แบบบันทึกการแก้ 0,ร,มส.

แบบคำร้องขอแก้ “0” แก้ “ร”  แก้ “มส”

                            เขียนที่โรงเรียนบ้าน...........................
    วันที่...........เดือน  ....................................พ.ศ...............

เรื่อง  ขอแก้ 0 /ขอแก้ ร  /ขอแก้ มส

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน................................
    ด้วยข้าพเจ้า………………………………….นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่…………มีความประสงค์ขอแก้
(  )  ศูนย์   แก้ (  )  “ร”  แก้ (  )  มส  ในรายวิชาต่อไปนี้

1.รหัสวิชา………………………ชื่อครูประจำวิชา……………….………….ผลการเรียนเดิม…………………….
2.รหัสวิชา………………………ชื่อครูประจำวิชา……………….………….ผลการเรียนเดิม…………………….
3.รหัสวิชา………………………ชื่อครูประจำวิชา……………….………….ผลการเรียนเดิม…………………….
4.รหัสวิชา………………………ชื่อครูประจำวิชา……………….………….ผลการเรียนเดิม…………………….
5.รหัสวิชา………………………ชื่อครูประจำวิชา……………….………….ผลการเรียนเดิม…………………….

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                        ขอแสดงความนับถือ
                       
                                                                                                               
                        ……………...............................…..……
                         (…………………………………….)
ความคิดเห็นของครูประจำวิชา
1.เห็นควรให้……………………………………………………………………ในรายวิชา……………………
(ลงชื่อ)……………………………..ครูประจำวิชา
2.เห็นควรให้……………………………………………………………………ในรายวิชา……………………
(ลงชื่อ)……………………………..ครูประจำวิชา
3.เห็นควรให้……………………………………………………………………ในรายวิชา……………………
(ลงชื่อ)……………………………..ครูประจำวิชา
4.เห็นควรให้……………………………………………………………………ในรายวิชา……………………
(ลงชื่อ)……………………………..ครูประจำวิชา
5.เห็นควรให้……………………………………………………………………ในรายวิชา……………………
(ลงชื่อ)……………………………..ครูประจำวิชา

    ความเห็นของฝ่ายวิชาการ     เห็นควรให้ดำเนินการตามความเห็นของครูประจำวิชา
                        (ลงชื่อ)……………...………………..ฝ่ายวิชาการ

    ความเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา
        (   )  ให้ดำเนินการแก้ไขได้        (   )  ไม่ให้ดำเนินการแก้ไข

            (ลงชื่อ)………….................…………………..ผู้อำนวยการโรงเรียน
(.............................................. )

ไม่มีความคิดเห็น: