วิจัยในชั้นเรียน เรื่องการแก้ปัญหาความไม่มีระเบียบวินัยในขณะรับประทานอาหารกลางวันหัวเรื่องวิจัย
การแก้ปัญหาความไม่มีระเบียบวินัยในขณะรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการเสริมแรงใจได้คะแนน
ผู้วิจัย
.............................................
ปีการศึกษา
2556

    การสร้างระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน เป็นหน้าที่สำคัญของครูไม่น้อยกว่าการสร้างความรู้ด้านวิชาการ เพราะถ้านักเรียนมีระเบียบวินัยในตัวเองแล้ว การเรียนการสอนก็จะประสบความสำเร็จดียิ่งขึ้น และจะเป็นพื้นฐานที่ดีของสังคมในอนาคตอีกด้วย
    นอกจากการเข้าแถว เดินแถว และระเบียบวินัยภายในห้องเรียนแล้ว การรับประทานอาหารกลางวันก็เป็นปัญหาที่เกือบทุกห้องเรียนประสบ เพราะนักเรียนค่อนข้างจะขาดระเบียบวินัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก็เช่นกัน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพยายามสังเกต เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับแก้ปัญหาและได้ทดลองใช้ มติส่วนรวมของทุกคนในห้องเป็นกฎเกณฑ์ในการสร้างระเบียบวินัยขณะรับประทานอาหาร โดยกำหนดกฎเกณฑ์เป็นข้อ ๆ และให้คะแนนเป็นรายกลุ่ม กรากฎว่าเกิดระเบียบวินียในการรับประทานอาหารขึ้นอย่างน่าพอใจในระดับหนึ่ง ซึ่งข้าพเจ้าจะได้พยายามปรับเสริมวิธีการ เพื่อให้เกิดพัฒนาการด้านระเบียบวินัยที่ดียิ่งขึ้น
    จากวิธีการสร้างแรงจูงใจด้วยคะแนนนั้น สามารถประยุกต์ใช้กับกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนได้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่นำไปปรับใช้ตามสมควร

ไม่มีความคิดเห็น: