สุขภาพกายและสุขภาพจิต

   สุขภาพกายและสุขภาพจิต เป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  ผู้ที่มีสุขภาพกายบกพร่องจะทำให้สุขภาพสุขภาพจิตผิดปกติตามไปด้วย
   การได้เรียนรู้เกี่ยวกับสุขกายและสุขภาพจิต  จะช่วยทำให้เราสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างร่างกายทั้งสองด้าน  รวมถึงรู้วิธีประเมินและปฏิบัติตนในการเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  เพื่อนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่เป็นปกติสุข

ความสำคัญของสุขภาพกายและสุขภาพจิต
 
สุขภาพกาย  หมายถึง  ภาวะความสมดุลของธรรมชาติระหว่างสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกตัวบุคล  ตลอดจนความผาสุกที่บุคคลนั้นได้รับจากการมีสภาวะที่สมบูรณ์ทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์  สังคม  และจิตวิญญาณ
ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและจิต
     สุขภาพกายและสุขภาพจิต   มีความสัมพันธ์กันมาก  ดั่งคำที่ว่า จิตเป็นนาย  กายเป็นบ่าว  นั้นก็จะหมายความว่า  คนที่มีสุขภาพจิตที่ดีย่อมมีสุขภาพกายที่ดีตามไปด้วย  เพราะจิตจะเป็นตัวกำหนดและควบคุมร่างกายเกือบทุกส่วน  จึงกล่าวได้ว่า สุขภาพจิตที่ดี มักจะอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ความสมดุลระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิต
   การสร้างความสมดุลของสุขภาพกายและสุขภาพจิตโดยคำนึงถึงการกินอยู่เป็นหลักของสังคม  เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และจิตวิญญาณ  อันจะส่งผลให้มัสุขภาพดีและยืนยาวตลอดไป การปฏิบัติตนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
   การรู้จักปฏิบัติตนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่สำคัญ  เพราะสุขภาพกายและสุขภาพจิตมีผลโดยตรงต่อกันและกัน  เราควรปฏิบัติตนให้ถูกวิธีตามหลักสุขภาพ
1.ควรรักษาความสะอาดของร่างกาย
2.ควรเลือกรับประทานอาหารที่สะอาด
3.สร้างค่านิยมทางเพศให้ถูกต้อง
4.สร้างความตระหนักในการระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุ

ไม่มีความคิดเห็น: