การล้างจาน

วีดีโอ สาธิตการล้างจาน
   วีดีโอชุดนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นความสำหรับครูและนักเรียนที่สนใจ   และเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือบุคคลที่ให้ความสนใจไม่มีความคิดเห็น: