ข้อสอบทัศนศิลป์ ชั้นม.1 ภาค 1

ข้อสอบปลายภาค  ทัศนศิลป์ ม.  1   ฉบับที่ 1
ตอนที่ 1
คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.  การเขียนทัศนียภาพเป็นพื้นฐานสำคัญในการเขียน
     ภาพในข้อใด
       1การเขียนภาพหุ่นนิ่ง
       2 การเขียนภาพบุคคล
       3 การเขียนภาพทิวทัศน์
       4 การเขียนภาพสิ่งมีชีวิต
2. Vanishing Point หมายถึงอะไร
    1จุดพักสายตา
    2 จุดรวมสายตา
    3 จุดแบ่งสายตา
    4 จุดระดับสายตา
3. Perspective คือการเขียนภาพในข้อใด
       1การเขียนภาพคน
       2 การเขียนภาพสัตว์
       3 การเขียนทัศนียภาพ
       4 การเขียนภาพตามจินตนาการ
4. การเขียนภาพทัศนียภาพเป็นพื้นฐานสำคัญในการออกแบบอะไร
    1 การออกแบบเสื้อผ้า
    2 การออกแบบลวดลาย
    3 การออกแบบสิ่งประดิษฐ์
    4 การออกแบบสถาปัตยกรรม
5. เส้นแนวนอนที่แบ่งระหว่างพื้นดินหรือพื้นน้ำกับขอบฟ้าเรียกว่าเส้นอะไร
    1 เส้นรวมสายตา
    2 เส้นระดับสายตา
    3 เส้นสถาปัตยกรรม
    4 เส้นระยะใกล้–ไกล
6. การออกแบบหมายถึงข้อใด
       1การคัดลอกใหม่
       2 การสร้างสรรค์สิ่งใหม่
       3 การปฏิบัติตามขั้นตอนใหม่
       4 ถูกทุกข้อ
7. รูปแบบตัดทอนคืออะไร
    1 เน้นรูปร่างแสงเงา
    2 ถ่ายทอดเป็นสัญลักษณ์
    3 ลดรายละเอียดบางอย่างออกไป
    4 ไม่พรรณนาเรื่องราวตามความจริง
8. งานจิตรกรรมจะเน้นการออกแบบเรื่องใด
    1 ความงาม
    2 เนื้อหาสาระ
    3 องค์ประกอบศิลป์
    4 ถูกทุกข้อ
9. รูปแบบตัดทอนเป็นการพยายามดัดแปลงจากรูปแบบในข้อใด
       1รูปแบบการ์ตูน
       2 รูปแบบนามธรรม
       3 รูปแบบเหมือนจริง
       4 รูปแบบเหนือความจริง
10. ข้อใดไม่ใช่การออกแบบ
       1ปั้นรูปสัตว์ต่าง ๆ
       2 วาดรูปการ์ตูนโดเรมอน
       3 ปั้นรูปผลงานศิลปิน
       4 ถูกทุกข้อ
11. ลักษณะของรูปภาพที่ดีคืออะไร
    1 มีการจัดองค์ประกอบภาพที่ดี
    2 มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับภาพ
    3 กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกและความคิด
    4 ถูกทุกข้อ
ใช้คำตอบต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 12–14
    1 รูปแบบตัดทอน (Distortion)
    2 รูปแบบเหมือนจริง (Realistic)
    3 รูปแบบนามธรรม (Abstraction)
12. เกิดจากอารมณ์ส่วนลึกที่ผู้สร้างได้ถ่ายทอดออกมาคือรูปแบบใด_____
13. ลดรายละเอียดบางอย่างออกไปคือรูปแบบใด_____
14. เน้นลักษณะรูปร่าง รูปทรง แสงเงา และการใช้สีคือรูปแบบใด_____
15. จากภาพเป็นการออกแบบรูปภาพรูปแบบใด
      1 รูปแบบตัดทอน
    2 รูปแบบนามธรรม
    3 รูปแบบเหมือนจริง   
    4 ไม่มีข้อใดถูก16. จากภาพเป็นการออกแบบรูปภาพรูปแบบใด
    1 รูปแบบตัดทอน
    2 รูปแบบนามธรรม
    3 รูปแบบเหมือนจริง   
    4 ไม่มีข้อใดถูก17.จากภาพเป็นการออกแบบรูปภาพรูปแบบใด
    1 รูปแบบตัดทอน
    2 รูปแบบนามธรรม
    3 รูปแบบเหมือนจริง   
    4 ไม่มีข้อใดถูก


ใช้คำตอบต่อไปนี้ ตอบคำถามข้อ 18–22
    1 กำหนดแนวคิดหลัก
    2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
    3 เลือกหาสิ่งดลใจในการออกแบบ
    4 ร่างภาพเพื่อหารูปภาพที่เหมาะสม
    5 เลือกแบบที่ต้องการ แล้วร่างแบบพร้อมระบาย
18. ขั้นตอนที่ 1 ในการออกแบบคือข้อใด_____
19. ขั้นตอนที่ 2 ในการออกแบบคือข้อใด_____
20. ขั้นตอนที่ 3 ในการออกแบบคือข้อใด_____
21. ขั้นตอนที่ 4 ในการออกแบบคือข้อใด_____
22. ขั้นตอนที่ 5 ในการออกแบบคือข้อใด_____
23. เครื่องหมายสถานที่คือข้อใด
       1ป้ายงานกาชาด
       2 ป้ายระวังคนข้ามถนน
       3 เครื่องหมายการบินไทย
       4 เครื่องหมายสถานีรถไฟ
24. การออกแบบสัญลักษณ์เพื่อจุดประสงค์ใด
       1เพื่อความบันเทิง
       2 เพื่อสื่อความหมาย
       3 เพื่อถ่ายทอดความรู้สึก
       4 เพื่อแสดงความเป็นจริง
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 25–29
       1เครื่องหมายจราจร
       2 เครื่องหมายสถาบัน สมาคม และกลุ่มต่าง ๆ
       3 เครื่องหมายบริษัท สินค้า หรือผลิตภัณฑ์
       4 เครื่องหมายสถานที่
    5 เครื่องหมายกิจกรรมต่าง ๆ
25. สัญลักษณ์กรมโรงงานอุตสาหกรรม_____
26. สัญลักษณ์ห้องน้ำชาย–หญิง_____
27. สัญลักษณ์ห้ามจอด_____
28. สัญลักษณ์เทศกาลดนตรีแจ๊ส_____
29. สัญลักษณ์การบินไทย_____
30. จากภาพ ข้อใดถูกต้อง
    1 ภาพเครื่องหมายจราจร
    2 ภาพเครื่องหมายสถาบัน
    3 ภาพเครื่องหมายสถานที่
    4 ภาพเครื่องหมายผลิตภัณฑ์
31. การออกแบบสัญลักษณ์นักออกแบบควรคำนึงถึงสิ่งใด
    1 ความงามของรูปแบบสัญลักษณ์
    2 นำไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ
    3 เหมาะสมกับกาลเวลาทุกยุคทุกสมัย
    4 ถูกทุกข้อ
32. สัญลักษณ์ที่ดีมีลักษณะอย่างไร
    1มีความโดดเด่นและน่าสนใจ
    2 สื่อความหมายได้ถูกต้องชัดเจน
    3 มีความเหมาะสมในการนำไปใช้งาน
    4 ถูกทุกข้อ
33. การออกแบบเครื่องหมายสถาบันมีลักษณะอย่างไร
    1 สัญลักษณ์ของหน่วยงาน
    2 สัญลักษณ์สถานที่ต่าง ๆ
    3 เครื่องหมายที่สร้างความเชื่อมั่น
    4 ไม่มีข้อใดถูก
34. การปั้นที่สามารถมองเห็นได้รอบคือการปั้นแบบใด
    1แบบนูนต่ำ       
    2 แบบนูนสูง        
    3 แบบลอยตัว
    4 แบบอิสระ
35. ลักษณะงานสื่อผสมคือข้อใด
    1สร้างสรรค์ผลงานด้วยกระดาษ
    2 สร้างสรรค์ผลงานด้วยดินเหนียว
    3 สร้างสรรค์ผลงานด้วยสีสันมากมาย
    4 สร้างสรรค์ผลงานด้วยวัสดุต่างชนิดกัน
36. Bas Relief คืองานปั้นลักษณะใด
    1 งานปั้นแบบนูนต่ำ
    2 งานปั้นแบบนูนสูง
    3 งานปั้นแบบลอยตัว
    4 ไม่มีข้อใดถูก
37. งานปั้นแบบนูนสูงสามารถมองเห็นด้านใดบ้าง
    1 ด้านล่างและด้านบน
    2 มองเห็นได้รอบด้าน
    3 ด้านหน้าและด้านข้าง
    4 มองเห็นด้านหน้าด้านเดียว
38. Mixed Mediaแปลว่าอะไร
    1 งานสื่อผสม
    2 งานคอมพิวเตอร์
    3 งานประติมากรรม
    4 งานสถาปัตยกรรม
39. การแสดงออกทางด้านความคิดเห็น คือความหมายในข้อใด
    1การวิจารณ์       
    2 การวิเคราะห์       
    3 สุนทรียศาสตร์
    4 ถูกทุกข้อ
40. แนวทางการประเมินคุณค่าของงานทัศนศิลป์คือข้อใด
    1 ด้านสาระ
    2 ด้านความงาม
    3 ด้านอารมณ์ความรู้สึก
    4 ถูกทุกข้อ
41. การวิจารณ์ด้านสังคม ศาสนา การเมือง เป็นการวิจารณ์ในด้านใด
    1 ด้านสาระ
    2 ด้านความงาม
    3 ด้านอารมณ์ความรู้สึก
    4 ไม่มีข้อใดถูก
42. ภาพวาดที่ดูแล้วกระตุ้นอารมณ์จัดอยู่ในแนวทางการวิเคราะห์งานทัศนศิลป์ในด้านใด
    1ด้านสาระ       
    2 ด้านความงาม
    3 ด้านความรู้สึก
    4 ด้านประสบการณ์ชีวิต
43. การประเมินคุณค่าทางทัศนศิลป์มีประโยชน์อย่างไร
    1ส่งเสริมการเรียนรู้
    2 ส่งเสริมผลงานให้เป็นที่รู้จัก
    3 พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะ
    4 ถูกทุกข้อ
44. Artist แปลว่าอะไร
    1ศิลปิน       
    2 นักวิชาการ
    3 ผู้สนับสนุน       
    4 ผู้ชมผลงาน
45. ข้อใดคือการประเมินที่น่าเชื่อถือ
    1รสนิยมตนเอง
    2 การสุ่มประเมิน
    3 คำวิจารณ์ของเพื่อน
    4 ไม่มีข้อใดถูก
46. การวิจารณ์เพื่อประเมินตัดสินการประกวดแข่งขันยึดหลักการใดเป็นสำคัญ
    1ความสวยงามมีระเบียบ
    2 หลักองค์ประกอบศิลป์และทัศนคติส่วนตัว
    3 พิจารณาจากข้อมูลทางด้านอารมณ์ความรู้สึก
    4 ใช้เครื่องมือการวัดประเมินผลตามหลักเกณฑ์อย่างรอบคอบ
47. องค์ประกอบของการวิเคราะห์วิจารณ์งานศิลปะที่
สำคัญเป็นอันดับแรกคืออะไร
    1ผู้ชม       
    2 ศิลปิน       
    3 ผู้วิจารณ์
    4 ผลงานศิลปะ
48. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการประเมินคุณค่างานทัศนศิลป์
    1ส่งเสริมให้มีมูลค่าเพิ่ม
    2 ส่งเสริมผลงานให้เป็นที่รู้จัก
    3 พัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะ
    4 ผู้วิจารณ์รู้เห็นกับศิลปินเพื่อธุรกิจ
ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 49–53
    1ขั้นระบุข้อมูลของผลงาน
    2 ขั้นตอนการพรรณนาผลงาน
    3 ขั้นวิเคราะห์
    4 ขั้นตีความ
    5 ขั้นประเมินผล
49. การบันทึกข้อมูลที่เกิดจากการมองเห็นภาพผลงานในขั้นต้นว่าเป็นภาพอะไรเป็นขั้นตอนใดของการวิจารณ์
งานศิลปะ  _____
50. การค้นหาความหมายของผลงานว่า ศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อให้ผู้ชมผลงานได้รับรู้เกี่ยวกับ
อะไรเป็นขั้นตอนใดของการวิจารณ์งานศิลปะ_____
51. เป็นข้อมูลรายละเอียดสังเขปเกี่ยวกับประเภทงาน ชื่อผลงาน ชื่อศิลปิน ขนาด วัสดุ เทคนิควิธีการ สร้างเมื่อ
พ.ศ. ใด เป็นขั้นตอนใดของการวิจารณ์งานศิลปะ_____
52. สรุปให้เห็นข้อดีและข้อด้อยในด้านเนื้อหาและเรื่องราว หลักทัศนธาตุและหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์
ทักษะฝีมือ และการถ่ายทอดความงาม เป็นขั้นตอนใดของการวิจารณ์งานศิลปะ_____
53. การดูลักษณะภาพรวมของผลงานว่าจัดอยู่ในประเภทใด พิจารณารูปแบบการถ่ายทอดเป็นแบบใด เป็นขั้น
ตอนใดของการวิจารณ์งานศิลปะ_____
54. กระบวนการวิจารณ์ตามหลักและวิธีการวิจารณ์ศิลปะมีกี่ขั้นตอน
    1 3 ขั้นตอน   
    2 4 ขั้นตอน   
    3 5 ขั้นตอน
    4 6 ขั้นตอน
55. ข้อใดคือกระบวนการวิจารณ์ตามหลักและวิธีการวิจารณ์ศิลปะ
    1 ขั้นระบุข้อมูลผลงาน
    2 ขั้นพรรณนาผลงาน
    3 ขั้นวิเคราะห์
    4 ถูกทุกข้อ
56. ข้อใดไม่ใช่ศิลปิน
    1ถวัลย์ ดัชนี
    2 กมล ทัศนาญชลี
    3 ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
    4 ไม่มีข้อใดถูก
57. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการประเมินคุณค่างานศิลปะ
    1ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อผลงานศิลปะ
    2 ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้เห็นข้อด้อยเพื่อนำไปปรับปรุงผลงาน
    3 ทำให้ศิลปินแข่งขันกันสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการประเมินผลเท่านั้น
    4 ทำให้ผลงานมีมูลค่าสูงขึ้นและสร้างกระแสนิยมในผลงานศิลปะอย่างแพร่หลาย
58. ข้อใดเป็นการวิจารณ์ที่กล่าวไม่ถูกต้อง
    1ผลงานดีเลิศไม่มีข้อด้อยเลย
    2 ผลงานควรปรับปรุงเรื่องสีสัน
    3 ผลงานงดงามมีความเป็นธรรมชาติ
    4 ผลงานบ่งบอกถึงจินตนาการที่สร้างสรรค์
59. Spectator หมายถึงข้อใด
    1ผู้ชม       
    2 ศิลปิน        
    3 ผู้วิจารณ์
    4 ผู้เข้าฟังการวิจารณ์
60. ภาพสองสาวบนชายหาด (Two woman on the beach) ผลงานขอ4 ปอล โกแก4 ศิลปินต้องการ
ถ่ายทอดเรื่องใด
    1ชีวิตชาวพื้นเมือง
    2 ความงามของทะเล
    3 ความงามของหญิงสาว
    4 ถูกทุกข้อ
61. ข้อใดที่จัดว่าเป็นศิลปะไทยที่งดงามและมีลักษณะเป็นของตนเอง
    1ศิลปะลพบุรี
    2 ศิลปะสุโขทัย
    3 ศิลปะศรีวิชัย
    4 ศิลปะทวารวดี
62. ศิลปะไทยก่อนสมัยเชียงแสนอยู่ในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่เท่าใด
    1ก่อนพุทธศตวรรษที่ 12–16
    2 ก่อนพุทธศตวรรษที่ 16–18
    3 ก่อนพุทธศตวรรษที่ 18–23
    4 ก่อนพุทธศตวรรษที่ 23–25
63. ข้อใดเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของศาสนา
    1อาคารและบ้านเรือน
    2 การเขียนป้ายโฆษณา
    3 ประติมากรรมรูปสัตว์
    4 จิตรกรรมเรื่องราวพุทธประวัติ
64. พระพุทธรูปเป็นงานประเภทใด
    1งานจิตรกรรม
    2 งานหัตถกรรม
    3 งานประติมากรรม
    4 งานสถาปัตยกรรม
65. พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเป็นศิลปะสมัยใด
    1ศิลปะอยุธยา
    2 ศิลปะสุโขทัย
    3 ศิลปะศรีวิชัย
    4 ศิลปะรัตนโกสินทร์
66. งานประติมากรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลทางศาสนาเมื่อมองแล้วจะให้ความรู้สึกอย่างไร
    1สงบนิ่ง
    2 ร้อนแรง
    3 โศกเศร้า
    4 น่าตื่นเต้น
67. งานสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลทางศาสนาคือข้อใด
    1เจดีย์
    2 พระพุทธรูป
    3 ตึกและอาคาร
    4 เหรียญพระต่าง ๆ
68. งานสถาปัตยกรรมของศาสนาอิสลามคือข้อใด
    1มัสยิด
    2 ศาลเจ้า
    3 พระปฐมเจดีย์
    4 โบสถ์อัสสัมชัญ
69. ศิลปะศรีวิชัยเกิดขึ้นบริเวณจังหวัดใด
    1นครปฐม
    2 นครพนม
    3 นครสวรรค์
    4 นครศรีธรรมราช
70. แอมไปเที่ยวพระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี แสดงว่าแอมกำลังชมศิลปะสมัยใด
    1ศิลปะลพบุรี
    2 ศิลปะศรีวิชัย
    3 ศิลปะสุโขทัย
    4 ศิลปะอยุธยา
71. ข้อใดคืองานทัศนศิลป์ที่ได้รับอิทธิพลทางศาสนา
    1ตุง
    2 โบสถ์
    3 พระพุทธรูป
    4 ถูกทุกข้อ
72. พระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลกเป็นศิลปะในสมัย
ใด
    1ศิลปะอยุธยา
    2 ศิลปะสุโขทัย
    3 ศิลปะศรีวิชัย
    4 ศิลปะรัตนโกสินทร์
73. เจดีย์แบบย่อมุมไม้สิบสองเป็นลักษณะเฉพาะของศิลปะสมัยใด
    1ศิลปะอยุธยา
    2 ศิลปะสุโขทัย
    3 ศิลปะเชียงแสน
    4 ศิลปะรัตนโกสินทร์
74. เจี๊ยบกำลังชมผลงานจิตรกรรมของขรัวอินโข่4 แสดงว่าเจี๊ยบกำลังชมผลงานศิลปะสมัยใด
    1ศิลปะลพบุรี
    2 ศิลปะอยุธยา
    3 ศิลปะรัตนโกสินทร์
    4 ไม่มีข้อใดถูก
75. จิตรกรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาคือข้อใด
    1จิตรกรรมภาพภูเขา
    2 จิตรกรรมภาพท้องทะเล
    3 จิตรกรรมเรื่องราวพุทธประวัติ
    4 จิตรกรรมเรื่องราวการผจญภัย
76. ข้อใดคือภาพวาดของหมวดกนก
    1เหมราอัสดร
    2 ตัวพระ–ตัวนาง
    3 ลายบัวคว่ำ-บัวหงาย
    4 ถูกทุกข้อ
77. ปฏิมากรรมหมายถึงข้อใด
    1ยักษ์
    2 พญานาค
    3 นาคปักษิน
    4 พระพุทธรูป
78. เรือนเครื่องผูกใช้วัสดุอะไรในการผูกมัด
    1ลวด
    2 เชือก
    3 หวาย
    4 ถูกทุกข้อ
79. คำว่าอุดมคติคือข้อใด
     1 Realism
    2 Distortion
    3 Idealistic
    4 Abstraction
80. Realismคือรูปแบบในข้อใด
    1รูปแบบตัดทอน
    2 รูปแบบประทับใจ
    3 รูปแบบนามธรรม
    4 รูปแบบเหมือนจริง

ตอนที่ 2
คำชี้แจง ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. อธิบายหลักการออกแบบสัญลักษณ์ หรือกราฟิก มาตามความเข้าใจ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
2. บรรยายจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากลมาตามความเข้าใจ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


เฉลยข้อสอบปลายภาค  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    ฉบับที่ 1    (หลักสูตร 2551)

ตอนที่ 1
1. 3    2. 2    3. 3    4. 4    5. 2    6. 2    7. 3    8. 4    9. 3    10. 4
11. 4    12. 3    13. 1    14. 2    15. 3    16. 1    17. 2    18. 2    19. 1    20. 3
21. 4    22. 5    23. 4    24. 2    25. 2    26. 4    27. 1    28. 5    29. 3    30. 1
31. 4    32. 4    33. 1    34. 3    35. 4    36. 1    37. 3    38. 1    39. 1    40. 4
41. 1    42. 3    43. 4    44. 1    45. 4    46. 4    47. 2    48. 4    49. 2    50. 4
51. 1     52. 5    53. 3    54. 3    55. 4    56. 4    57. 3    58. 1    59. 1    60. 1
61. 2    62. 3    63. 4    64. 3    65. 3    66. 1    67. 1    68. 1    69. 4    70. 1
71. 4    72. 2    73. 1    74. 3    75. 3    76. 3    77. 4    78. 3    79. 3    80. 4

ตอนที่ 2
1.  การออกแบบสัญลักษณ์ หรือกราฟิก เป็นการออกแบบเพื่อสื่อความหมายให้รับรู้และเข้าใจร่วมกันในสังคม อาจจะไม่ใช้ภาพหรือภาษาในการสื่อความหมาย แต่มีนัยให้รู้และเข้าใจได้       
   
2.     งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย พบเห็นได้ในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ต่างมีรูปแบบของงานทัศนศิลป์ประจำภาคที่แตกต่างกันตามลักษณะภูมิประเทศ วัสดุ อุปกรณ์ และแรงจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงาน แต่ก็มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของแนวความคิดที่นำลักษณะรูปร่าง รูปทรงทางธรรมชาติมาประดิษฐ์ ดัดแปลงใหม่ให้งดงาม มีความนุ่มนวล มีความประณีต และที่สำคัญยังมีการผสมผสานความเชื่อทางศาสนาที่เหมือนกันจนกระทั่งพัฒนาขึ้นเป็นงานศิลปะประจำชาติไทย
    งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมสากล เป็นศิลปะที่มีจุดเริ่มจากความเหมือนจริง (Realism) หรือธรรมชาติแล้วพัฒนาไปสู่อุดมคติหรืองานศิลปะแบบนามธรรม (Abstraction) งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมสากลมีพื้นฐานมาจากศิลปะตะวันตก โดยพัฒนามาจากศิลปะอียิปต์และกรีก ซึ่งถือได้ว่าเป็นศิลปะและวัฒนธรรมยุคโบราณของโลก มีวิวัฒนาการมาหลายยุคหลายสมัย และมีอิทธิพลต่อผลงานศิลปกรรมของชาติต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งยังเป็นต้นแบบของศิลปะสากลในปัจจุบัน ดังนั้นศิลปะสากลจึงเป็นศิลปะที่มีการผสมผสานแนวความคิดและรูปแบบต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มีการใช้วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระ สามารถแสดงออกได้อย่างกว้างขวาง ไม่จำกัดอยู่เพียงลักษณะรูปแบบของชาติใดชาติหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น: