วัยรุ่นกับโภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

     อาหารและโภชนาการก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่ายิ่งของการดำรงชีวิตของคนเรา  เพราะจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ร่างกาย  เพราะถ้าร่างกายเราขาดภาวะโภชนาการหรือขาดสารอาหารที่เพียงพอต่อร่างกายแล้ว  ก็จะก่อให้เกิดทุพโภชนาการ  แต่ถ้าร่างกายได้รับมากเกินไปก็ไม่ดีจะทำให้ภาวะโภชนาการเกิน
    ดังนั้นเราต้องมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องโภชนาการและอาหารให้เข้าใจเพื่อนำไปปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องความหมายของอาหารและโภชนาการ
 1. อาหาร  หมายถึง  สิ่งที่เรารับประทานเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย  ไม่ก่อให้เกิดโทษ
 2. โภชนาการ  หมายถึง  เนื้อหาสาระที่อธิบายเกี่ยวกับอาหารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและการเจริญเติบโตของมนุษย์
คุณค่าของอาหารต่อสุขภาพ
1.ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต
2.ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย
3.ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย
4.ช่วยให้อวัยวะต่างๆภายในร่างกายทำงานได้ตามปกติ
5.ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้ร่างกาย

ภาวะโภชนาการ    หมายถึง   สภาพร่างกายที่บริโภคอาหาร  วึ่งร่างกายนำอาหารที่ได้รับไปใช้เพื่อความเจริญเติบโต
ประเภทของอาหาร  แบ่งออกได้คือ ภาวะโภชนาการดี  ภาวะทุพโภชนาการ  และภาวะโภชนาการเกินโรคขาดสารอาหารภาวะโภชนาการเกิน หรือ อ้วนข้อปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพ
โภชนบัญัติ 9 ประการ
หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย
อาหารที่เหมาะสมกับวัยรุ่น   วัยรุ่นนอกจากจะรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่แล้วตองให้ได้รับสารอาหารให้ครบด้วย   เพื่อการพัฒนาการที่สมวัย  ดังต่อไปนี้
1.ควรดื่มนมวันละ 1 - 2 แก้ว
2.รับประทานอาหารเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆพอเพียง
3.รับประทานหาหารไข่วันละ 1 ฟอง
4.รับประทานอาหารพืชผักผลไม้ให้เพียงพอ
5.รับประทานอาหารประเภทแป้งให้พอเหมาะกับความต้องการ
6.รับประทานอาหารที่ให้ไขมันพืชและสัตว์ให้พอเหมาะ

ปัญหาสุขภาพจากการรับประทานอาหารของวัยรุ่น

ฉลากบนผลิตภัณฑ์อาหารและปัญหาของวัยรุ่น
ไม่มีความคิดเห็น: