การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว

     สถาบันครอบครัวถือว่ามีความสำคัญกับสังคมไทยเป็นอย่างสูง  เพราะสังคมไทยได้ยึดเอาสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักทางสังคม   ดังนั้น  การที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุขและอบอุ่นก็จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง  เพราะจากการวิจัยของหลายๆท่านปรากฎว่าถ้าใครได้เจริญเติบโตในครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่นจะเป็นพลเมืองที่ดีและมีศักยภาพที่ดีในสังคม

      ความขัดแย้งในครอบครัว  ในปัจจุบันสภาพสังคมเต็มไปด้วยความรีบเร่ง  และการแข่งขันสูง  ทำให้เกิดความเครียด  ซึ่งก็เป็นผลมาสู่สถาบันครอบครัวหลายๆเรื่อง เช่น เกิดการทะเลาะวิวาทของคนภายในครอบครัว  นี่ก็อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการดังนี้
 1. สาเหตุความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยา  ก็มีสาเหตุดังนี้
     - นิสัยและความเคยชินส่วนตัวที่แตกต่างกัน
     - ขาดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน
     - ความไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของตน
     - การไม่มีเวลาให้กันและกัน
     - การใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหา
     - การเข้ากันไม่ได้ระหว่างญาติของแต่ละฝ่าย
2. สาเหตุความขัดแย้งระหว่างพ่อแม่กับลูก  ซึ่งมีสาเหตุ ดังนี้
     - นิสัยจู้จี้จุกจิกขี้บ่นของพ่อแม่
     - การเรียน  เกิดความคาดหวังจากการเรียนของลูก
     - การคบเพื่อน  พ่อแม่บางคนเข้มงวดในการคบเพื่อนของลูก
     - ช่องว่างระหว่างวัย  พ่อแม่และลูกต้องปรับตัวเข้าหากัน
แนวทางป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว
1. การป้องกันความขัดแย้งในครอบครัว
     - ให้ความรัก
     - มีทักษะการสื่อสารที่ดี
     - ยอมรับพฤติกรรมของตนเอง
     - พยายามปรับตัวเข้าหากัน
     - ไม่ใช้อารมณ์หรือความรุนแรงในการแก้ปัญหา
     - ตั้งกติกาของครอบครัว
2. แนวทางการแก้ไขความขัดแย้งภายในครอบครัว
     - แสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ที่แท้จริงออกมาอย่างตรงไปตรงมา
     - พูดเมื่อพร้อมที่จะพูด
     - พูดถึงเฉพาะเรื่องหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน
     - ให้โอกาสอีกฝ่ายชี้แจงเหตุผล
     - ย้ำเรื่องราวให้เข้าใจตรงกัน
     - ฝ่ายที่ถูกโกรธจะต้องจับประเด็นปัญหาให้ได้
     - เตรียมความพร้อมที่จะประณีประนอม
     - มีความตั้งมั่นที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุข
การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว
  หลักการสร้างสัมพันธภาพ คือภาวะที่ผูกพันเกี่ยวข้องกัน  ซึ่งอาจเป็นระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคน โดยมีหลักดังนี้
1.เคารพสิทธิผู้อื่น
2.มองโลกในแง่ดี
3.อ่อนน้อมถ่อมตน
4.เอาใจเขามาใส่ใจเรา
5.มีเหตุผล
6.รับผิดชอบต่อหน้าที่
7.ให้ความไว้วางใจ
8.ให้ความร่วมมือ
9.ยอมรับความติชม
10.ให้กำลังใจ
แนวทางการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว
1.ครอบครัวอบอุ่น
     - มีความผูกพันทางอารมณ์ที่เหมาะสม
     - มีการจัดลำดับอำนาจและความเป็นผู้นำที่ชัดเจน
     - สมาชิกมีบทบาทหน้าที่ชัดเจน
     - สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     - มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
     - มีการใช้เวลาอยู่ร่วมกันตามสมควร
2.สัมพันธภาพในครอบครัวที่ดีมีดังนี้
     - ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน
     - ความเข้าใจ
     - ความรักความผูกพัน
     - มีเวลาให้กันอย่างเหมาะสม
     - ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
     - ความเคารพกัน
     - รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
     - สามัคคีปรองดองกัน
     - ความไว้วางใจ
     - พูดคุยปรึกษาหารือกัน
                          วีดีโอสื่อการสอนสัมพันธภาพครอบครัว
    
                           วีดีโอปัญหาครอบครัว
    
                            วีดีโอปัญหาครอบครัว เลี้ยงลูกด้วยเงิน
    

    

ไม่มีความคิดเห็น: