แห่ปราสาทผึ้งเมืองสกล

             ประวัติการทำปราสาทผึ้ง  
    การทำปราสาทผึ้งและแห่ปราสาทผึ้ง   ส่วนมากในภาคอีสานนิยมทำกันมาแต่โบราณ  ด้วยเหตุผลหรือคติที่ว่า
1.เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
2.เพื่อตั้งความปรารถนาไว้  หากเกิดในภพมนุษย์ขอให้มีปราสาทราชมณเฑียรอาศัยอยู่ด้วยความมั่งมีศรีสุข  ถ้าเกิดในสวรรค์ขอให้มีปราสาทอันสวยงามมีนางฟ้าแวดล้อมเป็นบริวารจำนวนมาก
3.เพื่อรวมพลังสามััคคีทำบุญทำกุศลร่วมกัน  พบปะสนทนากันฉันท์พี่น้อง
4.เพื่อเป็นการประกาศหลักศีล  ทางบุญทางกุศลให้ปรากฎ  โดยชาวคุ้มวัดต่างๆร่วมกับข้าราชการ  พ่อค้า  ประชาชน  บริจาคเงิน  ตามศรัทธา พร้อมกันทำปราสาทผึ้ง  กำหนดเอาเทศกาลออกพรรษาเป็นวันจัดงานมูลเหตุแห่งการทำปราสาทผึ้ง
     ปรากฎในหนังสือธรรมบท  ภาค 6 เรื่องยมกปาฏิหาริย์ตอนพระพุทธเจ้าเสด็ดจำพรรษาปีที่ 7  บาสวรรค์ดาวดึงส์ชั้น 2  ประทับที่บัณฑุกัมพลสีลาอาสน์   ทรงแสดงอภิธรรมปิฏกแก่พระมารดา   ดวงตาเห็นธรรม  ครั้นวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  11  ซึ่งเป็นวัน  มหาปวารณาออกพรรษา  พระพุทธเจ้าตรัสอำลาพระอินทร์  เพื่อเสด็จสู่เมืองมนุษย์  พระอินทร์จึงเนรมิตรบันได้  3  ชนิด คือ
1. บันไดทองคำอยู่เบื้องขวา
2. บันไดเงินอยู่เบื้องซ้าย
3. บันไดแก้วมณีอยู่ตรงกลาง
     ครั้นแล้ว  พระพุทธเจ้าก็เสด็จลงทางบันไดแก้วมณีตรงกลาง  ท้าวมหาพรมกั้นเศวตฉัตรท้าวสุยาม  ถือพัดวาลวีชนีพวกเทวดาทางบันไดทองคเบื้องขวา  มีนักฟ้อน  นักดนตรีติดตามพวกมหาพรหม  ลงทางบันไดเบื้องซ้าย  มีมาตุลีเทพบุตร  ถือดอกไม้ของหอมติดตาม   ครั้นเสด็จถึงประตูเมืองกัสสะนคร  ประทับพระบาท  เบื้องขวาและเรียกสถานที่นี้ว่า  "อจลเจดียสถาน" สืบมา  ประทับทรงดูรอบทิศอีกเป็นครั้งที่ 2  พวกเทวดา  มนุษย์  นาค ครุฑ สัตว์นคร  ต่างชื่นชมในพระบารมีพระพุทธเจ้าและเกิดความเลื่อมใสในบุบุญกุศลเป็นอย่างยิ่ง  จึงเกิดจินตนาการมองเห็นปราสาทวิมานสวยงามใคร่อยากไปอยู่ใคร่อยากไปอยู่จึงรู้ชัดว่า  การที่จะไปอยู่ในปราสาทสวยงานได้นั้น  จะต้องสร้างบุญสร้างกุศลประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักธรรมทำบุญใส่บาตรสร้างปราสาท  กองบุญขึ้นในเมืองมนุษย์เสียก่อน  จึงจะไปได้  จากนั้นมาจึงพากันคิดสร้างปราสาทวิมานบนสวรรค์ทรงจตุรมุข  มีเสา  มีห้อง  มีหร้าพร  ช่อฟ้า  ในระกา  หางหงส์  บันได  มียอด  มีมณฑป  ลวดลายจิจิตรสวยงามตามยุคตามสมัยต่อกันมา

กำหนดการแห่ปราสาทผึ้ง
   การแห่ปราสาทผึ้งถือเป็นประเพณีของหลายจังหวัด  แต่ที่ถือว่าเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่และทำเป็ประจำทุกปี คือ อยู่ที่จังหวัดสกลนคร  จะจัดให้มีก่อนวันออกพรรษาของทุกปีควบคู่กับประเพณีการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานในหนองหารด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: