ข้อสอบกระบี่


แบบทดสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1   วิชา กระบี่ (ง21201 )
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2    โรงเรียน..................................
คำชี้แจง   1. แบบทดสอบมีทั้งหมด  2  ตอน
ตอนที่  1   แบบเลือกตอบ   15     ข้อ
            ตอนที่ 2.  ให้นักเรียนอธิบายลงในกระดาษคำตอบ


1. การเล่นกระบี่กระบองช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้านใดมากที่สุด
ก. ความแข็งแรง
ข. ความเร็ว
ค. กำลัง
ง. ความแคล่วคล่องว่องไว
2. กระบี่เป็นอาวุธที่สำคัญของการใดของไทยตั้งแต่สมัยโบราณ
ก. ทหาร
ข. ตำรวจ
ค. นักกีฬา
ง. นักล่าสัตว์
3. กระบี่กระบองเป็นที่นิยมแพร่หลายของประชาชนในรัชกาลใดมากที่สุด
ก. รัชกาลที่ 2
ข. รัชกาลที่ 3
ค. รัชกาลที่ 4
ง. รัชกาลที่ 5
4. การเล่นกระบี่จะช่วยฝึกน้ำใจได้ดีเลิศอย่างไร
ก. ทำให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
ข. ทำให้มีความกล้าหาญ
ค. ทำให้มีความอดทน
ง. ทำให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง
5. วิชากระบี่กระบองได้รับการบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนในระดับใดเป็นครั้งแรก
ก. มัธยมศึกษาปีที่ 2
ข. อาชีวศึกษา
ค. ระดับประถมศึกษา
ง. ประโยคครูผู้สอนพลศึกษา
6. ข้อใด ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหรือฝึกซ้อมกระบี่ในสมัยโบราณ
ก. ทำการรบได้ทุกโอกาส
ข. มีน้ำใจกล้าหาญเด็ดเดี่ยว
ค. ป้องกันอันตราย
ง. บำรุงร่างกายให้แข็งแกร่ง
7. การเล่นกระบี่กระบองแบบจำลองในสมัยโบราณมีวัตถุประสงค์อย่างไร
ก. เพื่อหาผู้ที่มีความสามารถ
ข. เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ
ค. เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ง. เพื่อฝึกซ้อมและเตรียมตัวในยามสงบ
8. การเล่นกระบี่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างไร
ก. ช่วยสืบทอดมรดกอันสำคัญประจำชาติ
ข. ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง
ค. ช่วยอนุรักษ์ศิลปะประจำชาติ
ง. ช่วยรักษาวัฒนธรรมอันดี
9. การเรียนกระบี่สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
ก. ทำให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
ข. ทำให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ค. การต่อสู้ในสงคราม
ง. ทำให้สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี
10. รัชกาลที่ 4 ได้โปรดให้มีการเล่นกระบี่กระบองในงานสมโภชใดเป็นครั้งแรก
ก. ทอดกฐิน
ข. งานโกนจุก
ค. งานบวชนาค
ง. ทอดผ้าป่า
11.กระบี่ที่จำลองไว้เรียนทำมาจากอะไร
ก.เหล็ก
ข.โลหะ
ค.ไม้ไผ่
ง.หวาย
12.ไม้รำที่ 1 ของกระบี่ (เดินสลับฟันปลา)ไม้นี้เรียกว่าอะไร
ก.ลดล่อ
ข.เชิญเทียน
ค.ลอยชาย
ง.เหน็บข้าง
13.ขั้นตอนในเป็นการเริ่มเล่นกระบี่
ก.การรำ
ข.การถวายบังคม
ค.การลดล่อ
ง.การต่อสู้
14.ไม้รำ กระบี่ ไม้ใดมีการเดินอยู่ในลักษณะตรงทั้งหมด
ก.ไม้รำที่ 1,2
ข.ไม้รำที่ 3,4
ค.ไม้รำที่ 5,6
ง.ไม้รำที่ 11,12
15.ไม้รำที่ 8 สอยดาว  ใช้การเดินแบบใด
ก.เดินตรง
ข.เดินสลับฟันปลา
ค.เดินซิกแซก
ง.เดินแปลง
16.ไม้รำที่ 10 มีชื้อว่าอะไร
ก. ควงแตะ
ข.หนุมานแหวกฟองน้ำ
ค. ท่ายักษ์
ง.ลดล่อ
17.ไม้รำใดที่ไม่มีการควงกระบี่
ก.ควงทัดหู
ข.หนุมานแหวกฟองน้ำ
ค.สอยดาว
ง.ควงแตะ
18.พรมนั่งต้องหันตัวไปทางทิศใดบ้าง
ก. หน้า หลัง ขวา หลัง
ข. หน้า หลัง ขวา ซ้าย
ค. หน้า ขวา ซ้าย หลัง
ง. หน้า ซ้าย ขาว หลัง
19. การรำในท่าพรมนั่งและพรมยืนเพื่อจุดมุ่งหมายใด
ก.ไหว้พระศิวะ
ข.ไหว้พรม
ค.ไหว้พระอินทร์
ง.ไหว้พระราม
20.ไม้รำ จ้วงหน้าจ้วงหลัง  ใช้การเดินแบบใด
ก.เดินหน้า
ข.เดินหลัง
ค.เดินตรง
ง.เดินสลับฟันปลา
ตอนที่  2  ให้นักเรียนอธิบาย ท่าการ ถวายบังคมมาโดยละเอียด
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ..........................................................................................เลขที่.............................ชั้น.................................

ไม่มีความคิดเห็น: