วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

     รัฐบาลไทยกำหนดให้วันที่  18  สิงหาคม  เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ   เนื่องจากวันที่  18  สิงหาคม  พ.ศ.  2411  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ได้เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคและสถลมารค  ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง  ที่ทรงพยากรณ์ไว้ล่วงหน้าถึง 2 ปี  ว่าจะเกิดขึ้นในวันอังคาร  ขึ้น 1 ค่ำ  เดือน 10  ปีมะโรง  สัมฤทธิศก จุลศักราช 1230   โดยจะเห็นเต็มดวงและชัดเจนที่สุดที่หมู่บ้านหัววาฬ ตำบลหว้ากอ  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตั้งแต่บริเวณเกาะจานไปจนถึงปรานบุรี  และลงไปถึงจังหวัดชุมพร   จึงโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงค์ (ช่วง  บุญนาค)  ไปสร้างค่ายหลวงและพลับพลาที่ประทับ  มีคณะนักราดาศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศส  และ เซอแฮริ ออด  เจ้าเมืองสิงค์โปร  เดินทางมาเข้าเฝ้าและร่วมสังเกตการณ์   และต่อมาได้มีการสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์  ที่อำเภอบ้านหว้ากอ    ผลการคำนวนของ  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  แม่นยำมาก  เซอแฮริ  ออด  ได้บันทึกเหตุการณ์ไว้   ซึ่งต่อมา  หม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล  ได้แปรเป็นภาษาไทย  ในงานหว้ากอรำลึก ณ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ  เมื่อ พ.ศ. 2518  มีใจความว่า " พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ทรงพระสำราญมาก  เพราะการคำนวนสุริยุปราคาของพระองค์  ได้พิสูจน์แล้วว่าถูกถ้วนที่สุด  ถูกถ้วนยิ่งกว่าที่ชาวยุโรปได้คำนวนไว้" 
   ต่อมา  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระองค์ได้ทรงรับเอาศิลปวิทยาการและความคิดสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปกครองประเทศ  ด้วยเหตุนี้องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO  จึงได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณของพระองค์ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก  ด้วยพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณนานับประการ  โดยเฉพาะพระกรณียกิจด้านดาราศาสตร์
   ทั้งนี้สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยเฉพาะทางด้านดาราศาสตร์มีแนวคิดว่าน่าจะถือเอาวันที่  18  สิงหาคม  เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทย
   ต่อมา  วันที่ 14  เมษายน  พ.ศ. 2525  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเทอดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 18  สิงหาคม  เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  และเมื่อวันที่ 18  สิงหาคม  พ.ศ.  2511  ได้มีโอกาสจัดงาขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
   นอกจากนี้ เมื่อ ปี พ.ศ. 2527  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 18 - 24  สิงหาคม  โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการต่างๆ  จนได้รับความสนใจจากภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนทั่วไป  จึงทำให้คณะรัฐมนตรีได้เล็งเห็นความสำคัญ
   ดังนั้น เมื่อวันที่ 3 กันยายน  พ.ศ. 2528  คณะรัฐมนตรีจึงได้อนุมัติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของทุกปี  ระหว่างวันที่ 18 - 24 สิงหาคม
   สำหรับ อุทยานวิทยาศาสตร์ที่บ้านหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้น  ในเวลาต่อมา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่่อมพระราชทานชื่ออุทยานนี้ว่า ""อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์" "  และได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง  พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมรูปหล่อประทับนั่งบนพระเก้าอี้ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารเรือ ชุดเดียวกับวันที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาบ้านหว้ากอ  เพื่อเป็นการระลึกถึงวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ไม่มีความคิดเห็น: