วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรพิมพ์


หัวเรื่องวิจัย
การพัฒนาทักษะการอ่านตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรพิมพ์เล็ก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
ผู้วิจัย
.........................................................................
ปีการศึกษา
2556สภาพปัญหา
นักเรียนส่วนใหญ่มีความบกพร่องในเรื่องของการแยกแยะในตัวอักษรและรูปลักษณะของตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก การจำตัวอักษรภาษาอังกฤษ และการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำถาม
นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรพิมพ์เล็ก จะมีความสามารถในการเรียนรู้เสียง และรูปลักษณะของตัวอักษรในภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นหรือไม่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบข้อมูลที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. เพื่อให้ทราบทักษะและความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
3. เพื่อพัฒนาแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานของผู้เรียน
ประโยชน์
1. นักเรียนเริ่มตระหนักว่าตัวอักษรแต่ละตัวนั้นออกเสียงต่างกัน
2. นักเรียนสามารถสะกดคำศัพท์ได้ถูกต้องมากขึ้น
3. นักเรียนสามารถจำตัวอักษรภาษาอังกฤษได้มากขึ้น
4. เพื่อให้ทราบข้อมูลที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน
5. เพื่อให้ทราบทักษะพื้นฐานของผู้เรียน
6. ได้แบบวัดทักษะพื้นฐาน
วิธีดำเนินการ
1. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร การสอนภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2543ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผล
3. ออกแบบตารางบันทึกผลจากการฝึก
4. สร้างเกมและสื่อการเรียนการสอนและบทเรียนสำเร็จรูป
5. สร้างแบบทดสอบที่ใช้ทดสอบความพร้อมของผู้เรียนก่อนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยเน้นทักษะการอ่าน
ตัวแปรที่ใช้
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีการฝึกการเรียนรู้และตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยใช้เกม
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการอ่านตัวอักษรและคำ

กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาในปีการศึกษา 2556 จำนวน 40 คน โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการฝึกเป็นเวลา 1 ปีการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้
วิธีการฝึกการเรียนรู้เสียงและตัวอักษรภาษาอังกฤษโดยใช้เกม ซึ่งประกอบด้วย
1. กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการสอนคำศัพท์โดยการให้ผู้เรียนจำเสียงของตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก พร้อม ๆ กัน โดยสอนทีละ 2 ตัว และอาศัยแผ่นคู่มือเทียบเสียงและตัวอักษร
2. ทบทวนโดยใช้เกมที่สร้างขึ้นเอง โดอาศัยหลักการของ Throndike ที่ว่า Readiness, Practice, Success กล่าวคือ คำศัพท์ที่นำมาสร้างเกมนั้นจะต้องเป็นคำศัพท์ชุดเดียวกันทั้งหมด โดยได้ออกแบบที่หลากหลาย แต่ใช้คำศัพท์ตัวเดียวกันเพื่อให้ผู้เรียนเล่นซ้ำ ๆ กันจนผู้เรียนจำตัวสะกดได้
3. ทบทวนโดยใช้บทเรียน สำเร็จรูปที่มีคำถามคำตอบในตัวเอง
4. แบบทดสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียนในทักษะการอ่าน
5. แบบบันทึกผลจากการฝึกอ่านของผู้เรียน
วิธีรวบรวมข้อมูล / วิเคราะห์ข้อมูล
1. ตารางบันทึกความถูกต้องในการจำเสียงของนักเรียนแต่ละครั้ง
2. ตารางบันทึกการทดสอบก่อนและหลังการใช้เครื่องมือ
3. กราฟเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลัง
4. กราฟเปรียบเทียบคะแนนความถูกต้องในการออกเสียง
อภิปรายผล
จากงานชิ้นนี้พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2543 ได้คะแนนเฉลี่ย หลังการสอบเท่ากับ 5.13 จากคะแนน 10 ซึ่งน่าจะสรุปได้ว่า นักเรียนได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มหลังการทดสอบ (10 คะแนน) แสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ได้ ดังนั้นในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จึงควรเน้นทักษะด้านนี้ให้มาก เพราะเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการเขียนและ การอ่านประโยคต่อไป

ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากทักษะการอ่านเป็นทักษะที่จะเป็นในการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษในระดับสูง ดังนั้น ผู้สอนควรยืดเวลาในการทดสอบออกไปและทดสอบอีกครั้งแพื่อทดสอบความคงทนของการจำได้ นอกจากนี้ทักษะนี้ควรได้รับการพัฒนาอีกครั้งในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รวมทั้งผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะด้านการเขียนพร้อมกันไปด้วย เพราะนักเรียนบางคนอ่านได้แต่เขียนไม่ได้

ไม่มีความคิดเห็น: