มาตราชั่งตวงวัดไทย

มาตราชั่งน้ำหนักเมตริก
10   มิลลิกรัม      เป็น    1   เซนติเมตร
10   เซนติเมตร    เป็น    1   เดซิกรัม
10   เดซิกรัม       เป็น    1   กรัม
10   กรัม            เป็น    1   เดคากรัม
10   เดคากรัม     เป็น    1   เฮกโตกรัม
10   เฮกโตกรัม   เป็น    1   กิโลกรัม

มาตราตวงความจุเมตริก
10   มิลลิเมตร     เป็น      1    เซนติเมตร
10   เซนติเมตร    เป็น      1    เดซิเมตร
10   เดซิเมตร      เป็น      1    ลิตร
10   ลิตร            เป็น      1   เดคาลิตร
10   เดคาลิตร      เป็น      1   เฮกโตลิตร
10   เฮกโตลิตร    เป็น      1   กิโลลิตร

มาตรชั่งน้ำหนักไทย
3    ไพ        เป็น    1   เฟื่อง
2    เฟื่อง     เป็น    1   สลึง
4    สลิง      เป็น    1   บาท
4    บาท      เป็น    1   ตำลึง
20   ตำลึง    เป็น    1   ชั่ง
50   ชั่ง       เป็น    1    หาบ

มาตรวัดเนื้อที่ไทย
144    ตารางนิ้ว     เป็น    1   ตารางคืบ
4       ตารางคืบ     เป็น    1   ตารางศอก
16     ตารางศอก   เป็น    1    ตารางวา
100   ตารางวา      เป็น    1   งาน
4       งาน              เป็น    1   ไร่

มาตราวัดระยะ
12      นิ้ว        เป็น      1    คืบ
2        คืบ        เป็น      1    ศอก
4        ศอก      เป็น      1    วา
20      วา         เป็น      1    เส้น
400   เส้น        เป็น     1    โยชน์

มาตราวัดระยะเมตริก
1      ลิตร           เป็น    1   ทะนาน
1      กิโลลิตร     เป็น    1   ปั่น
2      กิโลลิตร     เป็น    1   เกวียน
200   ลิตร          เป็น    1   เกวียน

ไม่มีความคิดเห็น: