ข้อสอบทัศนศิลป์ ม.2 ภ.1ข้อสอบปลายภาค ทัศนศิลป์ ม. 2   ฉบับที่ 1
ตอนที่ 1
คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. การออกแบบตกแต่งภายในควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก
        1 ความสวยงามและทันสมัย
        2 ใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีราคาแพง
        3 ความแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร
        4 ความสะดวกสบายในด้านประโยชน์ใช้สอย
2. นิดและเพื่อน ๆ ร่วมกันเขียนป้ายรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” จาก
ข้อความเป็นการออกแบบประเภทใด
        1 การออกแบบตกแต่ง
        2 การออกแบบนิเทศศิลป์
        3 การออกแบบผลิตภัณฑ์
        4 การออกแบบสถาปัตยกรรม
3.       

จากภาพเป็นการ
 ออกแบบประเภทใด
1 การออกแบบตกแต่ง
2 การออกแบบนิเทศศิลป์
3 การออกแบบผลิตภัณฑ์
4 การออกแบบสถาปัตยกรรม


 4. ข้อใดสัมพันธ์กัน
        1 ดนตรี/การวิ่งของม้า
        2 นาฏศิลป์/เพลงเขมรไทรโยค
        3 ทัศนศิลป์/พระบรมมหาราชวัง
                4 ถูกทุกข้อ
5.  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
        1 ธรรมชาติคือศิลปะ
        2 ธรรมชาติเป็นบ่อเกิดของวิจิตรศิลป์และ   ศิลปะประยุกต์
        3 ธรรมชาติเป็นแม่แบบและแรงบันดาลใจให้   มนุษย์สร้างศิลปะ
        4 ธรรมชาติเป็นบ่อเกิดของจิตรกรรม
   ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม
6.                                                                         
                 
จากภาพคือผลงานประเภทใด
        1 วิจิตรศิลป์
        2 ศิลปะประยุกต์
        3 ศิลปะการตกแต่ง
        4 ดนตรีและนาฏศิลป์
7. ศิลปะที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุที่แปรรูปเป็น 3 มิติ คืออะไร
        1 จิตรกรรม                          
        2 ภาพปะติด
        3 ประติมากรรม
        4 สถาปัตยกรรม
8. สถาปนิกต้องมีความรู้ในเรื่องใด
        1 วิชาฟิสิกส์
        2 วิชาคำนวณ      
        3 วิชาการออกแบบ                            
        4 ถูกทุกข้อ
9. สถาบันใดเป็นแหล่งผลิตสถาปนิกในประเทศไทย
        1 มหาวิทยาลัยศิลปากร
        2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        3 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง
                4 ข้อ 1 และ 2 ถูก
10. งานทัศนศิลป์หมายถึงข้อใด
        1 งานศิลปะที่สามารถสัมผัสได้ด้วยการฟัง
        2 งานศิลปะที่สามารถสัมผัสด้วยการมองเห็น
        3 งานศิลปะที่สามารถสัมผัสได้ด้วยการอ่าน
        4 งานศิลปะที่สามารถสัมผัสได้ด้วยการดมกลิ่น
11. ข้อใดคือทัศนธาตุ
        1 เอกภาพ จังหวะ
        2 ความสมดุล สัดส่วน
        3 เส้น สี แสง บริเวณว่าง
        4 ความขัดแย้ง ความกลมกลืน
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 12–14
        1 งานสื่อผสม     
        2 งานจิตรกรรม
        3 งานประติมากรรม
        4 งานสถาปัตยกรรม
12. งานทัศนศิลป์ที่มีรูปลักษณะพิเศษ มีขนาดใหญ่ กิน
ระวางเนื้อที่มาก หมายถึงข้อใด ____
13. งานทัศนศิลป์ที่มีการใช้วัสดุและอาจรวมทั้งใช้วิธีการ
ที่ผสมผสานกันหลายวิธี หมายถึงข้อใด ____
14. งานทัศนศิลป์ที่สามารถสัมผัสได้ด้วยการมองเห็น มี
ลักษณะแบนเป็นพื้นระนาบ หมายถึงข้อใด ____
15. ผลงานที่ใช้เส้นนอนราบ เป็นส่วนมากให้ความรู้สึก
อย่างไร
        1 ความขัดแย้ง
        2 ความตื่นเต้น
        3 ความเคลื่อนไหว
        4 ความราบเรียบ สงบ

16. งานทัศนศิลป์ที่สามารถสัมผัสด้วยตาและมือได้ หมายถึงข้อใด
        1 ภาพพิมพ์
        2 สถาปัตยกรรม
        3 ประติมากรรม
        4 ข้อ 2 และ 3 ถูก
17. ข้อใดคือขั้นตอนแรกของการจัดนิทรรศการ
        1 การวัดประเมินผล
        2 การจัดงานและพิธีการ
        3 การเตรียมผลงานศิลปะ
        4 การกำหนดวัตถุประสงค์และวางแผนงาน
18. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการ
        1 เผยแพร่ความรู้
        2 เผยแพร่งานศิลปะ
        3 เผยแพร่ผลงานส่วนรวม
        4 ถูกทุกข้อ
19. ผู้วิจารณ์ศิลปะควรมีคุณสมบัติอย่างไร
        1 มีความเป็นกลาง
        2 มีใจรัก ชื่นชอบในศิลปะ
        3 ไม่ใช้คำวิจารณ์ที่รุนแรง ติเตียนโดยตรง
        4 ถูกทุกข้อ
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 20–25
        1 นิทรรศการถาวร
        2 นิทรรศการชั่วคราว
20. นิทรรศการงานศิลปะพื้นบ้าน ภาคเหนือ จัดแสดง ณ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถนนเจ้าฟ้า เป็น
นิทรรศการประเภทใด ____
21. นิทรรศการสีน้ำ จัดแสดง ณ หอศิลป์สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นนิทรรศการ
ประเภทใด ____
22. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง เป็นนิทรรศการประเภทใด ____


23. นิทรรศการภาพพิมพ์แกะไม้ จัดแสดง ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็นนิทรรศการประเภทใด
____
24. นิทรรศการประติมากรรมแห่งสยาม จัดแสดง ณ
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็นนิทรรศการประเภทใด
____
25. นิทรรศการศิลปวัตถุสมัยสุโขทัย เป็นนิทรรศการ
ประเภทใด ____
26. ข้อใดหมายถึงการจัดนิทรรศการศิลปะ
        1 การแสดงผลงานศิลปกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้
   เรื่องศิลปะ
        2 การแสดงผลงานศิลปกรรมเพื่อจำหน่ายภายใน
   ร้านขายผลงานศิลปะ
        3 การแสดงผลงานศิลปกรรมเพื่อชื่นชมความงาม
   และการแสดงออกของศิลปินหรือเจ้าของ
   ผลงาน
        4 ข้อ 1 และ 3 ถูก
27. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
        1 ศิลปะเกิดจากแนวคิดและความเชื่อเกี่ยวกับ
   ประเพณี พิธีกรรม
        2 ศิลปะเกิดจากแนวคิดและความเชื่อเกี่ยวกับ
   ความดีงาม บาปบุญ
        3 ศิลปะเกิดจากแนวคิดและความเชื่อเกี่ยวกับ
   ความรัก รักชาติ รักคู่ชีวิต
        4 ถูกทุกข้อ
28. ข้อใดคือสิ่งที่ผู้จัดนิทรรศการควรทำ
        1 มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
        2 อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มใจ
        3 บรรยายผลงานให้ผู้เข้าชมผลงานฟังอย่าง
   ตั้งใจ
        4 ถูกทุกข้อ

29. ภาพเขียนทิวทัศน์สถาปัตยกรรมเป็นผลงานศิลปะ
ประเภทใด
        1 ภาพพิมพ์         
        2 จิตรกรรม
        3 ประติมากรรม 
        4 ศิลปะประยุกต์
30. การเขียนภาพระบายสีแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
        1 2 ประเภท                        
        2 3 ประเภท
        3 4 ประเภท
        4 5 ประเภท
31. การเขียนภาพระบายสีมีกี่ลักษณะ อะไรบ้าง
        1 2 ลักษณะ คือ การเขียนภาพแบบเหมือนจริง
   การเขียนภาพตามจินตนาการ
        2 2 ลักษณะ คือ การเขียนภาพแสดงรูปแบบ การ
   เขียนภาพไม่แสดงรูปแบบ
        3 3 ลักษณะ คือ การเขียนภาพระบายสี การเขียน
   ภาพแบบเหมือนจริง การเขียนภาพตามแบบ
        4 3 ลักษณะ คือ การเขียนภาพแสดงรูปแบบ การ
   เขียนภาพกึ่งแสดงรูปแบบ การเขียนภาพไม่
   แสดงรูปแบบ
32.
                                                                                                                    จากภาพเป็นการเขียนภาพลักษณะใด
       1 การเขียนภาพแสดงรูปแบบ
        2 การเขียนภาพกึ่งแสดงรูปแบบ
        3 การเขียนภาพไม่แสดงรูปแบบ
        4 ไม่มีข้อใดถูก
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถาม ข้อ 33–37
                1 Semi-Figurative
                2 Figurative Painting
                3 Non-Figurative Art
33. การเขียนภาพแบบเหมือนจริง จากธรรมชาติที่พบเห็นโดยทั่วไป เป็นการเขียนภาพลักษณะใด ____
34. เป็นงานศิลปะที่ไม่แสดงรูปร่าง รูปทรง ตามธรรมชาติ และไม่ปรากฏชัดเจนว่าเป็นรูปภาพอะไร แต่จะ
แสดงภาพเส้น สี น้ำหนัก แสงเงา จังหวะ หรือพื้นผิวผสมผสานอยู่ในภาพ เป็นการเขียนภาพลักษณะใด
____
35. การเขียนภาพโดยวิธีการลด ตัดทอนรูปร่าง รูปทรงและสีสันที่เหมือนจริง เป็นการเขียนภาพลักษณะใด
____
36. การถ่ายทอดรูปแบบตามที่ตาเห็นให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุด เป็นการเขียนภาพลักษณะใด ____
37. ปาโบล ปีกัสโซ (Pablo Picasso) เป็นศิลปินที่เขียนภาพลักษณะใด ____
38. ข้อใดคือหลักการเลือกมุมและการจัดภาพในการเขียนภาพทิวทัศน์
        1 เอกภาพ                            
        2 จุดสนใจ
        3 ดุลยภาพ
        4 ถูกทุกข้อ
39. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์และคุณค่าของการเขียนภาพระบายสี
        1 การเขียนภาพประกอบหนังสือ
        2 การเขียนภาพประกอบโปสเตอร์หนัง
        3 การเขียนภาพประกอบฉากเวทีการแสดง
        4 ไม่มีข้อใดถูก
40. การปั้นเป็นรูปภาพง่ายและรวดเร็วกว่าการเขียนภาพ
ระบายสี” จากข้อความข้อใดถูกต้อง
        1 เพราะการปั้นไม่ต้องแรเงาและระบายสี
2 เพราะผลงานปั้นมีความนูนก่อให้เกิดแสงเงา
   ในตัวเอง
3 เพราะการปั้นใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีราคาแพงกว่าการ
   เขียนภาพระบายสี
        4 ข้อ 1 และ 2 ถูก
41. ข้อใดคือสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกมุมและการจัด
ภาพในการปั้นภาพทิวทัศน์
        1 ควรเลือกมุมที่ละเอียดซับซ้อนมาก ๆ
        2 ไม่ควรเลือกมุมที่เป็นภาพเรือประมง
        3 ไม่ควรเลือกมุมที่ละเอียดซับซ้อนจนเกินไป
        4 ไม่มีข้อใดถูก
42. ข้อใดคือความหมายของการออกแบบตกแต่งภายใน
        1 การแสดงความหรูหราภายในอาคาร
        2 การสร้างความงามภายในอาคารเพื่อแสดง
   รสนิยมทางศิลปะของผู้พักอาศัย
        3 การสร้างสภาพภายในอาคารให้เหมาะสมกับ
   ประโยชน์ใช้สอยและความเป็นอยู่ในชีวิต
   ประจำวัน
        4 ถูกทุกข้อ
43. ข้อใดเป็นลักษณะการออกแบบห้องครัวที่ดี
        1 มีสีสันสดใส                    
        2 มีเครื่องครัวครบชุด        
        3 มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
        4 มีความสวยงามและทันสมัย
44. ในการออกแบบตกแต่งห้องรับแขกควรใช้สีลักษณะใด
จึงจะเหมาะสม
        1 สีสด                   
        2 สีอ่อน
        3 สีวรรณะอุ่น     
        4 สีวรรณะเย็น
45. สีที่เหมาะกับการนำมาตกแต่งระเบียงนั่งเล่นคือสีใด
        1 สีดำ                    
        2 สีเทา  
        3 สีแดง
        4 สีเขียว
46. ถ้าต้องการจัดสวนบนระเบียงบ้านควรจัดสวนแบบใด
        1 สวนหย่อม       
        2 สวนกระถาง    
        3 สวนสาธารณะ
        4 สวนแขวน สวนผนัง
47. ปัจจัยแวดล้อมที่ทำให้เกิดการสร้างงานศิลปะคือข้อใด
        1 ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
        2 ความเชื่อ ความศรัทธา
        3 ความรู้สึกนึกคิดของศิลปิน
        4 ถูกทุกข้อ
48. เราเรียกวัฒนธรรมที่พัฒนาจนกระทั่งชุมชนมีสภาพ
ดีขึ้นว่าอะไร
        1 ศีลธรรม                            
        2 ประเพณี           
        3 อารยธรรม        
        4 ธรรมเนียม
49. เหตุผลในข้อใดที่ทำให้ช่างศิลป์ไทยสร้างสรรค์งาน
ศิลปะขึ้นมา
                1 ความเชื่อทางศาสนา
                2 การมีวัตถุดิบหรือทรัพยากร
                3 ความศรัทธาและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
                4 ถูกทุกข้อ
50. สถาปัตยกรรมข้อใดที่สร้างขึ้นจากความศรัทธา และ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
        1 สถูป                  
        2 วิหาร
        3 ธรรมาสน์
        4 พระราชวัง
51. ในสมัยยุคหินเก่ามีการค้นพบเครื่องมือหินบริเวณใด
ของประเทศไทย
        1 ลุ่มน้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่
        2 ลุ่มน้ำแควน้อย จังหวัดกาญจนบุรี
        3 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
        4 ถูกทุกข้อ
52. ข้อใดคืองานศิลปะสมัยศรีวิชัย
                 1 พระบรมธาตุไชยา
                 2 วัดพระธาตุลำปางหลวง
                 3 พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
        4 ข้อ 1 และ 3 ถูก
53. พระพุทธรูปปางใดถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะ
สมัยสุโขทัย
                                1 ปางลีลา                             
        2 ปางสมาธิ
        3 ปางมารวิชัย     
        4 ปางห้ามญาติ
54. พระพุทธรูปลักษณะใดถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะสมัยอยุธยา
        1 พระพุทธรูปสลักไม้
        2 พระพุทธรูปหินทราย
                3 พระพุทธรูปหล่อสำริด  
        4 พระพุทธรูปทรงเครื่อง  
55. งานจิตรกรรมไทยประเพณีตามคตินิยมดั้งเดิมได้เปลี่ยนเป็นการเน้นระยะใกล้–ไกลและแสงเงาแบบ
ตะวันตกในสมัยรัชกาลใด
                1 รัชกาลที่ 2        
                2 รัชกาลที่ 3
                3 รัชกาลที่ 4
                4 รัชกาลที่ 5
56. สถาปัตยกรรมในยุคก่อนประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่สร้างด้วยวัสดุชนิดใด
                1 ไม้                      
                2 หิน
                3 โลหะ
                4 ถูกทุกข้อ
57. อียิปต์มีความเชื่อในเรื่องใด
                1 เชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้า
                2 เชื่อในอำนาจของฟาโรห์
                3 เชื่อเกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย
                4 ถูกทุกข้อ
58
.                                                                                                                           

  จากภาพเป็นผลงาน ศิลปะตามข้อใด
                    1 ศิลปะเมโสโปเตเมีย
                    2 ศิลปะอียิปต์
                    3 ศิลปะกรีก
        4 ศิลปะโรมัน
59. ดินแดนเมโสโปเตเมียในปัจจุบันคือประเทศใด
        1 อิรัก                    
2 ซีเรีย          
3 อิหร่าน
4 ถูกทุกข้อ
60. งานประติมากรรมส่วนใหญ่ของชาวเมโสโปเตเมียเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งใด
                1 การล่าสิงโต
                2 การทำสงคราม
                3 การดำรงชีวิตประจำวัน
        4 ถูกทุกข้อ
61. ข้อใดถูกต้อง
                1 สถาปัตยกรรมกรีกนิยมสร้างในหุบเขา
                2 สถาปัตยกรรมกรีกนิยมสร้างด้วยอิฐก่อด้วยปูน
                3 สถาปัตยกรรมกรีกมีสัดส่วนที่สง่างามเหมาะเจาะสมบูรณ์
        4 สถาปัตยกรรมกรีกส่วนใหญ่เป็นวิหารให้นักบวชได้อยู่อาศัย
62. งานประติมากรรมของกรีกมีลักษณะอย่างไร
        1 แสดงความงามแบบเหมือนจริง
                2 แสดงอารมณ์ความรู้สึกทางสีหน้า
                3 มีการจัดวางท่าทางในอิริยาบถต่าง ๆ ได้อย่าง ถูกต้องสวยงาม
        4 ถูกทุกข้อ
63. ภูมิปัญญาของช่างศิลป์ไทยจะปรากฏอยู่ในงานศิลปะประเภทใด
                1 จิตรกรรม                          
                2 ประติมากรรม
                3 สถาปัตยกรรม
                4 ถูกทุกข้อ
64. องค์ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีกระบวนการสั่งสมสืบทอดมานานนักเรียนคิดว่าหมายถึง
ข้อใด
                1 มรดก                 
                2 ความเชื่อ
                3 ภูมิปัญญา
                4 ความเพียร
65. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของจิตรกรรมไทย
                1 เป็นภาพแบบเล่าเรื่อง
                2 เป็นภาพที่แสดงกาลเวลา              
                3 เป็นภาพเขียนแบบ 2 มิติ
                4 เขียนทัศนียภาพแบบตานกมอง
66. ข้อใดเป็นการจัดภาพในงานจิตรกรรมไทย
         1 จัดภาพแบบเป็นกลุ่ม
         2 ภาพไม่แสดงกาลเวลา
         3 จัดภาพแบบกระจายเต็มผนัง
        4 ข้อ 2 และ 3 ถูก
67. ภาพพุทธประวัติ ตอนมารผจญ จะเขียนไว้ในโบสถ์บริเวณใด
        1 บริเวณเพดาน
        2 ระหว่างช่องหน้าต่าง
        3 ผนังด้านหน้าพระประธาน
        4 ผนังด้านหลังพระประธาน
68. ในโบสถ์ที่ผนังระหว่างช่องหน้าต่างนิยมเขียนเป็นภาพใด
        1 เรื่องราวในชาดก
        2 เรื่องราวในวรรณคดี
        3 เรื่องราวในพุทธประวัติ
        4 ข้อ 1 และ 3 ถูก
69. ข้อใดบ่งบอกถึงความงามของจิตรกรรมไทย
        1 เน้นความกลมกลืนของแสงเงาและสี
        2 เป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์ขึ้นตามอุดมคติ
        3 เน้นความงามและลีลาของเส้นมากกว่าสี
        4 ข้อ 2 และ 3 ถูก
70. พระพุทธรูปแบบคันธารราฐสร้างขึ้นหลังจากพระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้วประมาณกี่ปี
        1 300–400 ปี               
        2 400–500 ปี               
        3 500–600 ปี
        4 600–700 ปี
71. ข้อใดหมายถึงปฏิมากรรม
        1 ตุ๊กตาชาววัง
        2 พระพุทธรูป
        3 พระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่ 5
        4 ข้อ 1 และ 2 ถูก
72. พระอจนะ วัดศรีชุม เป็นงานปฏิมากรรมไทยที่สร้างจากวัสดุชนิดใด
1 ไม้                         
2 ปูน        
3 ดิน        
4 โลหะ
73. ไม้ชนิดใดที่นิยมนำมาสร้างสรรค์งานประติมากรรมไทย
1 ไม้สัก                   
2 ไม้โมก
3 ไม้ประดู่
4 ถูกทุกข้อ
74. ข้อใดสัมพันธ์กัน
1 หิน/พระอจนะ
2 ดิน/พระธรรมจักร
3 โลหะ/พระศรีศาสดา
4 ไม่มีข้อใดถูก
75. กิริยาสงบนิ่งในงานปฏิมากรรมไทยคือข้อใด
1 มีสมาธิ
2 ตามองต่ำ
3 ไม่แสดงอารมณ์ที่ใบหน้า
4 ถูกทุกข้อ
76. วัสดุใดที่นิยมนำมาสร้างเป็นเรือนเครื่องผูก
1 ไม้ไผ่
2 ไม้สัก
3 ทางมะพร้าว
4 ข้อ 1 และ 3 ถูก
77. เรือนโข่งหมายถึงเรือนในภาคใด
1 ภาคใต้                   
2 ภาคเหนือ
3 ภาคกลาง              
4 ภาคอีสาน
78. เรือนไทยภาคเหนือเรียกอีกอย่างว่าอะไร
1 เรือนโข่ง                              
2 เรือนโถง
3 เรือนกาแล
4 เรือนเครื่องผูก
79. ข้อใดคือเอกลักษณ์ของเรือนไทยภาคใต้
1 มีบันไดขึ้นสองทาง
2 ทำเป็นเรือนแฝดคู่กัน
3 มีแท่งซีเมนต์รองรับต้นเสาบ้าน
4 ถูกทุกข้อ
80. การสร้างปรางค์เป็นการจำลองเขาพระสุเมรุซึ่งเป็น
ที่อยู่ของเทพทั้งหลายมาไว้ยังโลกมนุษย์” จากข้อ
ความเป็นความเชื่อของชนกลุ่มใด
1 ชาวฮินดู                               
2 ชาวสิงหล
3 ชาวทมิฬ               
4 ถูกทุกข้อ
ตอนที่ 2
คำชี้แจง  ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. งานทัศนศิลป์ใดเหมาะที่จะนำมาจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.งานประติมากรรมของโรมันมีลักษณะอย่างไร
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


เฉลยข้อสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ฉบับที่ 1      (หลักสูตร 2544)

ตอนที่ 1
1. 4          2. 2          3. 2          4. 3          5. 3          6. 2          7. 3          8. 4          9. 4          10. 2
11. 3        12. 4        13. 1        14. 2        15. 4        16. 4        17. 4        18. 4        19. 4        20. 2
21. 2        22. 1        23. 2        24. 2        25. 1        26. 4        27. 4        28. 4        29. 2        30. 1
31. 4        32. 3        33. 2        34. 3        35. 1        36. 2        37. 3        38. 4        39. 4        40. 4
41. 3        42. 3        43. 3        44. 3        45. 4        46. 4        47. 4        48. 3        49. 4        50. 4
51. 2        52. 4        53. 1        54. 4        55. 3        56. 2        57. 4        58. 2        59. 4        60. 1
61. 3        62. 4        63. 4        64. 3        65. 2        66. 4        67. 3        68. 4        69. 4        70. 3
71. 2        72. 2        73. 4        74. 3        75. 4        76. 4        77. 4        78. 3        79. 3        80. 1

ตอนที่ 2
1.             งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม ออกแบบ และศิลปะการตกแต่ง
2.             เป็นการนำรูปแบบของกรีกมาพัฒนาโดยเน้นความสมจริงตามธรรมชาติ
ไม่มีความคิดเห็น: