อาเซียน

สมาคมอาเซียน
ความหมายและสัญลักษณ์ธงอาเซียน


สีแดง   คือ   ความกล้าหาญและสามัคคี
สีน้ำเงิน   คือ   สันติภาพและความมั่นคง
สีขาว   คือ   ความบริสุทธิ์
สีเหลือง   คือ   ความเจริญรุ่งเรือง
 ประเทศสมาชิก ASEAN และปีที่เข้าร่วม
 
ปีที่ก่อตั้ง   2510   ได้แก่  ไทย  ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย  สิงคโปร์  และอินโดนีเซีย   
                       ( 8 ส.ค. 2510 )
ปี   2527   ได้แก่   บรูไน   ( 7 ม.ค. 2527 )
ปี   2538   ได้แก่   เวียดนาม   ( 28 ก.ค. 2538 )
ปี   2540   ได้แก่   เมียนมาร์   ลาว   ( 23 ก.ค. 2540 )
ปี   2542   ได้แก่    กัมพูชา ( 30 เม.ย. 2542 )

อาเซียนก่อตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร

         อาเซียนก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ  ซึ่งมีการลงนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  ที่มีสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ณ วังสราญรมย์  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  2510  โดยมีวัตถุประสงค์ปฏิญญา กรุงเทพ   7 ประการ ดังต่อไปนี้
  1.ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
  2.ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ
  3.ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และด้าน      การบริหาร
  4.ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมและวิจัย
  5.ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
  6.ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  7.ร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระดับประเทศ

 อาเซียน +3 และอาเซียน +6 คืออะไร
 
       อาเซียน +3 เป็นการร่วมมือกันในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ส่วน อาเซียน +6 ก็จะมีประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย เพิ่มขึ้นจากอาเซียน +3


ธงประจำชาติอาเซียน


 แผนที่ประเทศในอาเซียน


ชุดประจำชาติอาเซียน


ไม่มีความคิดเห็น: