ชนิดของรูปสี่เหลี่ยม

สี่เหลี่ยม  คือ  รูปที่ประกอบด้วยด้าน  4  ด้าน  มุม  4  มุม  มุมภายในรวมกันได้  360  องศา  หรือ 4 มุมฉาก

ชนิดของสี่เหลี่ยม

1.สี่เหลี่ยมจัตุรัส  คือ  สี่เหลี่ยมที่มีด้านทั้ง 4 ยาวเท่ากัน มุมทุกมุมเป็นมุมฉาก  เส้นทแยงมุมตัดกันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน และได้ฉากกันด้วย

2.สี่เหลี่ยมผืนผ้า  คือ  สี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน  มุมทุกมุมเป็นมุมฉาก  เส้นทแยงมุมตัดกันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน

3.สี่เหลี่ยมด้านขนาน  คือ สี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกัน  และยาวเท่ากัน  มุมไม่เป็นมุมฉาก  เส้นทแยงมุมตัดกันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน

4.สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  คือ สี่เหลี่ยมที่มีด้านทั้ง 4 ยาวเท่ากัน มุมเป็นมุมฉาก เส้นทแยงมุมตัดกันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตั้งฉากกันด้วย

5.สี่เหลี่ยมคางหมู  คือ  สี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานเพียงคู่เดียว


6.สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า  คือ สี่เหลี่ยมที่มีด้านทั้ง 4 ยาวไม่เท่ากัน

7.สี่เหลี่ยมรูปว่าว  คือ สี่เหลี่ยมที่มีด้านประชิดยาวเท่ากัน 2 คู่

หมายเหตุ  1.สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีแกนสมมาตรมากที่สุด คือ 4  แกน

2. สี่เหลี่ยมด้านขนานไม่มีแกนสมมาตร

ไม่มีความคิดเห็น: