพร่อง เพื่อมาปรับปรุงพัฒนาผลงาน
4 ถูกทุกข้อ   
22. นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อถูกวิจารณ์และแสดงความคิดเห็นไม่ดีมาก ๆ
1 โต้เถียงทันที
2 พยายามหลีกหนี
3 พิจารณาด้วยเหตุผล
4 นำผลงานไปเก็บทันที
23. ในกรณีที่เป็นเจ้าของผลงาน เมื่อถูกวิจารณ์ไม่ควรปฏิบัติข้อใด
1 นิ่งเฉย ไม่สนใจคำวิจารณ์
2 โต้เถียงทันทีด้วยถ้อยคำหยาบคาย
3 วิเคราะห์คำวิจารณ์ด้วยเหตุผล เพื่อนำมาปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น
4 ไม่มีข้อใดถูก
24. การจัดตกแต่งที่อยู่อาศัย ส่วนใดคือส่วนที่อยู่คนเดียว
1 ห้องครัว       
2 ที่จอดรถ   
3 ห้องนอน
4 ห้องเก็บของ
25. การจัดตกแต่งภายในบ้านต้องคำนึงถึงสิ่งใดเป็นหลัก
1 สีสันที่สุดตา
2 รสนิยมของผู้ใช้
3 ประโยชน์ใช้สอย
4 เครื่องใช้จะต้องมีราคาแพง
26. ภาพประเภทใดนิยมนำมาตกแต่งห้องนอน
1 ภาพทิวทัศน์
2 ภาพคนเหมือน
3 ภาพเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์
4 ไม่มีข้อใดถูก
27. ข้อใดสัมพันธ์กัน
1 สิ่งประดับตกแต่งประเภท 2 มิติ/ภาพถ่าย
2 สิ่งประดับตกแต่งประเภท 3 มิติ/ภาพเขียน
3 สิ่งประดับตกแต่งประเภท 3 มิติ/ภาพพิมพ์แกะไม้
4 สิ่งประดับตกแต่งประเภท 2 มิติ/ผลงานไม้แกะสลัก
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 28–30
1 Unity
2 Balance
3 Point of Interest

28. การจัดวางเครื่องเรือน สิ่งของเครื่องใช้ รวมถึงสิ่งประดับตกแต่งต่าง ๆ ในลักษณะซ้ายขวาไม่เหมือนกัน สัมพันธ์กับข้อใด ___
29. การจัดวางเครื่องเรือน สิ่งของเครื่องใช้ รวมถึงสิ่งประดับตกแต่งต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน สัมพันธ์กับข้อใด ___
30. การจัดวางเครื่องเรือน สิ่งของเครื่องใช้ รวมถึงสิ่งประดับตกแต่งต่าง ๆ ให้เกิดความสะดุดตา ไม่น่าเบื่อ สัมพันธ์กับข้อใด ___

31. ข้อใดคือศิลปะการตกแต่ง
1 ถ้วยกาแฟ   
2 ร่มกระดาษ
3 แจกันดอกไม้   
4 ภาพจิตรกรรม
32. ภายในห้องเรียนควรจัดแต่งด้วยอะไร
1 มุมศิลปะ   
2 ป้ายนิเทศ
3 มุมเกร็ดความรู้   
4 ถูกทุกข้อ
33. การจัดตกแต่งสวนน้ำให้มีเอกภาพควรตกแต่งอย่างไร
1 ปลูกบัว       
2 เลี้ยงปลา   
3 ติดตั้งน้ำพุ
4 ถูกทุกข้อ
34. ข้อใดคือประโยชน์ของการจัดตกแต่งบ้าน
1 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
2 มีความสะดวกและปลอดภัย
3 มีระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม
4 ถูกทุกข้อ
35. การจัดตกแต่งห้องเรียนและบริเวณมีข้อดีอย่างไร
1 สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
2 ส่งเสริมให้เกิดความรักโรงเรียน
3 สร้างบรรยากาศแวดล้อมที่ดีให้กับนักเรียน
4 ถูกทุกข้อ
36. ของที่ระลึกมีกี่ประเภท
1 2 ประเภท   
2 3 ประเภท   
3 4 ประเภท
4 5 ประเภท
37. ข้อใดเป็นของที่ระลึกพื้นเมือง
1 ยาหม่อง
2 ผ้าเช็ดหน้า
3 ผ้าไหมมัดหมี่
4 ดอกไม้ที่ทำจากแป้งขนมปัง
38. ข้อใดคือของที่ระลึกพื้นเมืองทั้งหมด
1 ยาหม่อง เข็มกลัด ว่าว
2 ร่ม หมวก ตัวหนังตะลุง
3 หนังสือธรรมะ ตะกร้า ร่ม
4 ถูกทุกข้อ
39. ข้อใดคือคุณค่าของที่ระลึก
1 คุณค่าทางความงาม
2 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3 ให้ความหมายแก่ผู้ให้และผู้รับ
4 ถูกทุกข้อ
40. ข้อใดเป็นเครื่องประดับ
1 พัด       
2 ตุ๊กตา       
3 ตะกร้า
4 ดอกไม้กลัดเสื้อ
41. ผ้าปาเต๊ะเป็นผลิตภัณฑ์ของภาคใด
1 ภาคใต้       
2 ภาคกลาง   
3 ภาคเหนือ
4 ภาคตะวันตก
42. การทำของที่ระลึกด้วยตนเองมีประโยชน์อย่างไร
1 ประหยัดรายจ่าย
2 ตรงตามประโยชน์ใช้สอย
3 เป็นงานต้นแบบที่ไม่เหมือนใคร
4 ถูกทุกข้อ
43. บ้านถวายมีผลิตภัณฑ์อะไรที่โด่งดัง
1 เครื่องถม
2 ร่มกระดาษ   
3 ไม้แกะสลัก
4 เครื่องปั้นดินเผา
44. ผลงานโมบายจัดเป็นสิ่งประดิษฐ์ประเภทใด
1 1 มิติ       
2 2 มิติ   
3 3 มิติ   
4 4 มิติ
45. ศิลปะพื้นบ้านหมายถึงข้อใด
1 ศิลปะที่มีความงามเป็นสากล
2 ศิลปะที่มีความงามสร้างขึ้นเพื่อการค้า
3 ศิลปะที่มีความงามผลิตด้วยเครื่องจักร
4 ศิลปะที่มีความงามเรียบง่ายจากฝีมือของชาวบ้าน
46. ข้อใดคือเสน่ห์ของงานศิลปะพื้นบ้าน
1 ผลิตจำนวนมาก
2 ผลิตขึ้นด้วยวัสดุราคาแพง
3 มีความสวยงามเพียงอย่างเดียว
4 ความเรียบง่าย สวยงาม และมีประโยชน์ใช้สอย
47. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงการนำเอาวัสดุธรรมชาติมาดัดแปลงใช้ในงานศิลปะพื้นบ้าน
1 นำหวายมาสานเป็นตะกร้า
2 นำดินเหนียวมาทำเป็นเครื่องปั้นดินเผา
3 นำไม้มาแกะสลักเป็นหน้าบันพระอุโบสถ
4 ถูกทุกข้อ
48. พื้นฐานของสังคมไทยสมัยก่อน มีลักษณะอย่างไร
1 สังคมเกษตรกรรม
2 สังคมอุตสาหกรรม
3 สังคมกึ่งอุตสาหกรรม
4 ไม่มีข้อใดถูก
49. สาเหตุของการเกิดศิลปะพื้นบ้าน มีกี่ประการ
1 2 ประการ   
2 3 ประการ   
3 4 ประการ
4 5 ประการ
50. ข้อใดคือคุณค่าของศิลปะพื้นบ้าน
1 คุณค่าทางความงาม
2 คุณค่าทางการใช้สอย
3 คุณค่าทางด้านการแสดงออกของศิลปะและทางอารมณ์
4 ถูกทุกข้อ
51. การทำเครื่องเขิน เป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของภาคใด
1 ภาคใต้       
2 ภาคเหนือ   
3 ภาคกลาง
4 ภาคอีสาน
52. หนังตะลุงเป็นการแสดงพื้นบ้านของภาคใด
1 ภาคใต้       
2 ภาคกลาง
3 ภาคเหนือ
4 ภาคอีสาน
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 53–57
1 Carving
2 Ceramics
3 Sculpture
4 Metal works
5 Basketry mat
6 Paper Mache
53. การปั้นพระพุทธรูป สัมพันธ์กับข้อใด ___
54. การทำเครื่องเงิน เครื่องทอง ที่จังหวัดเชียงใหม่ สัมพันธ์กับข้อใด ___
55. เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ที่จังหวัดนครราชสีมา สัมพันธ์กับข้อใด ___
56. การทำธงหรือตุงของภาคเหนือและการทำหัวโขน สัมพันธ์กับข้อใด ___
57. ตัวหนังตะลุง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช สัมพันธ์กับข้อใด ___
58. ข้อใดคือเครื่องจักสานของภาคอีสาน

1 น้ำถุ้ง
2 เสื่อกระจูด
3 กระติบข้าว
4 กระเป๋าย่านลิเภา
59. กระจูดเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ใช้ทำเครื่องจักสานในภาคใด
1 ภาคใต้       
2 ภาคกลาง   
3 ภาคเหนือ
4 ภาคอีสาน
60. ลายขัดหมายถึงข้อใด
1 ลายพื้นฐานในการทอผ้า
2 ลายพื้นฐานในการจักสาน
3 ลายพื้นฐานในการวาดภาพ
4 ลายพื้นฐานในการแกะสลัก
61. ข้อใดเป็นการช่วยส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
1 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในคุณค่าความงามของศิลปะพื้นบ้าน
2 ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาผลิตงานศิลปะพื้นบ้านไว้ใช้เองในบ้าน
3 ส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันซื้องานศิลปะพื้นบ้านไปไว้ประดับบ้านมาก ๆ
4 ถูกทุกข้อ
62. ข้อใดคือศิลปะพื้นบ้านของภาคเหนือ
1 โอ่งมังกร   
2 การสานงอบ
3 การแกะสลักไม้   
4 ไม่มีข้อใดถูก
63. ข้อใดเป็นงานศิลปะพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและความเชื่อ
1 คนโท       
2 เสื่อกระจูด
3 เครื่องบายศรี   
4 ถูกทุกข้อ
64. ข้อใดคือศิลปะพื้นบ้านของภาคใต้
1 โคล่   
2 ผ้าขิด
3 กระด้ง
4 ข้อ 1 และ 3 ถูก
65. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1 หนังตะลุงเป็นมหรสพพื้นบ้านของภาคใต้มีมานับร้อย ๆ ปี
2 หนังตะลุงเป็นมหรสพพื้นบ้านของภาคใต้ที่ได้รับอิทธิพลจากการละเล่นโขน
3 หนังที่ใช้ในการทำหนังตะลุง แบ่งออกเป็น 2  แบบ คือ หนังธรรมดาและหนังแก้ว
4 ข้อ 1 และ 3 ถูก
66. จิตรกรสร้างสรรค์ความงามโดยการแสดงออกทางด้านใด
1 อารมณ์       
2 ความรู้สึก   
3 ความคิด   
4 ถูกทุกข้อ
67. ข้อใดคือคุณค่าของงานจิตรกรรมต่อผู้ชื่นชมและสังคมส่วนรวม
1 การชื่นชมความงาม
2 ช่วยผ่อนคลายความเครียด
3 ให้แนวคิดในการดำเนินชีวิต
4 ถูกทุกข้อ
68. งานศิลปะสาขาจิตรกรรมสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพใด
1 ศิลปินอิสระ   
2 รับราชการทหาร
3 รับราชการครูอาจารย์
4 ข้อ 1 และ 2 ถูก
69. ข้อใดถือเป็นอาหารทางใจของมนุษย์
1 ศิลปะ       
2 ยารักษาโรค
3 ความร่ำรวย       
4 เครื่องนุ่งห่ม
70. ผลงานที่ประติมากรสร้างสรรค์ แสดงคุณค่าทางความงามตามข้อใด
1 พื้นผิว       
2 รูปร่าง   
3 รูปทรง   
4 ถูกทุกข้อ
71. งานประติมากรรมมีคุณค่าในการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึงข้อใด
1 พระพุทธรูป
2 ต้นเทียนพรรษา
3 เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง
4 พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5
72. อาชีพใดเหมาะกับผู้สร้างสรรค์งานประติมากรรม
1 ศิลปินอิสระ
2 ผู้รับเหมาก่อสร้าง
3 รับราชการครูอาจารย์
4 ข้อ 1 และ 3 ถูก
73. ผู้สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมคือข้อใด
1 จิตรกร       
2 ช่างศิลป์   
3 สถาปนิก   
4 ประติมากร
74. ในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมนอกจากต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยของอาคารให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ที่เป็นสุขแล้ว จะต้องคำนึงถึงสิ่งใดอีก
1 ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
2 ความงามของตัวอาคาร
3 ความหรูหราของผู้อาศัย
4 ถูกทุกข้อ
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 75–77
1 งานจิตรกรรม
2 งานประติมากรรม
3 งานสถาปัตยกรรม
75. พระบรมมหาราชวัง ตำหนัก วัด โบสถ์ วิหาร เจดีย์ สถูป คือข้อใด ___
76. ให้คุณค่าด้านจิตใจในการชื่นชมความงาม ความละเอียดอ่อนของเส้น สี แสง เงา และองค์ประกอบศิลป์ต่าง ๆ คือข้อใด ___
77. ให้คุณค่าด้านจิตใจในการชื่นชมความงาม ความละเอียดอ่อนของเส้น สี แสง เงา และองค์ประกอบศิลป์ต่าง ๆ คือข้อใด ___
78. หัตถกรรมหมายถึงข้อใด

1 เป็นผลงานของชาวบ้านในท้องถิ่น
2 ศิลปะที่ประดิษฐ์สร้างสรรค์ขึ้นด้วยมือ
3 ศิลปะที่ผูกพันกับชีวิตความเป็นอยู่ในท้องถิ่น
4 ถูกทุกข้อ
79. ข้อใดสัมพันธ์กัน
1 ว่าว/งานกระดาษ
2 สุ่มปลา/งานถักทอย้อม
3 ลวดลายประดับภาชนะ/งานจักสาน
4 ไม่มีข้อใดถูก
80. การสร้างสรรค์ผลงานหัตถกรรมเกิดจากความจำเป็นในข้อใด
1 ต้องการนำไปขาย
2 ต้องการเครื่องใช้สอยในครัวเรือน
3 ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4 ต้องการสร้างงานศิลปะที่มีความประณีตสวยงาม

ตอนที่ 2
คำชี้แจง  ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. นิทรรศการที่นิยมจัดกันโดยทั่วไป แบ่งรูปแบบการจัดเป็นกี่แบบ อะไรบ้าง
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ศิลปะพื้นบ้าน (Folk) หมายถึงอะไร
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
เฉลยข้อสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ฉบับที่ 1    (หลักสูตร 2544)

ตอนที่ 1
1. 4    2. 1    3. 2    4. 3    5. 4    6. 2    7. 3    8. 1    9. 4    10. 5
11. 4    12. 4    13. 3    14. 3    15. 4    16. 2    17. 4    18. 2    19. 4    20. 1
21. 4     22. 3    23. 3    24. 3    25. 3    26. 1    27. 1    28. 2    29. 1    30. 3
31. 3    32. 4    33. 4    34. 4    35. 4    36. 1    37. 3    38. 2    39. 4    40. 4
41. 1    42. 4    43. 3    44. 2    45. 4    46. 4    47. 4    48. 1    49. 2    50. 4
51. 2    52. 1    53. 3    54. 4    55. 2    56. 6    57. 1    58. 3    59. 1    60. 2
61. 1    62. 3    63. 3    64. 4    65. 4    66. 4    67. 4    68. 4    69. 1    70. 4
71. 2    72. 4    73. 3    74. 1    75. 3    76. 2    77. 1    78. 4    79. 1    80. 2

ตอนที่ 2
1. 3 แบบ ได้แก่
    1 นิทรรศการถาวร
    2 นิทรรศการชั่วคราว
    3 นิทรรศการเคลื่อนที่
2.ศิลปะที่มีความงาม ความเรียบง่ายจากฝีมือของชาวบ้านทั่ว ๆ ไปสร้างสรรค์ผลงานอันมีคุณค่าทางด้านความงามและประโยชน์ใช้สอยตามสภาพของท้องถิ่นไม่มีความคิดเห็น: