ข้อสอบวอลเลย์บอลข้อสอบวอลเลย์บอล  ได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อครูผูสอนและนักเรียนนักศึกษาที่สนในกีฬาประเภทนี้  ซึ่งนับได้ว่ากำลังเป็นที่นิยมกันอย่างมาก  หวังว่าคงเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ  ยินดีให้คำแนะนำนะครับ
คำสั่ง        จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. กีฬาวอลเลย์บอลกำเนิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศใด
ก.   ญี่ปุ่น
ข.   เกาหลี
ค.   อังกฤษ
ง.   สหรัฐอเมริกา


2. กีฬาวอลเลย์บอลเริ่มขึ้นเมื่อปีพ.ศ.ใด
ก.   พ.ศ  2438
ข.   พ.ศ  2439
ค.   พ.ศ  2440
ง.    พ.ศ. 2450

3.ใครเป็นผู้ริเริ่มคิดกีฬาวอลเลย์บอลเป็นครั้งแรก
ก.    วิลเลี่ยม  จี  มอร์  แกน
ข.   จอห์น  แมคโดเนล
ค.   อัลเฟรด  ที  เฮลสเตด
ง.    อัลเบิร์ด

4. ลูกบอลที่ใช้กีฬาวอลเลย์บอลครั้งแรกมีลักษณะอย่างไร
ก.   ใช้ยางในลูกแฮนด์บอล
ข.   ใช้ยางในลูกฟุตบอล
ค.   ใช้ยางในลูกบาสเกตบอล
ง.      เหมือนวอลเลย์บอลในปัจจุบัน

5. กีฬาวอลเลย์บอลได้แนวความคิดมาจากกีฬาประเภทใด
ก.     บาสเกตบอล
ข.     แฮนด์บอล
ค.     แชร์บอล
ง.     เทนนิส

6. กีฬาวอลเลย์บอลเริ่มแรกแข่งขันครั้งแรกใช้ผู้เล่นข้างละกี่คน
ก.    6  คน
ข.    9  คน
ค.    12  คน
ง.     16  คน

7. กีฬาวอลเลย์บอลเริ่มแรกคิดขึ้นเพื่อให้ใครเล่น       
ก.     วัยรุ่น
ข.     วัยเด็ก
ค.     วัยชรา
ง.      วัยผู้ใหญ่

8.  เดิมทีกีฬาวอลเลย์บอลมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไร                              
ก.       อินเตอร์เนส
ข.      อัลเฟรด
ค.      มินโตเนต
ง.       บอลเนต

9. สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยตั้งขึ้น เมื่อปีพ.ศ.ใด
ก.       พ.ศ  2500
ข.      พ.ศ  2499
ค.      พ.ศ  2513
ง.       พ.ศ. 2503

10. กีฬาวอลเลย์บอลเข้ามาในประเทศไทย  เริ่มแรกเล่นฝ่ายละกี่คน
ก.       6  คน
ข.      9  คน
ค.      12  คน
ง.       16  คน

11.  สนามกีฬาวอลเลย์บอลมีขนาดความกว้าง X  ยาวเท่าไร
ก.      กว้าง  6  เมตร  ยาว  9  เมตร
ข.      กว้าง  9  เมตร  ยาว  18  เมตร
ค.      กว้าง  6  เมตร  ยาว  12  เมตร
ง.       กว้าง  18  เมตร  ยาว  24  เมตร

12. เสาอากาศของสนามกีฬาวอลเลย์บอลมีไว้เพื่ออะไร
ก.       เพื่อความสวยงาม
ข.      แสดงแนวเขตของสนาม
ค.      ป้องกันฝ่ายตรงข้ามรุกมากไป
ง.       ป้องกันลูกวอลเลย์บอลถูกผู้ตัดสิน

13. กีฬาวอลเลย์บอลประกอบด้วยผู้เล่นจริงและผู้เล่นสำรองจำนวนกี่คน
ก.      ผู้เล่นจริง  6  คน  ผู้เล่นสำรอง  6  คน
ข.      ผู้เล่นจริง  6  คน  ผู้เล่นสำรอง  9  คน
ค.      ผู้เล่นจริง  6  คน  ผู้เล่นสำรอง  5  คน
ง.       ผู้เล่นจริง  6  คน  ผู้เล่นสำรอง  7  คน

14.  หัวหน้าทีมใช้อะไรเป็นเครื่องหมายบ่งบอกความเป็นหัวหน้าทีม
ก.       ปอกแขนสวมที่ต้นแขน
ข.      ติดโบว์ไว้ที่ต้นแขนของเสื้อ
ค.      สวมเสื้อต่างจากเพื่อนภายในทีม
ง.       ติดแถบป้ายหัวหน้าทีมที่หน้าอกเสื้อ

15. การเสี่ยงก่อนเริ่มเล่นผู้ชนะการเสี่ยงจะได้สิทธิทำอะไรได้บ้าง
ก.      เลือกแดนหรือส่งก่อน
ข.      เลือกสีเสื้อสำหรับแข่งขัน
ค.     เลือกแดนขอเวลานอกก่อน
ง.       เลือกอบอุ่นร่างกายก่อนการแข่งขัน

จงดูภาพและตอบคำถามข้อ 16  -  19
-----------------------------------------------(ตาข่าย)
    4              5            6

    3              2            1

16. หมายเลขใดเป็นตำแหน่งเสิร์ฟคนแรก
ก.      หมายเลข  1
ข.      หมายเลข  6
ค.      หมายเลข  2
ง.       หมายเลข  4

17. หมายเลขใดเป็นตำแหน่งหลังซ้าย
ก.       หมายเลข  1
ข.      หมายเลข  6
ค.      หมายเลข  2
ง.       หมายเลข  3

18. หมายเลขใดเป็นตำแหน่งหน้าซ้าย
ก.       หมายเลข  1
ข.      หมายเลข  6
ค.      หมายเลข  2
ง.       หมายเลข  4

19. หมายเลขใดเป็นตำแหน่งหน้าขวา
ก.      หมายเลข  1
ข.      หมายเลข  6
ค.      หมายเลข  2
ง.       หมายเลข  3

20. ในขณะเสิร์ฟผู้เล่นฝ่ายรับเคลื่อนได้ในช่วงเวลาใด
ก.     เมื่อผู้ตัดสินสั่ง
ข.    เมื่อผู้เสิร์ฟลูกออกจากมือ
ค.    เมื่อลูกบอลลอยเหนือตาข่าย
ง.     เมื่อลูกบอลลอยข้ามตาข่ายมาแล้ว

21. ฝ่ายผู้เสิร์ฟต้องเสิร์ฟลูกภายในกี่วินาทีหลังจากผู้ตัดสินให้สัญญาณ
 ก.    5  วินาที
 ข.    6  วินาที
 ค.    7  วินาที
 ง.     8  วินาที

22.    การเสิร์ฟข้อใดถือว่าทำถูกต้อง
ก.    เสิร์ฟลูกถูกเสาอากาศ
ข.    เสิร์ฟลูกถูกตาข่ายแล้วออก
 ค.    เสิร์ฟลูกตกแดนฝ่ายตรงข้าม
ง.     เสิร์ฟลูกลอดใต้ตาข่าย

23. ในการหมุนตำแหน่งในการเสิร์ฟจะหมุนไปในทิศทางใด
ก.    ตามเข็มนาฬิกา
ข.    ทวนเข็มนาฬิกา
ค    หมุนไปทางทิศใดก็ได้
ง.     ตามที่ตกลงกันไว้ก่อน

24. ใน  1  เซต แต่ละฝ่ายขอเวลานอกได้ไม่เกินกี่ครั้ง
 ก.    1  ครั้ง
 ข     2  ครั้ง
ค.     3  ครั้ง
 ง.    4  ครั้ง


25.  การขอเวลานอกเป็นหน้าที่ของผู้ใด
ก.    ผู้ฝึกสอน
ข.    หัวหน้าทีม
ค.    ตัวสำรองในทีม
ง.     ใครก็ได้ที่เล่นในทีม

26.   การเปลี่ยนตัวภายในเกมสามารถทำได้ทำได้มากที่สุดกี่ครั้ง
ก.     2  ครั้ง
ข.     4  ครั้ง
ค.     6  ครั้ง
ง.     8  ครั้ง


27.   ขอเวลานอกแต่ละครั้งนานเท่าใด
ก.    20   วินาที
ข.    30   วินาที
ค.    40   วินาที
 ง.    60   วินาที

28. จุดประสงค์หลักของการขอเวลานอกคืออะไร
ก.  เพื่อเป็นการถ่วงเวลา
ข.  เพื่อให้ผู้เล่นหายเหนื่อย
ค.   เพื่อขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้พัก
ง.   เพื่อให้ครูผู้ฝึกสอนเปลี่ยนแผนการเล่น

29. การเปลี่ยนตัวแต่ละครั้งเปลี่ยนได้ไม่เกินกี่คน
ก.   2  คน
ข.   4  คน
ค.   6  คน
ง.    8  คน

30. ทีมที่ชนะในแต่ละเซตหมายถึงใคร
ก.  ทีมที่ได้  25  คะแนน  ก่อน
ข.  ทีมที่ได้  16  คะแนน  ก่อน
ค.  ทีมที่ได้  15  คะแนน  ก่อน
ง.   ทีมที่ได้  10  คะแนน  ก่อน


เฉลย
1. ง      2. ก       3.ก       4.ค      5.ง       6.ง       7.ง        8.ค       9.ก       10.ก
11.ข    12.ข    13.ก    14. ง    15.ก      16.ก     17.ง      18.ง      19.ข     20.ข
21.    22.ค    23.ก    24.ข    25.ก       26.ค    27.ข      28.ง      29.ค     30.ก

ไม่มีความคิดเห็น: