บทนิยามคณิตศาสตร์ ม.1

1) หลักเกณฑ์การบวกจำนวนเต็ม มีดังนี้
    1.การบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก  ใช้วิธีเดียวกันกับการบวกจำนวนนับด้วย
         จำนวนเต็มนับ  ซึ่งจะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวก

    2.การบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ   ให้นำค่าสัมบูรณ์มาบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนลบ
    3.การบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบที่มีค่าสัมบูรณ์ไม่เท่ากัน  ให้นำค่าสัมบูรณ์ที่
          มากกว่าลบ   ด้วยค่าสัมบูรณ์ที่น้อยกว่าแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบตาม
         จำนวนที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า
    4.การบวกระหว่างจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากันผลบวกเท่ากับ 0
2) ถ้า a เป็นจำนวนเต็มใดๆ จำนวนตรงข้ามของ a เขียนแทนด้วย -a และ a+(-a) =(-a)+a=0
3) ถ้า a เป็นจำนวนใดๆ จำนวนตรงข้ามของ -a คือ a เขียนแทนด้วย -(-a)=a
4) ตัวตั้ง - ตัวลบ ช ตัวตั้ง + จำนวนตรงข้ามของตัวลบ
5) หลักเกณฑ์การคูณจำนวนเต็ม  มีดังนี้
    1.การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวก  ใช้วิธีเดียวกับการคูณจำนวนนับด้วยจำนวนนับ  ซึ่งจะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวก
    2.การคูณจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบ  จะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์  ของสองจำนวนนั้น
    3.การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก  จะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์  ของสองจำนวนนั้น
    4.การคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ   จะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าสัมบูรณ์เท่ากับผลคูณของค่าสัมบูรณ์ของสองจำนวนนั้น
6) ตัวหาร x ผลหาร = ตัวตั้ง
7) หลักเกณฑ์การหารจำนวนเต็มมีดังนี้
    1.ถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่ ใช้วิธีเดียวกับการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับ  ซึ่งจะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวก
    2.ถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู๋  ให้นำค่าสัมบูรณ์ของตัวตั้งและค่าสัมบูรณ์ของตัวหารมาหารกัน  และตอบเป็นจำนวนเต็มบวก
    3.ถ้าตัวตั้งหรือตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มลบโดยที่อีกตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มลบ  ให้นำค่าสัมบูรณ์ของตัวตั้งและค่าสมบูรณ์ของตัวหารมาหารกัน  แล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบ
8) จำนวนคู่  คือ จำนวนเต็มที่หารด้วย 2 ลงตัว  จำนวนคี่ คือ จำนวนเต็มที่หารด้วย 2 ไม่ลงตัว
9) ถ้า a แทนจำนวนใดๆ  และ n แทนจำนวนเต็มบวก " a ยกกำลัง n "  หรือ "a กำลัง n" เขียนแทน a ยกกำลัง n  มีความหมายดังนี้
10) เมื่อ a แทนจำนวนใดๆ m และ n แทนจำนวนเต็มบวก ดังนี้

11) เมื่อ a แทนจำนวนใดๆที่ไม่ใช่ ศูนย์m , n แทนจำนวนเต็มบวก และ ดังนี้ 
12) เมื่อ a แทนจำนวนใดๆ ที่ๆม่ใช่ศูนย์
 13) เมื่อ a แทนจำนวนใดๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์แล n แทนจำนวนเต็มบวก
14) เมื่อ a แทนจำนวนใดๆ a ไม่เท่ากับ m และ n  แทนจำนวนเต็มบวก
15) ส่วนของเส้นตรง คือส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลายสองจุด
16) รังสีคือส่วนหนึ่งของเส้นตรงซึ่งมีจุดปลายเพียงจุดเดียว
17) มุม คือ รังสีสองเส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกัน เรียกรังสีสองเส้นนี้ว่าแขนของมุม และเรียกจุดปลายที่เป็นจุดเดียวกันนี้ว่า จุดยอดมุม
 

ไม่มีความคิดเห็น: