บทนิยามคณิศาสตร์ ม.2

1) ความสัมพันธ์ที่แสดงความเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณซึ่งอาจมีหน่วยเดียวกันหรือต่างหน่วยกันก็ได้

2) หลักการคูณเมื่อคูณแต่ละจำนวนในอัตราส่วนใดด้วยจำนวนเดียวกันโดยที่จำนวนนั้นไม่เท่ากับศูนย์ จะได้อัตราส่วนใหม่ที่เท่ากับอัตราส่วนเดิม
หลักการหาร   เมื่อหารแต่ละจำนวนในอัตราส่วนใดด้วยจำนวนเดียวกันโดยที่จำนวนนั้นไม่เท่ากับศูนย์จะได้อัตราส่วนใหม่ที่เท่ากับอัตราส่วนเดิม
3)
4) 

5) ประโยคที่แสดงการเท่ากันของอัตราส่วนสองอัตราส่วนเรียกว่าสัดส่วน
6) รูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการเลื่อขนานสามารถทับกันได้สนิทโดยไม่ต้องพลิกรูป  หรือกล่าวว่ารูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานจะเท่ากันทุกประการ    ส่วนของเส้นตรงบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานของส่วนของเส้นตรงนั้นจะขนานกัน
7) รูปต้นแบบกับภาพที่ได้จาการสะท้อน  สามารถทับกันได้สนิท  โดยต้องพลิกรูปหรือกล่าวว่า  รูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการสะท้อนเท่ากันทุกประการ   ส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมจุดบนรูปต้นแบบกับจุดที่สามารถทับกันบนภาพที่ได้จากการสะท้อนจะขนานกัน
8) รูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการหมุนสามารถทับกันได้สนิท  โดยไม่ต้องพลิกรูป  หรือกล่าวว่า  รูปต้นแบบกับภาพที่ได้จากการหมุนเท่ากันทุกประการ
9) จุดบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการหมุนจุดนั้น  แต่ละคู่จะอยู่บนวงกลมเดียวกันและมีจุดหมุนเป็นจุดศูนย์กลาง  แต่วงกลมเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีรัศมีเท่ากัน
10) รูปเลขาคณิตสองรูปเท่ากันทุกประการ  ก็ต่อเมื่อ เคลื่อนที่รูปหนึ่งไปทับอีกรูปหนึ่งได้สนิท
11) ส่วนของเส้นตรงสองเส้นเท่ากันทุกประการ  ก็ต่อเมื่อ ส่วนของเส้นตรงทั้งสองเส้นนั้นยาวเท่ากัน
12) มุมสองมุมเท่ากันทุกประการ ก็ต่อเมื่อ มุมทั้งสองนั้นมีขนาดเท่ากัน
13)
14) รูปสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการ  ก็ต่อเมื่อ ด้านที่สมนัยกันและมุมคู่ที่สมนัยกันของรูปสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนั้น  มีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆ
15) ถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีความสัมพันธ์กันแบบ  ด้าน - มุม - ด้าน (ด.ม.ด.)  กล่าวคือมีด้านยาวเท่ากันสองคู่  และมุมในระหว่างด้านคู่ที่ยาวเท่ากันมีขนาดเท่ากัน  แล้วรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเท่ากันทุกประการ
16) ถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีความสัมพันธ์กันแบบ  มุม - ด้าน - มุม (ม.ด.ม.) กล่าวคือมีมุมที่มีขนาดเท่ากันสองคู่  และด้านซึ่งเป็นแขนร่วมของมุมทั้งสองยาวเท่ากัน  แล้วรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเท่ากันทุกประการ
17) ถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีความสัมพันธ์กันแบบ ด้าน - ด้าน - ด้าน (ด.ด.ด.) กล่าวคือมีด้านยาวเท่ากันสามคู่  แล้วรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเท่ากันทุกประการ
18) รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  คือ รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านสองด้านยาวเท่ากัน
19) 1.เส้นแบ่งครึ่งมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  จะแบ่งรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วออกเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการ
      2.มุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีขนาดเท่ากัน
      3.เส้นแบ่งครึ่งมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  จะแบ่งครึ่งฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
      4.เส้นแบ่งครึ่งมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  จะตั้งฉากกับฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
      5.เส้นที่ลากจากมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมาแบ่งครึ่งฐาน  จะแบ่งครึ่งมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
      6.เส้นที่ลากจากมุมยอดของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมาแบ่งครึ่งฐาน  จะตั้งฉากกับฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

ไม่มีความคิดเห็น: