ความรู้เรื่องมุม


    มุม คือ ที่ว่างระหว่างเส้นตรงสองเส้นมาพบกันหรือตัดกัน  มุมประกอบด้วยแขนของมุมและจุดยอดของมุม

    1. มุมแหลม  คือ มุมที่กางไม่ถึง 90 องศา

     2. มุมฉาก  คือ มุมที่กาง  90  องศาพอดี
    3. มุมป้าน  คือ มุมที่กางมากกว่า  90  องศา แต่ไม่ถึง 180 องศา
    4. มุมตรง  คือ มุมที่กาง 180  องศาหรือ 2 มุมฉาก


    5. มุมกลับ  คือ มุมที่กางมากกว่า  180  องศา แต่ไม่ถึง 360 องศา
    6. มุมกลม  คือ มุมที่กาง 360 องศา หรือ 4 มุมฉาก
    7. มุมประชิด  คือ มุมที่อยู่ชิดติดกัน  และมีแขนของมุมร่วมกัน
    8. มุมประกอบ  1 มุมฉาก  คือ มุมประชิดที่รวมกันได้ 1 มุมฉาก
   10. มุมตรงข้าม  คือ มุมที่เกิดจากเส้นตรงสองเส้นมาตัดกัน ทำให้มุมตรงกันข้ามกางเท่ากัน

   11. มุมภายในรูปสามเหลี่ยมใดๆ รวมกันได้เท่ากับ 180 องศา
   12. มุมภายในรูปสี่เหลี่ยมใดๆ รวมกันได้เท่ากับ  360  องศา

ไม่มีความคิดเห็น: