ความเสมอภาพทางเพศ

ความเสมอภาคทางเพศ
  จากการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว  ทำให้วิถีชีวิตของคนเราเปลี่ยนไป  โดยเฉพาะสังคมไทยซึ่งในอดีตนั้นชายจะต้องเป็นผู้นำทุกด้าน  ส่วนหญิงต้องเป็นแม่บ้านเพียงอย่างเดียว  แต่ในปัจจุบันนั้นบทบาทเหล่านี้ได้เปลี่ยนไปตามโลกโลกาภิวัตน์แล้ว  ทุกคนมีความเท่าเทียมกันแทบทุกเรื่อง



ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ  คือ สิทธิเท่าเทียมกันระหว่างชายกับหญิง และเสรีภาพในการแสดงบทบาททางเพศของตนเองต่อสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน  แต่ต้องอยู่ในกรอบที่เหมาะสมของวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  เช่น หญิงไทยสามารถใช้คำนำหน้าว่า นางสาว ก็ได้เมื่อแต่งงานแล้ว  หรือไม่ต้องเปลี่ยนนามสกุลตามสามีเหมือนแต่ก่อน


ดังนั้น  ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ  จึงขึ้นอยู่กับความเข้าใจในบทบาททางเพศและการมีสัมพันธภาพที่เหมาะสมระหว่างชายและหญิง


  การวางตัวต่อเพศตรงข้าม   หมายถึงการที่เพศชายและเพศหญิงประพฤติปฏิบัติตนต่อกันและกัน  เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน  คือ การวางตัวต่อเพศตรงข้ามในฐานะเพื่อนและคู่รัก



  ปัญหาทางเพศ   ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของหลายๆคน คือปัญหาทางเพศ  ซึ่งมีอยู่หลายลักษณะ เช่น ความสับสนทางเพศ คือไม่รู้ว่าตนเองเป็นชายหรือหญิง   หรือ มีความรักใคร่ชอบพอกับเพศเดียวกัน   จะนเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการไม่ยอมรับของครอบครัวและสังคม





   แนวทางการแก้ไขปัญหาทางเพศ  ปัญหาทางเพศที่เกิดขึ้นนั้น  ส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมที่เด็กได้สัมผัสมาตั้งแต่เล็กๆ  และการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว  ดังนั้น  การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง พ่อ  แม่  ผู้ปกครอง ต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่บุตรของตนเองให้มาก
1.พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก
2.สนับสนุนให้เด็ได้แสดงออกตามเอกลักษณ์ทางเพศของตนเอง เช่น เพศชายให้ใส่กางเกง  เพศหญิง
   ให้ใส่กระโปรง
3.สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาททางเพศที่สังคมไทยกำหนดไว้ เช่นยอมรับตนเอง
   เข้าใจธรรมชาติ  ภาคภูมิใจเพศของตนเอง  ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา


ไม่มีความคิดเห็น: