วันภาษาไทยแห่งชาติ

 

        ในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีมาตั้งแต่พ.ศ. 2505  เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่อง “ ปัญหาการ ใช้คำไทย ” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และทรงมีพระราชดำรัสในตอนหนึ่งความว่า “...เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ควรจะใช้คำเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก…” ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ … สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆ ก็ควรจะมี   จนเป็นที่ประทับใจผู้ร่วมประชุมครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง  

 วัตถุประสงค์ของวันภาษาไทยแห่งชาติ
1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงให้ความเป็นห่วงภาษาไทย
    และพระราชทานแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
2. เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องทั้งการพูด  การเขียน และการใช้

                                               กลอนเชิดชูภาษาไทย

                                       เกิดเป็นไทยถ้าไม่รักษ์ภาษาไทย
                                       จะมีใครจรรโลงไว้ให้สืบสาน
                                       ด้วยปู่ย่าสร้างสรรค์มาแต่ช้านาน
                                       เราลูกหลานควรจักพิทักษ์แทน
                                       ฝึกฟังพูดอ่านเขียนเรียนหลักภาษา
                                       วรรณคดีมีค่าน่าหวงแหน
                                       รักษ์ภาษาแม่ไว้ให้เป็นแกน
                                       สมที่เกิดในแดนแผ่นดินไทย

ไม่มีความคิดเห็น: