อนามัยเจริญพันธุ์และการตั้งครรภ์


อนามัยเจริญพันธุ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับอนามัยของแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว  นับว่าเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมในการมีบุตร วิธีการปฏิบัติตนในการดูแลแม่และเด็กในระหว่างตั้งครรภ์ และการเเลี้ยงดูทารก  เพื่อให้ทารกที่เกิดมาพร้อมที่จะเจริญเติบโตอย่างมีพลานามัยแข็งแรง

1.อนามัยเจริญพันธุ์ หมายถึง สภาวะที่สมบูรณ์พร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจของชายและหญิงที่จะสืบทอดเผ่าพันธุ์  อันที่จะส่งผลทำให้มีความสุข กาย  ใจ อารมณ์ และสังคม ตลอดจนมีเพศสัมพันธุ์อย่างปลอดภัยและสิทธิที่เท่าเทียมกัน
2. การวางแผนครอบครัว  หมายถึง การตั้งเป้าหมายหรือเตรียมความพร้อมของครอบครัวในด้านต่างๆ  ตั้งแต่การเลือกคู่ครอง การวางแผนการมีบุตร  จำนวนบุตร  ตลอดจนการคุมกำเนิด


หลักการวางแผนครอบครัว

1. การตรวจสุขภาพ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง
2. พิจารณาความพร้อมด้านเศรษฐกิจ
3. การคุมกำเนิด

2. อนามัยแม่และเด็ก  เป็นการดูแลสุขภาพมารดาตั้งแต่การเตรียมมีบุตรและการดูแลบุตร
หลักการอนามัยแม่และเด็ก
1. ดูแลสุขภาพโดยเฉพาะการมีประจำเดือน หาพบว่าขาดควรรีบพบแพทย์ทันที
2. การดูแลตนเองในระหว่างตั้งครรภ์
3. การเตรียมความพร้อมหลังคลอด
4. การดูแลบุตรหลังคลอด
5. การดูแลสุขภาพมารดาหลังคลอด


การตั้งครรภ์ การปฏิสนธิของ ไข่และตัวอสุจิ และจะมีอาการอื่นๆแทรกตามมา

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับการตั้งรรภ์
1.โรคที่เกิดจากการตั้งครรภ์
2.การติดเชื้อ
3.สภาพแวดล้อม
4.สารเสพติด
5.บหรี่
6.แอลกอฮอร์ไม่มีความคิดเห็น: