ความรู้เรื่องสามเหลี่ยม

รูปสามเหลี่ยม  คือ รูปที่ประกอบด้วยด้านและมุมสามมุม มุมภายในรวมกันเข้าได้  180  องศา หรือสองมุมฉาก

ชนิดของสามเหลี่ยม  แบ่งตามด้านและแบ่งตามมุม

ก. แบ่งตามด้าน  แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ
1.สามเหลี่ยมด้านเท่า คือ สามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามยาวเท่ากัน และมุมกางมุมละ 60 องศา
2.สามเหลี่ยมหน้าจั่ว คือ สามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันสองด้าน และมีมุมเท่ากัน 2 มุม
3.สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า คือ สามเหลี่ยมที่มีด้านไม่เท่ากันทั้งสามด้าน
*สามเหลี่ยมด้านเท่ามีแกนสมมาตรมากที่สุด คือ 3 แกน

ข. แบ่งตามมุม แบ่งเป็น  3 ชนิด คือ
1. สามเหลี่ยมมุมแหลม  คือ สามเหลี่ยมที่มุมทุกมุมเป็นมุมแหลม
2. สามเหลี่ยมมุมฉาก  คือ สามเหลี่ยมที่มีมมุๆหนึ่งเป็นมุมฉาก
3. สามเหลี่ยมมุมป้าน คือ สามเหลี่ยมที่มีมุมๆหนึ่งเป็นมุมป้าน

ส่วนประกอบของสามรูปเหลี่ยม


การวัดความสูงของสามเหลี่ยมไม่มีความคิดเห็น: