โรงเรียนดี ศรีตำบล
ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมอย่างยั่งยืน

ครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล
      สพฐ. ได้จัดทำโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล  ขึ้นโดยตั้งเป้าหมายทั้งหมด  6,500  โรงเรียน  เพื่อเป็นการขับเคลื่อนคุณธรรมของนักเรียน   เพราะปัจจุบันนี้โลกของโซเซียลเน็ตเวิร์คมีอิทธิพลส่งผลต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก   ทั้งในทางบวกและทางลบโดยเฉพาะเด็กในช่วงวัยรุ่นรับอิทธิพลในเรื่องนี้เร็วมากทำให้มีพฤติกรรมในทางที่ไม่เหมาะสม     ทางสพฐ.จึงต้องการส่งเสริมคุณธรรม   วินัย   ศีลธรรม   เพราะเป็นเกาะป้องกันซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานนอกจากทางโรงเรียนอย่างเดียว   เช่น  ผู้ปกครอง   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   วัด  เจ้าหน้าที่ตำรวจ  เป็นต้นแนวปฏิบัติ

ปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน   5  ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย


        

        คุณธรมต้องเริ่มที่บ้านตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเลย   ทำทุกวันทำบ่อยๆ  ก็จะเป็นนิสัยตัวตัวของด็กเอง (ย้ำคิด  ย้ำทำ )ห้องที่  1  ห้องนอน

     เราใช้เวลาในห้องนอนอย่างน้อยก็ 6 - 8 ชั่วโมง  ส่วนมากก็เป็การนอนหลับพักผ่อน  ดังนั้นส่งสำคัญคือความสะอาดโดยเฉพาะฝุ่นที่เราต้องสูดดมเข้าไป
     ดังนั้น   เราต้องรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบ  เช่น
 1.ตื่นขึ้นมาก็ให้รู้จักจัดที่นอน   พับผ้าห่ม  หมอน  ให้เป็นระเบียบ   ควรปัดกวาด  เช็ดถู  ทุกวัน

 2. ก่อนนอน ให้รู้จักสวดมนต์ไหว้พระ  นั่งสมาธิ  แผ่เมตตา
 3. ไม่ควรมีสิ่งของอย่างอื่นในห้อง  เช่น ทีวี  ตู้เย็น  และไม่นำจำพวกอาหารเข้าไปกินเพราะจะเป็นการเพาะเชื้อโรคโดยไม่รู้ตัว
                         
 

 ห้องที่ 2  ห้องน้ำ   
                   
      เป็นห้องที่สะสมเชื้อโรคมากที่สุดต้องดูแลรักษาความสะอาด  เพราะตื่นขึ้นมาเราต้องเข้าห้องน้ำชำระร่างกาย   ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายต้องรักษาความสะอาด  ขัดล้างให้สะอาดอยู่เสมอ


                                                                               ห้องที่  3  ห้องแต่งตัว
      ออกจากห้องน้ำมาก็แต่งตัวเป็นเวลาดูความเรียบร้อบของร่างกายก็มีการหวีผม  ทาครีม ทาแป้ง  เปลี่ยนเสื้อผ้า  ดังนั้นความสะอาดต้องเป็นระเบียบต้องสำคัญ
     1. เสื้อผ้าที่ใช้แล้วควรหาตะกร้าใส่ให้เรียบร้อบ
     2. ฝุ่นแป้งที่ทาตัวและเส้นผมที่ขาดร่วงต้องปัดกวาดเช็ดถูได้สะอาด
     3. โต๊ะเครื่องแป้งจัดให้เป็นระเบียบเช็ดให้สะอาด
     4. เสื้อผ้าที่ซักรีดเรียบร้อยแล้วควรเก็บใส่ในตู้เสื้อผ้า  หรือพับเก็บให้เรียบร้อย               
ห้องที่ 4 ห้องอาหาร 
      
 ห้องนี้ก็สำคัญอีกเพราะเราต้องเอาเข้าร่างกาย   ดังนั้นต้องเน้นเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นอาหาร  โต๊ะทำกับข้าว  ที่ล้างจานและโต๊ะอาหาร  เช่น
    1. โต๊ะทำกับข้าวเมื่อเสร็จแล้วต้องทำความสะอาดเช็ดถูให้เรียบร้อย  รวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดจำพวก มีด  เขียง  หม้อ  จาน  ถ้วย  ช้อน
    2.  โตีะอาหาร  เวลารับประทานอาหารไม่ควรพูดคุยกัน  เพราะเป็นการเสียมารยาทในการรับประทานอาหารหรืออาจทำให้สำลักอาหารได้
    3.  เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วต้องเก็บไปล้างให้เรียบร้อย   ส่วนที่เหลือเก็บเข้าตู้กับข้าวหรือตู้เย็นไม่ควรนำมาวางไว้บนโต๊ะ


                                              ห้องที่ 5  ห้องทำงาน

  ห้องทำงานก็เป็นอีกห้องที่สำคัญเพราะเป็นห้องหารายได้มาสู่ครอบครัวช่วยสร้างอนาคตสู่ความสำเร็จดังนั้นเอกสารเป็นสิ่งสำคัญ   ดังนั้นต้องจัดให้เป็นระเบียบ  สะอาด  วางให้เหมาะสมมีอุปกรณืที่เพียงพอต่อการทำงานและยังสามารถใช้งานได้ดีถ้าทำได้สำเร็จก็เกิดผลคือ
  1.มีความคิดริเริ่งสร้างสรรค์ผลงานได้ดี
  2.มีความชำนาญในการทำงานและเชี่ยวชาญในระดับต่อไป
  3. เป็นแหล่งหาเงินหาทรัพย์ได้มากขึ้น
   ดังนั้น  ถ้าใครสามารถฝึกนิสัยของเด็กนักเรียนได้ตาม  5  ห้องชีวิตได้ก็จะสามารถสร้างนิสัยที่ดีในตัวเด็ก   ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นคุณธรรมพื้นฐานที่จะช่วยสร้างนิสัยแบบยั่งยืนต่อไปได้    เมือเด็กได้รับแล้วก็จะทำให้โตขึ้นเป็นผูใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป


 เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดี ศรีตำบล

1. เป้าหมายด้านปัจจัย (INPUT) พัฒนาโรงเรียน  (เดือนที่ 1 - 3)
  1.1. มีแผนยุทธศาสตร์ที่ ชัดเจนและเชื่อมั่นว่าทำได้จริง
  1.2. มีเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนที่ทุกคนเข้าใจถูกต้องตรงกัน

  1.3. มีความสะอาดเป็นระเบียบ สวยงามเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคน

  1.4. มีบริเวณโดยรอบร่มรื่นสวยงามด้วยร่มเงาธรรมชาติ

  1.5. มีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้าน สีสันสดใส

  1.6. มีความปลอดภัยปลอดสารเสพติดและอบายมุข

  1.7. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมนิเทศ ประเมินและพัฒนาโรงเรียน

 2. เป้าหมายด้านกระบวนการ (PROCESS) จัดการเรียนรู้ (เดือนที่ 4 - 6)
  2.1. จัดบรรยากาศห้องสมุดเหมือนบ้าน มีหนังสือ สื่อใหม่เพียงพอเหมาะสม
  2.2. ปรับปรุงใช้สื่อการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการต่างๆอย่างคุ้มค่า

  2.3. ใช้ศูนย์การเรียนรู้งานอาชีพครบวงจร นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน

  2.4. เป็นศูนย์กีฬาชุมชนแบบครบวงจร มีสนามกีฬา กิจกรรมดูแลรักษา

  2.5. มีห้องสุขานักเรียนที่สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ

  2.6. ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยีทันสมัยในการเรียนรู้

  2.7. ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับในการเป็นนักพัฒนาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 
3. เป้าหมายด้านกระบวนการ (PROCESS) ปลูกฝังนิสัยนักเรียน (เดือนที่ 7 - 9)
  3.1. ฝึกความมีวินัย
  3.2. ฝึกการแสดงความเคารพ

  3.3. ฝึกความอดทน

  3.4. ฝึกนินัยผ่านกิจกรรมชีวิตจริง 6 มิติจากการมีส่วนร่วมของ “บวร”บรม

  3.5. ปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( บ้าน  วัด  โรงเรียน )

  3.6. สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนทำความดีทุกวัน ( กาย  วาจา  ใจ )
  3.7. ผู้บริหารและครูปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดี  ( กาย  วาจา  ใจ )

 4. เป้าหมายด้านผลผลิต (OUTPUT) (เดือนที่ 10 - 12)
  4.1. ชื่อเสียงโรงเรียนดี
  4.2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเดิม/เท่ากับ/มากกว่าค่าเฉลี่ย สพฐ.
( ใฝ่เรียน )

  4.3. อ่านเขียนคิดเลขคล่อง ชั้น ป.2  และ/หรือ สื่อสารภาษาอาเซียนได้ ชั้น ม.3 ( ใฝ่รู้ )

  4.4. มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน ( ใฝ่ดี )

  4.5. มีจิตอาสาและมีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ( รับผิดชอบส่วนรวม )

  4.6. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี ( สุขภาพดี )

  4.7. ใช้เทคโนโลได้ หนึ่ง ใช้ภาษาอาเซียนได้ หนึ่ง มีงานอาชีพ หนึ่ง  ( ทันโลก )

เคล็ดลับการที่จะผ่านการประเมิน
1.ต้องมีป้ายบอกทางไปโรงเรียนชัดเจนทุกด้าน
2.ป้ายคัดเอ้า ต้องใหญ่และพิมพ์ให้ถูก (โรงเรียนดี ศรีตำบล)
3.ห้องน้ำต้องสะอาด
4.ห้องวิทย์ต้องมีอ่างล้างมือ
5.มีห้องจริยธรรมและมีองค์ประกอบครบ  สะอาดด
6.มีป้ายประชาสัมพันธ์เกียวกับโรงเรียนดีให้สามารถเห็นได้ทุกคน
7.มีแหล่งเรียนรู้  นักเรียนสามารถอธิบายได้
8.เอกสารครบตามแบบประเมิน(ผอ.รับผิดชอบ)
9.มีผลงานนักเรียน
10.นักเรียนมีมารยาท  สวดมนต์ไหว้พระ 
11.ทุกห้องสะอาดเป็นระเบียบ

ไม่มีความคิดเห็น: