การวาดภาพสื่อความหมายเรื่องราว

     ภาพวาดที่ผู้วาดจะวาดออกมานั้นนอกจากจะสวยงามแล้วยังสือถึงความหมายและเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น  ซึ่งผู้วาดภาพจะเข้าใจดี  คือ การวาดภาพนั้นไม่ใช่วาดเพื่อความสวยงามแต่ต้องสามารถเล่าถึงเรื่องราวต่างๆจากภาพได้  ขั้นตอนการวาดภาพภาพสื่อความหมายและเรื่องราว
  การวาดภาพนั้นก่อนจะลงมือวาดภาพ  ผู้วาดจะต้องมีการวางแผน  ออกแบบไปตามขั้นตอนด้งนี้
1. ขั้นกำหนดกรอบแนวคิด  คอเป็นการกระชับขอบเขตการทำงานไม่ให้กว้างจนเกินไป  คือ กำหนดว่า
    จะวาดอะไร  เพื่อสื่อความหมายและเรื่องราวใด  น่าจะใช้เทคนิคการวาดภาพแบบใด
2. ขั้นกำหนดชื่อเรื่อง  เป็นการตั้งชื่อเรื่องให้มีความสัมพันธ์กับภาพที่เราวาดออกมาหรือก่อนจะวาด
    ภาพนั้น
3. ขั้นร่างภาพ  หลังจากตกผลึกแนวคิดในการวาดภาพแล้ว  ก็ทำการร่างภาพด้วยดินสอเบาๆ  โดย
    คำนึงถึง การจัดวาง  รูปทรง  ให้เป็นเอกภาพ
4. ขั้นระบายสี  เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างสรรค์ผลงาน  ต้องใช้เทคนิคและวิธีการที่แตกต่างกัน
    ไปของการลงสีแต่ละชนิด


เทคนิคการวาดภาพด้วยสีน้ำ
  ก่อนลงมือสร้างสรรค์ผลงานควรทำความเข้าใจคุณสมบัติของสีน้ำและเทคนิคเฉพาะในการระบายสีน้ำเป็นพื้นฐานความรู้ก่อน ดังนี้
1.สีน้ำมีลักษณะโปร่งแสงเนื้อสีบางและมีสีสันสวยงาม  เมื่อระบายลงพื้นกระดาษจะเห็นความใสของสีบนผิวกระดาษ  สีน้ำใช้น้ำละลายความเข้มข้นของสี
2.การระบายต้องรู้จักรอคอยจังหวะเวลา  เพื่อกำหนดความชุ่มเปียก ความหมาดของพื้นกระดาษ
3. เมื่อต้องการให้สีดูสดใสชุ่มฉ่ำก็ให้ระบายน้ำสะอาดลงบนพื้นกระดาษก่อนพอหมาดๆ


เทคนิคในการวาดภาพสีน้ำมีหลายวิธี  ดังนี้
1. การระบายสีแบบเปียกบนเปียก
2  การระบายสีแบบแห้งบนเปียก
3. การระบายสีแบบเปียกบนแห้ง
4. การระบายสีแบบแห้งบนแห้ง
   เนื่องจากสีน้ำเป็นสีที่มีลักษณะโปร่งแสงเมื่อระบายสีน้ำลงบนพื้นกระดาษจะเห็นความใสของสีบนพื้นผิวกระดาษ  ดังนั้น การระบายสีน้ำควรระบายด้วยสีอ่อนให้ชุ่มเป็นรูปร่างต่างๆ แล้วเน้นด้วยสีเข้มขณะที่ภาพยังเปียกอยู่
เทคนิคการวาดภาพด้วยสีโปรสเตอร์
     ขั้นตอนการร่งภาพเป้นขั้นตอนที่สำคัญในการวาดภาพระบายสี  เพราะร่างภาพเป็นการเริ่มต้นโครงร่างของภาพ  ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความคิดหรือจินตนาการออกมา  ก่อนการวาดภาพทุกครั้งจำเป็นต้องมีการร่างภาพเพื่อจัดลำดับเนื้อหา  จัดองค์ประกอบของทัศนธาตุให้ได้ตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่สมบูรณ์  แล้วจึงลงน้ำหนักของเส้น  แสงและเงา สี ตามภาพร่างที่กำหนดไว้ โดยใช้สีโปรสเตอรืจึงจะได้ผลงานที่มีคุณภาพ
เทคนิคการวาดภาพด้วยเทคนิคผสม
     การระบายสีโปสเตอร์  มีวิธีการระบายให้สีผสมผสานกลมกลืนกันอยุ่ 2 วิธี  ดังนี้
1.ระบายสีแก่ไปหาสีอ่อน เป็นการระบายสีโดยคำนึงถึงเงาเข้มของภาพก่อนแล้วค่อยลดน้ำหนักให้อ่อนลงด้วยการผสมสีขาว  หรือสีใกล้เคียงกันในวงจรสีที่มีน้ำหนักอ่อนลงมาผสมเพิ่มเข้าไปทีละน้อยในลักษณะของการไล่น้ำหนักสี  เพื่อให้ภาพสว่างกลมกลืนกัน
2. ระบายจากสีอ่อนไปหาสีแก่  เป้นการระบายสีโดยคำนึงถึงส่วนสว่างหรือส่วนที่ได้รับแสงก่อน  แล้วจึงค่อยๆเพิ่น้ำหนักให้เข้มขึ้นที่ละน้อยด้วยการผสมสีดำหรืสีตรงกันข้ามในวงจรสีที่มีน้ำหนักเข้มขึ้น  ในลักษณะของการไล่น้ำหนักสี  เพื่อให้เกิดการประสานกลมกลืนกัน

ไม่มีความคิดเห็น: